För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Hur fungerar SVK inom läkarprogrammet?

Inom läkarprogrammets studentvalda fördjupningskurser (SVK) integreras områden från utbildningens olika delar på en mer avancerad nivå, alltså en nivå som bygger vidare på dina tidigare kunskaper och färdigheter.

Studierna syftar till att stärka din förmåga att hantera innehållet i tidigare programkurser professionellt och vetenskapligt. Du kommer att tränas i exempelvis självständighet, analys och förmåga att bedöma och fatta beslut.

Introduktion till SVK

Alla fördjupningskurserna är utformade för att vara viktiga och relevanta fördjupningar av terminens tema. En grundtanke med SVK är att fördjupa en stor del av temat och samtidigt knyta det till andra delar av utbildningen genom att arbeta på en mer avancerad och komplex nivå. Precis så som verkligheten i läkaryrket oftast ser ut.

SVK ges på avancerad nivå och upplägget bygger på små studentgrupper och en hög andel interaktiva moment såsom exempelvis seminarier, gemensamma diskussioner, diskussioner kring mer komplicerade frågeställningar samt egna presentationer. För att uppnå avsedd fördjupningsnivå krävs därför en hög grad av närvaro och många moment är obligatoriska och svåra att "resta" på egen hand. Många kurser tillämpar fortlöpande examination via seminarier. Det är därför ofta svårt att vara frånvarande från dessa relativt korta kurser och ändå uppnå kursmålen.

En SVK har vanligen mellan 10-20 studenter och följden blir att alla inte kan placeras på den kurs de prioriterat som nr 1 i sin ansökan (av det minimiantal som måste anges). Vår målsättning är förstås att du ska få något av de val du prioriterat högst och hittills har majoriteten av alla som sökt i tid fått plats på någon av de tre kurser, oftast någon av de två, som man allra helst önskat läsa.

Syftet med fördjupningskurserna är inte främst att ge din utbildning en tydlig intresseprofilering utan att ge en djupare förståelse och klinisk applicering av terminens tema. Genom att rangordna kurserna i din ansökan så väljer du bort vissa områden som du inte vill fördjupa dig inom, samt prioriterar upp kurser som du önskar läsa till exempel på grund av ett specialintresse eller för att kursen behandlar något som du tyckt varit komplicerat och därför behöver öva mer på.

SVK är temanära

Med temanära avses nära anknytning till de teman som du läst tidigare under utbildningen och inte till kommande teman. Alla kurser inom SVK-utbudet klassas som temanära. 

För dig som studerar enligt utbildningsplan 2LK13 måste samtliga SVK vara på avancerad nivå samt klassificerade som temanära. Du ska läsa kurserna som fördjupning till de tematiska programkurser du precis läst under den aktuella terminen.

Kurserna på termin 10 utgör en fördjupning till alla kliniska teman med fokus på akutsjukvård.

Utbytesstudier inom KI:s etablerade utbytesprogram klassas i regel som temanära.

SVK - syfte, strategi och pedagogiskt synsätt

 • Studentvalda fördjupningskursers SVK:s främsta syfte är att ge studenterna en fördjupad professionell, vetenskaplig och personlig kompetens genom tonvikt på reflektion och tillämpning, förberedande för läkaryrket. I hela utbudet av SVK finns därför en tydlig vertikal progression av kompetenser genom att varje tema och tillhörande SVK har förutbestämda mål för professionell och vetenskaplig kompetens. 
 • SVK utformas utifrån programmets sju teman, och är upplagda så att studenterna tillämpar kompetenser som nåtts tidigare under utbildningen och därmed stödjer integrering av och reflektion över tidigare inlärt material. Därför återkommer SVK  i anslutning till programmets olika teman och SVK utvecklas i nära samarbete med lärare inom dessa teman.
 • SVK är en viktig och integrerad del av läkarprogrammet som ska stärka studenternas möjligheter att nå utbildningens lärandemål, samtidigt som de bidrar till att ge studenterna fördjupad kompetens och bredd i sina studier

Urval till placering

Vårt antagningssystem syftar till att vara neutralt och rättssäkert, och det görs därför ett slumpmässigt urval till placering på SVK. Det gäller även för utlandsförlagda SVK. 

Om du söker Global Hälsa under den ordinarie ansökningstiden på termin 11, så kommer du att få en kursplats om du är behörig. Det finns också möjlighet att ansöka om utbytesstudier om man är intresserad av att studera utomlands.

FAQ allmänt om SVK

 1. Kan jag byta SVK?
  Platstilldelningen sker med lottning för att den ska ske rättvist enligt likabehandlingsprincipen. Byte av kursplats kan därför inte erbjudas efter ansökningsperioden, eftersom lottningen då skulle sättas ur spel och därmed innebära att likabehandlingsprincipen inte efterlevs (detsamma gäller även om ni är två studenter som skulle vilja byta plats med varandra). 

