För studenter på kursen Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad, 7,5 hp kurskod 1SJ036

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva kunskaper och färdigheter inom omvårdnad med fokus på allmänpediatrik samt betydelsen av familjecentrerad vård och interprofessionell samverkan. Kursen tar upp omvårdnadsaspekter inom följande områden; akut pediatrik, allergi och överkänslighetssjukdomar, diabetes, övervikt och fetma.

Kursplan

Kursbeskrivning

Kursen är delvis IT-baserad och består av 4 obligatoriska kursdagar innehållande med introduktionsföreläsningar och seminarier, falluppgifter via canvas samt verksamhetsförlagd utbildning. Kursen bygger på ett studentcentrerat lärande där studenten tar ansvar för sitt lärande för att uppnå kursens lärandemål.

Kursen kommer att gå v 47-51 och består av 2 teoriveckor (vecka 47 och 51) samt 3 VFU veckor (vecka 48, 49 och 50)

Under kursen har vi fyra obligatoriska kursdagar.

  • 16 och 18 november.
  • 30 november eller 1 december
  • 16 december examination

Detta är en öppen web-sida. I samband med kursstart kommer du som registrerad kursdeltagare att få tillgång till dokument och kursanvisningar via en sluten aktivitet som du då finner i Canvas.  "1SJ036 HT-20 - Omvårdnad med fokus på allmänpediatrik och familjecentrerad omvårdnad". Du kommer att få tillgång till den slutna aktiviteten 2 veckor innan kursstart.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

VFU verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda utbildningen består av en placering på Sachsska barn-och ungdomssjukhuset med tillhörande öppenvårdsmottagningar, endera en sjukhusansluten öppenvårdsmottagning, en specialistavdelning på sjukhuset eller en vårdavdelning. Under den verksamhetsförlagda utbildningen tränar studenten sin förmåga att identifiera, bedöma och reflektera kring det sjuka barnet och dess familjs omvårdnadsbehov. Studenten kommer också få medverka i vanligt förekommande undersökningar på praktikplatsen. Utöver denna placering kommer studenterna få göra studiebesök och medverka i reflektionsträff.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Inger Kull

Kursgivare
Pediatrik,Kull
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Student på KI