För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning Företagssköterska

Utbildningen ger ämnesmässig och vetenskaplig fördjupning inom omvårdnad företagshälsovård, där hälsofrämjande arbete, hälsopedagogik, arbetslivsinriktad rehabilitering samt arbetsledning och organisation relaterad till hälsa ingår. Du lär dig bedöma frisk och riskfaktorer på både individ och organisationsnivå, samt genomföra och utvärdera hälsofrämjande åtgärder.

Vår utbildning till företagssköterska är förankrad i en gedigen forskningsmiljö med internationellt ledande forskare inom området arbete och hälsa, vilket medför att de allra senaste rönen inom rådet kommuniceras. utbildningen har ett Interprofessionellt lärande mellan de olika professionerna inom företagshälsovården, eftersom man läser tillsammans med ergonomer, arbetsmiljöingenjörer (KTH) och arbetsmiljöstrateger samt träffar våra ST och specialistläkare under utbildningen. Detta förbereder studenterna väl för arbetslivet efter utbildningen. 

Många börjar arbeta inom företagshälsovården under utbildningens gång och därför har vi inte lagt in någon praktik, utan håller utbildningen på 50% takt för att möjliggöra detta. Vi har campusdagar ca 1-2 dagar per termin. Alla online-seminarium och examinationsuppgifter ligger på måndagar och tisdagar under programmets gång, för att möjliggöra yrkesarbete inom tex företagshälsovården på 50% parallellt med studierna. I och med den starka forskningsmässiga förankringen, så lär sig studenterna att hålla sig a-jour inom sitt område, dessutom så finns det goda chanser att fortsätta inom forskningsutbildning efter avslutad examen.

JS
Innehållsgranskare:
2024-04-05