  Efter att ansökningsperiodens slutdatum har passerats kan du därför inte byta kursplats eller hoppa av en kurs om du inte har giltigt skäl. Giltigt skäl för byte av SVK är vanligtvis medicinska skäl som måste styrkas med intyg från en väl förankrad vårdkontakt, och om skälet inte är medicinskt krävs formellt intyg som motsvarar reliabiliteten hos ett sådant intyg.  Om du har giltigt skäl och intyg som styrker detta, kontakta svk@uf.ki.se.
   
 2. Jag läste aldrig någon SVK förra terminen, kan jag läsa dubbelt nästa termin? 
  Programmet kan inte anta till parallelläsning av två heltidskurser inom programmet samtidigt. Du läser sannolikt en annan kurs under motsvarande period nästkommande termin; en tematisk programkurs, examensarbete eller SVK. Det är viktigt att fokusera helhjärtat på varje kurs inom utbildningen för att få ut mesta möjliga kompetens, och den kurs som hör till terminen har företräde.   Om det över huvud taget i något fall skulle kunna accepteras parallelläsning, så måste du i så fall ha skriftligt medgivande från båda kursansvariga att de bedömer det rimligt att genomföra dubbelläsning med fullgod studiekvalitet.

  En hel kurs som du inte läst under normal studiegång är således svår att ta igen under utbildningens följande terminer, vare sig det är en tematisk programkurs eller SVK. 
   
 3. Jag tar studieuppehåll för terminen efter att jag antagits till/sökt SVK. Kan jag gå min SVK ändå? 
  Nej, en SVK är en fördjupning till den temakurs man just läst och kan inte läsas separat. Sök plats på SVK på nytt inför den termin då du ska gå temakursen.
   
 4. Jag har förtur. Kan jag utnyttja den under SVK?
  Nej, förturen gäller inte SVK eftersom vi inte har kurser på alla fyra undervisningssjukhusen varje SVK period, däremot kan vi ha kurser på andra geografiska lokaler, som Stockholms sjukhem, KI campus Solna eller utomlands. Därför vill vi att du med förtur, precis som alla andra, ska kunna ranka de kurser du helst vill gå oavsett sjukhus/lokal. Du kanske till och med vill gå en utlandsförlagd kurs eftersom du lyckats ordna barnpassning i 2-5 veckor, då vill du inte att vi bortser från det valet för att du exempelvis har en förtur till SÖS. Välj endast de kurser som du kan resa till under denna begränsade period. 
   
 5. Jag har läst FOLÄK parallellt med läkarprogrammet.  Kan jag tillgodoräkna den som SVK på termin 11? 
  Programnämnden har gjort klart att FoLäk-kursen inte kan tillgodoräknas som SVK. Kursen är ett frivilligt och parallellt komplement till läkarprogrammet och utformad för att inte överlappa med programmets mål. Däremot kompletterar kursen dessa mål som en forskningsintroducerande kurs med intentionen att stärka sambandet mellan medicinsk grundforskning och praktisk klinisk verksamhet.
   
 6. Vad menas med att en kurs är temanära?
  Definition av begreppet temanära i enlighet med beslut i Programnämnden för Läkarprogrammet:
  ”Syftet med läkarprogrammets fördjupningskurser (SVK) är att förbereda studenterna för allmäntjänstgöring (AT) och den framtida professionen som läkare.

  En temanära SVK ska vara kopplad till minst ett av programmets sju teman och ha en tydlig medicinsk klinisk anknytning. Syftet med en temanära kurs ska vara att ge studenterna möjligheten att fördjupa sina kunskaper och kompetenser inom ett eller flera av dessa teman. För att kunna klassificeras som en temanära kurs ska den ha utvecklats eller definierats som en sådan i samråd med ett eller flera av de sju temakollegierna. En temanära kurs ska utgå från en tydlig vetenskaplig bas, främja ett professionellt förhållningssätt, samt innehålla moment av integrerande och reflekterande karaktär.”
   
 7. Kan jag tillgodoräkna tidigare studier som SVK?
  Många studenter på läkarprogrammet har tidigare studier med sig, vilket är mycket bra för att tillgodogöra sig programmets innehåll. Syftet med SVK är dock att läsas som fördjupning utifrån den aktuella kompetens som studenten besitter vid respektive nivå av utbildningen, inte för att avräkna tidigare studier. Av utbildningsplanen 2LK13 framgår att fördjupningskurserna skall utföras integrerat med läkarutbildningen. Dock har man som student alltid rätt att ansöka om tillgodoräknande om man så önskar, men eftersom bedömningen av ansökan utgår från det som utbildningsplanen anger om SVK, är det ytterst ovanligt att tillgodoräknande av tidigare studier beviljas.

