För studenter på kursen Fokus akutsjukvård - den akuta vårdkedjan 7,5 hp kurskod 2LK157

Ambitionen med denna kurs är att DU som nybliven läkare ska känna dig tryggare när du träffar akut sjuka patienter både på och utanför sjukhus.

Kursplan

Bild på byggnaden.
Södersjukhuset. Foto: Fotogruppen Södersjukhuset

Kursperiod

HT24: Onsdag 2024-12-04 – Fredag 2025-01-17

Registrering

Registrering för att behålla sin kursplats är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i  Ladok.  Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webregistrering

Kursbeskrivning

Kursen följer patientens väg i den akuta vårdkedjan med början på larmcentralen. Hur vet larmoperatören vilka inringare som behöver en ambulans med högsta prioritet? Hur arbetar larmoperatören med enbart samtalet som verktyg? Ambulanssjukvården är nästa steg i vårdkedjan. Här arbetar ambulanssjuksköterskan med hög kompetens men begränsade resurser. Vad kan och bör man göra prehospitalt  för att ge en säker vård? Hur känner man igen en kritiskt sjuk patient prehospitalt och hur förvarnar man akutmottagningen.

På akutmottagningen ska alla akuta tillstånd kunna hanteras men flödet av patienter är ofta högt. Man måste prioritera mellan patienter med olika symtom och sökorsaker och de svårast sjuka måste tas om hand omedelbart. Hur behandlar och diagnostikerar man alla dessa patienter med begränsad bakgrundsinformation och hur beslutar man om handläggning och vårdnivå ur både ett medicinskt, logistiskt och etiskt perspektiv?

Om undervisningen

Undervisningen sker oftast i mindre grupper och kursen består till största delen av praktiska moment som till exempel:

  • Tre heldagar akutrumssimuleringar
  • Prehospital simulering
  • Träning i akut ultraljud
  • Praktisk skills station om bland annat luftvägshantering, syrgasbehandling, förflyttningsteknik mm
  • Medåkning i ambulans
  • VFU på SÖS akuten bland annat med larmteam och triagering samt på studentmodulen där läkarstudenter och sjuksköterskestudenter jobbar i team och du tar egna patienter med handledare som är frikopplad från annat kliniskt arbete.
  • Ett VFU pass på akutmottagningen i Södertälje med handledare som är frikopplad från annat kliniskt arbete. Resan är värd besväret eftersom detta har blivit vår mest omtyckta placering.

Den teoretiska undervisningen sker framför allt via kurswebben i Canvas med uppföljande quiz, inlämningsuppgifter och seminarier. Nytt från vårterminen 2021 är att studenterna kommer få låna var sitt exemplar av den rekommenderade kursboken ”Akutsjukvård från Ö-Ä” skriven av akutläkarna Caroline Hård af Segerstad och Susann Järhult.

Alla seminarier, inlämningsuppgifter mm samt VFU och all färdighetsträning inklusive simuleringsövningar, är obligatoriska.

Examination

Studentens teoretiska och praktiska färdigheter, samt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator. Kursen avslutas med en praktisk examination av det initiala omhändertagandet på akutrummet.

Schema

Publiceras här senast två veckor före kursstart.

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kontaktuppgifter

Profile image

Kristian Ängeby

Kursansvarig, examinator

Cecilia Bodén

Utbildningsadministratör

Rebecka Rubenson Wahlin

Amanuens prehospitalt

Sebastian Jones

Amanuens placeringar SÖS

Christian Challma

Amanuens placeringar Södertälje sjukhus
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-06-17