För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Programöversikt

Programmet ges på halvfart under 2 år och undervisningen i kurserna är till stora delar distansbaserade med några dagar i månaden på campus. Nästa gång utbildningen startar är hösten 2021.

I programmet ingår både inriktningsövergripande kurser och inriktningsspecifika kurser. Programmet avslutas med att du som student genomför ett självständigt examensarbete. 

Innehåll och upplägg

Termin 1

Programmet inleds med en gemensam kurs; Arbetsliv och hälsa (7,5hp) samt en inriktningsspecifik kurs (Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, Arbetsrelaterade psykiska besvär eller Yrkesmedicin). Du kan läsa mer om de kurser som är aktuella för dig längre ner. Kursen Arbetsliv och hälsa ger en gemensam bas inom huvudområdet arbete och hälsa oavsett utbildningsbakgrund och vald inriktning på programmet.

Termin 2

Under termin 2 läser du Vetenskaplig metod (7,5hp) och en inriktningsspecifik kurs (Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet) om vardera 7,5hp. Målet med kursen Vetenskaplig metod är att du som student skall förvärva fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ, som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt hur dessa metoder tillämpas i forskning och utvecklingsarbete inom huvudområdet arbete och hälsa. 

Termin 3

Termin 3 inleds med den inriktningsövergripande kursen Arbetsorganisation (7,5 hp) Kursen innehåller grundläggande organisationsteori. Organisatoriska faktorer i dagens arbetsliv som påverkar arbetsmiljö och hälsa behandlas, liksom organisations- och grupputveckling. Instrument och metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer, främst psykosociala faktorer på grupp- och organisationsnivå, tas upp.

Andra halvan av termin 3 läser du kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp). I den kursen ingår både inriktningsspecifika moment och interprofessionella moment. De interprofessionella momenten syftar till att öka studenternas förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroll inom ett ämne där det kliniska/praktiska arbetet ofta sker i interprofessionella team.

Termin 4

Den sista terminen ägnas åt kursen Examensarbete i arbete och hälsa (15 hp), som exempelvis kan göras som en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie. Examensarbetet skall vara en fördjupning inom huvudområdet arbete och hälsa och vara relaterat till din inriktning inom magisterprogrammet i arbete och hälsa

Utbildningsplan

Utbildningsplan - Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Program och kursöversikt

Översikt Magisterprogrammet i Arbete och hälsa.

Inriktningar

Böcker.

Ramtider för kurser hösten 2020

Arbetsorganisation (31 aug 2020 - 8 nov 2020)

Arbetslivsinriktad rehabilitering (9 nov 2020 - 17 jan 2021)

Terminstider

Terminstider för KI:s program på grund- och avancerad nivå

Medverkande institutioner

Institutet för miljömedicin - IMM