För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Programmets organisation

Information om det sexåriga läkarprogrammets struktur och organ, såsom programnämnd och kommittéer.

Programnämnden har det övergripande ansvaret för läkarprogrammets genomförande och samordning. Till sin hjälp har nämnden ett antal kommittéer, arbetsgrupper och administrativ personal. Kursansvarig institution ansvarar för kursernas genomförande och kvalitet.

Programnämnden

Programnämnden för läkarprogrammet har det direkta ledningsansvaret för att utbildningen fungerar väl. Programnämnden är sammansatt av

 • ordförande
 • Programdirektor Läkarprogram
 • Programdirektor Implementering
 • ytterligare fyra lärarrepresentanter
 • tre studentrepresentanter
 • en representant för Region Stockholm

samt adjungerade ledamöter. I nämnden diskuteras och beslutas övergripande frågor som till exempel policybeslut, vilka kurser som ska ingå och längden på dessa, ekonomi, kvalitetsarbete samt utvecklingen av utbildningen.

Om du som student vid KI:s läkarprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen ska du i första hand vända dig till dina studentrepresentanter som är valda av Läkarsektionen, som är en sektion av Medicinska Föreningen. De är med i programnämnden för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen.

Om du vill läsa ett protokoll, kontakta programhandläggare eller registrator.

Underorganisation

Eftersom programmet är under uppbyggnad är underorganisationen ännu ej utbyggd men kommer i utbyggt skede att preliminärt att bestå av följande organ.

Curriculumkommittén (CK)

Curriculumkommitténs uppdrag är att bidra till att studenterna har goda förutsättningar att uppnå examensmålen och att progression och integrering säkras över tid i ett programperspektiv. Det infattar att säkra samband mellan examensmål, lärandemål i kurserna, lärandeaktiviteter och examinationsformer och delta i processen för fastställande av kursplaner. Kommitténs uppdrag kommer därför under implementeringsfasen att fokusera på att bereda underlag för beslut i PN vad det gäller kursplaner, utformning av bedömningsinstrument i teambaserat lärande (TBL), utformning av e-portfölj och struktur och organisation av mentorprogrammet.

Curriculumkommittén består av:

 • En samordnare för basvetenskaplig kompetens
 • Tre samordnare för klinisk kompetens
 • En samordnare för professionell kompetens
 • En samordnare för vetenskaplig kompetens
 • En samordnare för kompetens inom global och jämlik vård och hälsa
 • En pedagogisk samordnare
 • Programdirektor implementering
 • Programdirektor läkarprogram 
 • En handläggare
 • Två studentrepresentanter

CK leds av programdirektor implementering (PDI) som även ansvarar för och samordnar kommitténs arbete med Enheten för undervisning och lärande (UoL) och dess uppdrag för stöd i pedagogisk utveckling, bedömning och examination.

Programdirektor Implementering kan adjungera ytterligare personer utifrån programmets behov.

Examinationskommitté

Den är ännu inte inrättad men kommer att ha som uppgift att i strukturerat samarbete med kursansvariga institutioner säkerställa att programmets examinationer är rättssäkra, håller hög kvalitet, uppnår hög grad av validitet och genom sin utformning och innehåll stödjer progression i studenternas lärande.

Kommitté för operativ terminssamordning

Den är ännu inte inrättad men kommer att ha som uppgift att i strukturerat samarbete med kursansvariga institutioner samordna logistik och ramscheman mellan kurser som nyttjar samma infrastruktur så som tentamenssalar, kliniskt träningscentrum (KTC) och lärarresurser. En undergrupp till denna kommer att få som uppgift att samordna det verksamhetsintegrerade lärandet (VIL) inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vad det gäller logistik och placeringar som nyttjas av flera kurser samt rutiner för dokumentation av bedömningar i VIL/VFU. Denna grupp förslås intimt delta i alternativt samverka med den av Utbildningsrådet redan tillsatta gruppen för VFU-samordning i det 5,5-åriga programmet.

Strukturerad samordning mellan programmets och institutionernas kvalitetsutvecklingsarbete

Det sexåriga programmet är byggt för integrering både horisontellt (mellan basvetenskapliga ämnen, mellan funktion och dysfunktion, samt mellan olika medicinska specialiteter) och vertikalt (mellan basvetenskap, kliniska vetenskaper, färdighetsträning och generiska kompetenser). Det skapar behov av en tydligare samverkansstruktur mellan program och institutioner för att uppnå ett effektivt och systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete i programmet. Arbete pågår att utforma och utveckla formerna för kvalitetsutvecklingsarbetet bäst samordnas.

Organisation och stöd för internationell student och lärarmobilitet

I det 5,5 åriga läkarprogrammet finns stora möjligheter till utbyten för både studenter och lärare och i det sexåriga läkarprogrammet kommer det att tillskapas motsvarande goda möjligheter, men hur de internationella frågorna kommer att organiseras och ledas är ännu ej beslutat. Vill du veta mer om utbytesstudier i det 5,5-åriga programmet, läs på programwebben för det programmet. Internationaliseringsarbetet kommer att ske i linje med Karolinska Institutets mål för internationalisering.

Är du lärare och nyfiken på att bredda dina vyer, läs mer om internationalisering och lärarutbyte.

Urvalskommittén för PIL

Urvalskommittén för prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) arbetar med frågor avseende alternativt urval till programmet och bereder frågor avseende regler, arbetsformer och rutiner inför beslut i programnämnden (PN). I kommittén ingår lärare och studentrepresentanter.

Kommittén för PIL ansvarar för:

 • rutiner och riktlinjer för alternativt urval
 • utveckling och kvalitetssäkring av alternativt urval
 • genomförande av det stegvisa urvalet
 • att ta fram förslag till meritvärdering av behöriga sökanden i enlighet med KI:s antagningsordning
 • att löpande rapportera till PN

 

Arbets- och delegationsordning för programnämnden för läkarprogrammet