För studenter på kursen Oral Biomedicin 1 kurskod 2TL051

Denna kurs ges på termin 1 på tandläkarprogrammet.
Kursen ges på engelska.


Kursen omfattar tre moment.

Kursplan

Kursinformation

I kursplanen kan du hitta information om kursböcker.

OBS!!! ISBN och LIBRIS ID stämmer INTE för en kursbok :

Fundamentals of general, organic, and biological chemistry McMurry, John; Ballantine, David S.; Hoeger, Carl A.; Peterson, Virginia E.; Madsen, Sara; Meert, Christel; Pearson, Andrew eighth edition : Pearson, 2017 - 971 sidor 

FEL!! ISBN:9780134015187 FEL!! LIBRIS-ID:jszqwtjhgdhb6np1
Rätt ISBN är ISBN: 9781292123615


Rätt ISBN är ISBN: 9781292123615 eller 9781292123462. Båda versioner är acceptabla. Mastering Chemistry är inte nödvändigt. Köp den som är billigast.

 

Cell- och molekylärbiologi, 4 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

Förklara termer och definitioner inom cell- och molekylärbiologi i sådan utsträckning att dessa kan relateras till och tillämpas i framtida tandläkarstudier.

Beskriva reaktionerna och processerna i cellens organeller och hur de är sammankopplade.

Förklara dynamiken i flödet av genetisk information och konsekvenserna av störningar i detta flöde.

Reflektera över och identifiera vanliga laboratorietekniker i cell- och molekylärbiologi för att förstå cellfunktionalitet, genuttryck och deras potentiella diagnostiska tillämpningar.

Reflektera över och diskutera betydelsen av cell- och molekylärbiologi inom odontologisk och medicinsk forskning.


Allmän och medicinsk kemi, 6 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

Förklara termer och basala principer för grundläggande kemi i sådan utsträckning att dessa kan relateras till och tillämpas i framtida tandläkarstudier.

Förklara och tillämpa syra-basjämvikter och buffertsystem, och sätta dessa i ett fysiologiskt och odontologiskt perspektiv.

Redogöra för olika biomolekylers uppbyggnad och resonera kring samband mellan struktur och funktion.

På en grundläggande nivå redogöra för kroppens normala ämnesomsättning.

Översiktligt redogöra för blodets funktioner.

Reflektera över och diskutera betydelsen av medicinsk kemi inom odontologisk och medicinsk forskning. 

 

Embryologi, 1,5 hp
Efter genomgången kurs kan studenten:

Översiktligt beskriva och förklara embryots och fostrets utveckling med fokus på huvud- och halsregionen.

Redogöra för störningar i den normala embryogenesen.

Relatera embryonal- och fosterutveckling till framtida tandläkarstudier. 

 

Cell- och molekylärbiologi, 4.0 hp

Betygsskala: G-U
Momentet omfattar:

Eukaryotisk och prokaryot cellorganisation och organeller.

Flödet av genetisk information från DNA-organisation och replikering.

Genuttryck, transkription och translation.

Sortering och transport av intracellulär protein för att nå sin destination i eller ut ur cellen, inklusive vesikeltransport.

Cellcykel och dess reglering och kontroll av celldelning och celldöd.

Eukaryot celladhesion, cellövergångar och kommunikation med omgivningen, andra celler och extracellulär matrix.

Cellsignalisering via signalmolekyler och receptorer, samt signalvägar.

Grundläggande cell- och molekylärbiologiska metoder, inklusive mikroskopi och molekylära metoder från DNA och RNA till proteindetektering.

 

Allmän och medicinsk kemi, 6.0 hp

Betygsskala: GU
Momentet omfattar:

Termer och basala principer för grundläggande kemi. Här ingår teori kring molekylers uppbyggnad och egenskaper och olika typer av kemisk bindning.  

Kemiska reaktioner och kemisk jämvikt och jämviktsförskjutning.

Funktionella grupper och deras betydelser för molekylers egenskaper.

Jämviktsrelationer mellan syror och baser med tonvikt på fysiologiska buffertars egenskaper och begränsningar. Särskilt vikt läggs vid syra-bas egenskaper och buffertsystem i munhålan.

