För studenter på kursen Öron-Näsa-Hals kurskod 2TL112

Syftet med kursen är att ge tandläkarstuderande en ökad förståelse för och kännedom om problem gemensamma med öronspecialiteten och som är av betydelse för yrkesrollen som tandläkare.

Kursplan

-

 

Kursen syftar också till att ge tandläkare bättre underlag för samarbete med ÖNH-läkare och för remittering av patienter till olika medicinska specialiteter. Vidare är syftet att ge praktisk träning i undersökningsteknik inom ÖNH och omhändertagande av patienter.

Kursen inriktas på sjukdomar i öron-näsa-sinus, munhåla-svalg, spottkörtlar och larynx. Även allergi, hörsel och sömnapnésyndrom behandlas.

Undervisningen ges i form av fem föreläsningar, demonstration och praktisk träning i undersökningsteknik samt närvaro vid öron-näsa-halsmottagningen. Vidare demonstreras undersökning med öronmikroskopi och fiberoptik. Patient-/videodemonstrationer med diskussion kring olika sjukdomstillstånd. Auskultation på mottagning / operation / avdelning eller akuten kan anordnas efter önskemål (kontakta kursamanuensen).

Schema för kommande terminer publiceras senast två veckor före aktuell kursstart

Innehåll

Kursen är upplagd med utgångspunkt från vanliga, viktiga och farliga tillstånd inom öron-, näs- och halsorganen. Särskild vikt läggs på sjukdomstillstånd som utgår ifrån, eller manifesterar sig i, munhåla och svalg.

Kursens innehåll är inriktat på normal fysiologi, sjukdomstillstånd och skador samt diagnostiska metoder gällande följande organ:

 • Näsa och bihålor, inklusive luftvägsallergi
 • Munhåla och svalg, inklusive sömnrelaterade andningsstörningar
 • Spottkörtlar
 • Struphuvud, stämband och trakea
 • Öron, inklusive innerörat och balansorganen
 • Hud inom huvud- och halsområdet
 • Ansiktsskelettet inklusive traumatiska skador

Mål

Efter genomgången kurs kan studenten

 • Beskriva hur man utför en basal öron-, näs- och halsundersökning.
 • Redogöra för hur man med hjälp av anamnestagning, klinisk öron-, näs och halsundersökning samt användande av andra utredningsmetoder kan diagnostisera vanligt förekommande öron-, näs- och halssjukdomar.
 • Redogöra för riskfaktorer som kan föreligga vid vanliga ÖNH-sjukdomar.
 • Redogöra för olika behandlingsalternativ vid vanligt förekommande ÖNH-sjukdomar samt de huvudsakliga för- och nackdelarna med behandlingarna.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, demonstrationer, praktiska övningar och auskultation.

Examination

Examination: Skriftlig examination.

Obligatorier: Seminarier, demonstrationer och praktiska övningar.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Student som ej är godkänd efter ordinarie examinationstillfälle har rätt att delta vid ytterligare fem examinationstillfällen. Om studenten genomfört sex underkända tentamina/prov ges inte något ytterligare examinationstillfälle. Som examinationstillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som examinationstillfälle. Examinationstillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som examinationstillfälle.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Granath

Studierektor
Profile image

Agneta Wittlock

Administratör
AG
Innehållsgranskare:
Agneta Wittlock
2024-02-29