För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Programmets organisation

Information om det sexåriga läkarprogrammets struktur och organ, såsom programnämnd och kommittéer.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande och kvalitet.

Programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av:

 • ordförande
 • programdirektor för läkarprogrammet (PD)
 • programdirektor för implementering (PDI)
 • ytterligare fyra lärarrepresentanter
 • tre studentrepresentanter
 • en representant för Region Stockholm

samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen.

Om du som student vid KI:s läkarprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till dina studentrepresentanter som är valda av Läkarsektionen, som är en sektion av Medicinska Föreningen. De är med i programnämnden för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Om du vill läsa ett protokoll, kontakta programhandläggare eller registrator.

Programkommittén

Programkommittén hanterar frågor kring samordning, kvalitetsutveckling och drift, och ansvarar för den operativa samordningen av programmets kurser. Programkommittén sammanträder 9-10 gånger per år. 

Programkommittén leds av PD för läkarprogrammet och består av:

 • terminskollegieordförande för det 6-åriga programmets implementerade terminer
 • temaordförande för det 5,5-åriga programmets kvarvarande teman 
 • strimmaordföranden i det 5,5-åriga programmet för primärvård (PV) och professionell utveckling (PU)
 • två studentrepresentanter (utses av studentkåren)
 • programdirektor för implementering tillika ordförande i curriculumkommittén (CK)
 • två biträdande PD
 • handläggare

PD kan adjungera ytterligare personer utifrån programmets behov.

Curriculumkommittén (CK)

Curriculumkommitténs uppdrag är att bidra till att studenterna har goda förutsättningar att uppnå examensmålen och att progression och integrering säkras över tid i ett programperspektiv. Det infattar att säkra samband mellan examensmål, lärandemål i kurserna, lärandeaktiviteter och examinationsformer och delta i processen för fastställande av kursplaner. Kommitténs uppdrag kommer därför under implementeringsfasen att fokusera på att bereda underlag för beslut i PN vad det gäller kursplaner, utformning av bedömningsinstrument i teambaserat lärande (TBL), utformning av e-portfölj och struktur och organisation av mentorprogrammet.

Curriculumkommittén består av:

 • en samordnare för basvetenskaplig kompetens
 • två samordnare för kliniska vetenskaper och klinisk tillämpning
 • en samordnare för professionell kompetens
 • en samordnare för vetenskaplig kompetens
 • en samordnare för kompetens inom global och jämlik vård och hälsa
 • programdirektor för implementering
 • programdirektor för läkarprogrammet 
 • handläggare
 • två studentrepresentanter

CK leds av programdirektor för implementering, som även ansvarar för och samordnar kommitténs arbete med enheten för undervisning och lärande (UoL) och dess uppdrag för stöd i pedagogisk utveckling, bedömning och examination.

Programdirektor för implementering kan adjungera ytterligare personer utifrån programmets behov.

Organisation och stöd för internationell student och lärarmobilitet

I det 5,5-åriga läkarprogrammet finns stora möjligheter till utbyten för både studenter och lärare och i det sexåriga läkarprogrammet kommer det att tillskapas motsvarande goda möjligheter, men hur de internationella frågorna kommer att organiseras och ledas är ännu ej beslutat. Vill du veta mer om utbytesstudier i det 5,5-åriga programmet, läs på programwebben för det programmet. Internationaliseringsarbetet kommer att ske i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering.

Är du lärare och nyfiken på att bredda dina vyer, läs mer om internationalisering och lärarutbyte.

Urvalskommittén för PIL

Urvalskommittén för prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) arbetar med frågor avseende alternativt urval till programmet och bereder frågor avseende regler, arbetsformer och rutiner inför beslut i programnämnden (PN). I kommittén ingår lärare och studentrepresentanter.

Kommittén för PIL ansvarar för:

 • rutiner och riktlinjer för alternativt urval
 • utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
 • genomförande av det stegvisa urvalet
 • att ta fram förslag till meritvärdering av behöriga sökanden i enlighet med KI:s antagningsordning
 • att löpande rapportera till PN

 

KI och läkarprogrammets organisation

Här är en lite mer utförlig presentation av hur läkarprogrammet och KI är organiserade.  I den länkade filen nedan finns också en förteckning över olika roller och titlar som förekommer.

Översikt - vad betyder alla titlar?

Presentation av KI och läkarprogrammet

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-03-06