För studenter på kursen Examensarbete i Arbete och hälsa (15 hp) kurskod 3AH013

Målet med kursen är att du skall ha fördjupat dina kunskaper och din förmåga inom vetenskapsområdet arbete och hälsa genom att under handledning genomföra och redovisa ett självständigt vetenskapligt arbete i form av en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie med relevans för vetenskapsområdet.

Kursplan

Särskild behörighet

Antagen till magisterprogrammet i arbete och hälsa. Lägst betyg G på alla kurser inom respektive inriktning på termin 1 och termin 2 samt på kursen Arbetsorganisation termin 3.

Välkomstinformation

Om kursen

Kurstider: 2025-01-20- 2025-06-08

Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning på halvfart och pågår i 20 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart. Mer information om webbregistrering.

närbild av öppen bok framifrån

Allmän information om kursen

Nästa gång kursen ges är VT2025 och består av handledning och seminarier, samt examinationsseminarier på campus. Merparten av kursarbetet utförs som en individuell process. I samverkan med din handledare ansvarar du som student för progressen av ditt arbete. Datum för examinationsseminarierna meddelas senare.

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen och studiehandledningen, som du förväntas ha läst före kursstarten.

Kursens innehåll

* identifiering och avgränsning av relevant vetenskaplig frågeställning
* systematisk sökning och kritisk granskning av information
* insamling, analys och sammanställning av data
* forskningsetiska överväganden
* författande av självständigt vetenskapligt arbete
* presentation och försvar av examensarbete
* opposition på annan students examensarbete

Examination

Examination utgörs av presentation och argumentation (respondentskap) av ett självständigt författat skriftligt examensarbete med relevans för vetenskapsområdet, muntlig presentation och argumentation av examensarbetet samt av granskning och diskussion (opponentskap) av en annan students examensarbete. Examinationen bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som aktivt respondent- och opponentskap.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd. För att få betyget Godkänd på kursen fodras Godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet, respondentskap samt opponentskap. För att få betyget Väl godkänd på kursen fodras dessutom Väl godkänt betyg på det skriftliga examensarbetet samt på respondentskapet.

Obligatorisk närvaro

Vid examinationsseminarierna är närvaro obligatorisk enligt nedan:

1. Egen muntlig presentation samt argumentation (respondentskap) av det egna examensarbetet.
2. Muntlig granskning och diskussion (opposition) av en annan students examensarbete.
3. Deltagande vid framläggning av minst två andra examensarbeten.

Vid frånvaro från obligatoriska moment hänvisas till kursansvarig.
För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska moment. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska moment eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Examinationstillfälle VT24

För dig som ännu inte har examinerats finns möjlighet till anmälan för deltagande vid examinationstillfälle den 25 januari 2024. 

Anmälan sker via Canvas alternativt till utbildningsadministratören senast den 18 januari.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema (från VT23)

Kursen består av seminarier, handledning och examination. Merparten av kursarbetet utförs som en individuell process. I samverkan med din handledare ansvarar du som student för progressen av ditt arbete. Undervisningen utgörs av en kombination av distansutbildning och schemalagd campusundervisning. Campusundervisning i form av seminarier och handledning enskilt och i grupp förekommer. Datum för campusdagarna hittar du i studiehandledningen för examensarbetet.Kontaktuppgifter

Profile image

Emma Brulin

Kursansvarig/Examinator
0730526602
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
EB
Innehållsgranskare:
2023-11-15