FAQ om utbytesstudier och SVK

 1. Kan jag stå som sökande till utbytesstudier och samtidigt ansöka om, och antas till SVK?  
  Nej, du kan inte både stå som sökande till både utbytesstudier och samtidigt antas till SVK.

  Fram till att ansökan för SVK stänger kan du stå som sökande till utbytesstudier inom LINK.  Innan ansökningsperioden för SVK stänger måste du välja om du vill stå kvar som sökande till utbytesstudier och då anger du i ansökan till SVK att ditt förstahandsval är "Annan kurs" och specificerar utbytesstudier.
  Skulle utbytet av något skäl så småningom inte bli genomförbart gör vi förstås vad vi kan för att då erbjuda dig plats på SVK (du kan ange prioritetsönskemål under valet av alternativa kurser).

  Skulle du istället vilja välja SVK i första hand, det vill säga därmed bli antagen till SVK i första placeringsomgången, stryks du från utbytesstudieansökan (inklusive ansökan om restplats).

  Du kan alltså INTE stå som sökande till BÅDE utbytesstudier och samtidigt antas till SVK.
   

 2. Jag ska läsa en hel (eller större delen av) termin som utbytesstudier.  Det finns SVK under terminen härhemma. Hur gör jag rent praktiskt med tillgodoräknandet? (För termin 10, observera även fråga 5 nedan)

  Om SVK ingår i terminen så brukar det vanligtvis innebära att det utbyte du läser omfattar både tematisk programkurs och SVK.

  Inför utbytet tar du upp frågan om fördjupning (SVK) med den tematiska programkursens examinator när ni diskuterar utbytet och tillgodoräknandet av den tematiska programkursen. 

  Då görs nämligen i samma bedömning också en bedömning av om det finns veckor i utbytet (och i så fall hur många) som inte ingår i tillgodoräknandet av den tematiska programkursen - som då istället kan anses som fördjupning (SVK).

  Efter utbytet, när ovanstående bedömningsunderlag och beslut om tillgodoräknande av programkursen är klart, ansöker du sedan om att få SVK tillgodoräknat. Det går bra med ett bekräftelsemejl från examinator till oss på SVK. 

  Det innebär dock två ansökningsblanketter, en för tillgodoräknande av den tematiska programkursen och en för tillgodoräknande av SVK.

  Utförligare information om detta finns på sidan Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet

 3. Jag har en kontakt på ett sjukhus utomlands och skulle vilja ordna ett eget utbyte. Går det? 
  En tillgodoräknad kurs måste motsvara högskolestudier där din prestation blir examinerad vid värduniversitetet. Du kan inte bara gå bredvid på ett sjukhus (auskultera).

  Du kan tillgodoräkna högskolestudier vid annan institution som motsvarar den fördjupning och tillämpning som SVK här vid KI.  Du behöver en kursplan där lärandemål, nivå, omfattning, innehåll, examination, litteratur, etc. framgår, samt så småningom ett bilateralt avtal med KI så att du omfattas av Kammarkollegiets samlingsförsäkring.  

  Det bör betonas att syftet är fördjupning i form av tillämpning och klinisk fördjupning, inte forskning eller auskultation.

  Enklast gör du detta genom något av de utbytesavtal som KI har med många universitet runt om i världen och där LINK redan granskat universitetet och ett antal möjliga kurser.
   

 4. Jag skulle vilja läsa akutsjukvårdskurs utomlands. Går det? 
  Just denna typ av valbar kurs, akutsjukvård, har obligatoriskt fördefinierat syfte och mål, som behöver uppfyllas och examineras direkt mot dessa. Det innebär att fördjupningen är mer styrd än andra kurser. Ett alternativ är att läsa ordinarie kurs vid KI och sedan ytterligare akutsjukvårdskurs utomlands (eller tvärtom).
   
 5. Om jag är på utbytesstudier hela termin 10, hur kan jag få med den obligatoriska akutsjukvårdskuren inom min examen? 
  Du läser utbytet som vanligt men på SVK-period 2 på termin 11 måste du söka en akutsjukvårdskurs från det utbud som finns på T10. Om du är på utbyte även under termin 11 måste du inom utbytet ha minst 7,5 hp akutsjukvårdskurs.

  För just denna typ av valbar kurs, med obligatoriskt fördefinierat syfte och mål, kan du behöva komplettera mål som inte uppfylls och examineras inom ramen för utbytet. 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-11-29