Samband mellan struktur och funktion med tonvikt på proteiners, lipiders och kolhydraters uppbyggnad och egenskaper. 

Proteiners roll som transportörer och enzymer diskuteras med exempel av särskild relevans för odontologi.

Basal metabolism av kolhydrater, lipider och aminosyror. Övergripande reglering av metabola vägar och hur olika delar i metabolismen kopplas samman för en helhetssyn kring cellens energiomsättning.

Blodets funktioner med tonvikt på koagulationsprocessen.

Betydelsen av medicinsk kemi inom odontologisk och medicinsk forskning.


Embryologi, 1.5 hp

Betygsskala: G-U
Momentet omfattar:

Bildandet av groddblad och neuralrör.

Embryonal- och fosterutveckling inklusive avvikelser i det normala förloppet med relevans för blivande tandläkare. 

Apply for Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course, send your application by post with all the necessary documents to our course administration at the following address:

Mona Wahlström

Karolinska institutet

Institutionen för laboratoriemedicin / ANA Futura

Utbildningsadministration

Alfred Nobels allé 8, plan 8

141 52 Huddinge

If you are on campus, you can leave your application at the student expedition in ANA Futura, floor 8, Alfred Nobels Allé 8.  Take Lift B or C (not lift A).

You may scan in all the documents and email them to mona.wahlstrom@ki.se but the original paper copy is also needed to process the application.

Information to students first registered on the course September 2020 or earlier.

Contact your studievägledare for information about registering on this years course.

https://utbildning.ki.se/student/kontakuppgifter-tandlakarprogrammet

Contact the course coordinator Maura Heverin (maura.heverin@ki.se) or the course administrator (mona.wahlstrom@ki.se) to request access to the course on Canvas.

If you attended the compulsory seminars last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend to Module 1 seminars which will be held online (Zoom).

If you completed the compulsory laboratory assignments already, then you should not attend them this year.

For embryology, if you did the presentation already, you should not do it this year.

The exams. Look at Ladok to check what modules you have already passed and what modules you need to resit this year.

If you passed an ILO for a moment last year, it is counted this year and does needs to be repeated.

Välkomstinformation

This course is in English and starts Monday 20st September. It is important that you register on the course in Ladok before the 20st in order to get access to all the course material on Canvas. The course is a mixture of recorded lectures, live zoom lectures and seminars. The seminars are compulsory. Moment 1(Cell and Molecular Biology) seminars will be held online via Zoom. Moment 2 (General and Medical Chemistry) seminars will be held on campus. There are also compulsory laboratory practicals in November and they are on campus in Flemingsberg. The exams will also take place on campus.

Important: This course must be passed in order to progress to term 3.

Information on this page and on Canvas may change due to Covid-19 so please check them regularly

Schema

The timetable will be available on TimeEdit and a link will appear here shortly. Please check the timetable regularly as changes can occur.


https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri14Q601g56867Q0g5QY2Y65Z665X019766Y500yZ07Q.html

 

Repeat exams during VT22 (Register via LADOK)

https://cloud.timeedit.net/ki/web/student/ri15Q601g60867Q0g5QY2Y66Z865X519766Y570yZ07Q.html (Links to an external site.)

Moment 2 first repeat examination, Saturday 29st January 2022, 10.00am -2.00pm,

Bengt Windbladsalen. Register via Ladok deadline 220119

 

Moment 1 and Moment 3 written second repeat examination Wednesday 23 February 2022, 12-30pm - 4pm

Skrivsal ANA 23 Register via Ladok deadline 220214

 

Moment 2 second repeat examination, Saturday 12th March 2022, 10.00am -2.00pm,

Bengt Windbladsalen. Register via Ladok deadline 220302

 

The repeat exams

Only do the sections related to the ILOs that you haven’t passed already.

The dates for these exams will appear in Canvas and on this public course page as soon as they are finalised.

To ensure safe numbers in the exam hall ALL students are required to register their participation in this repeat examination. The link for registration can be found in the HT21 Oral Biomedicine course in Canvas.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Maura Heverin

Kursansvarig