För studenter på kursen Examensarbete i Arbete och hälsa (15 hp) kurskod 3AH013

Målet med kursen är att du skall ha fördjupat dina kunskaper och din förmåga inom vetenskapsområdet arbete och hälsa genom att under handledning genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet.

Kursplan

Särskild behörighet

Antagen till magisterprogrammet i arbete och hälsa. Lägst betyg G på alla kurser inom respektive inriktning på termin 1 och termin 2 samt på kursen Arbetsorganisation termin 3.

Välkomstinformation

Om kursen

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning på halvfart och pågår i 20 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

närbild av öppen bok framifrån

Allmän information om kursen

Nästa gågn kursen ges är VT2021 (18/1 - 6/6) och består av handledning och seminarier, samt examinationsseminarier på campus. Merparten av kursarbetet utförs som en individuell process. I samverkan med din handledare ansvarar du som student för progressen av ditt arbete. Datum för examinationsseminarierna meddelas senare.

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen och studiehandledningen, som du förväntas ha läst före kursstarten.

Kursens innehåll

* identifiering och avgränsning av relevant vetenskaplig frågeställning
* systematisk sökning och kritisk granskning av information
* insamling, analys och sammanställning av data
* forskningsetiska överväganden
* författande av självständigt vetenskapligt arbete
* presentation och försvar av examensarbete
* opposition på annan students examensarbete

Examination

Examination utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat skriftligt examensarbete med relevans för vetenskapsområdet, muntlig presentation och argumentation av examensarbetet samt av granskning och diskussion (opponentskap) av en annan students examensarbete. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- och opponentskap.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen fodras Godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet, respondentskap samt opponentskap. För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet samt på respondentskapet.

Obligatorisk närvaro

Vid examinationsseminarierna är närvaro obligatorisk enligt nedan:

1. Egen muntlig presentation samt argumentation (respondentskap) av det egna examensarbetet.
2. Muntlig granskning och diskussion (opposition) av en annan students examensarbete.
3. Deltagande vid framläggning av minst två andra examensarbeten.

Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig.
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska moment. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här. 

Schema

Kursen består av seminarier, handledning och examination. Merparten av kursarbetet utförs som en individuell process. I samverkan med din handledare ansvarar du som student för progressen av ditt arbete. Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Campusundervisning i form av seminarier och handledning enskilt och i grupp förekommer. Datum för campusdagarna hittar du i studiehandledningen för examensarbetet.

Vid examinationsseminarierna är närvaro obligatorisk enligt nedan:

1. Egen muntlig presentation samt argumentation (respondentskap) av det egna examensarbetet.
2. Muntlig granskning och diskussion (opposition) av en annan students examensarbete.
3. Deltagande vid framläggning av minst tre andra examensarbeten.

Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig.

Kontaktuppgifter

Emma Hagqvist

Kursansvarig/Examinator
0730526602

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare