För dig som är student på Utbytesstudier Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet

När du kommit tillbaka från utbytet finns det saker som du måste ordna med, exempelvis reseberättelse, enkät om utbytet, och tillgodoräknande av dina utbytesstudier.

Via länken "Generell information..." ovan finns den information du behöver om det mesta som du behöver ordna med. Det är alltså viktigt att du läser igenom den ordentligt.

Specifikt för läkarprogrammet är dock tre ytterligare saker:

 • sista dag för att lämna in reserapport för hösttermin är den 15 mars och för vårtermin den 15 augusti
 • att du även ska svara på en enkät om utbytet (via den andra länken ovan), samt 
 • läkarprogrammets process för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, som du får information om längre ned på denna sida.

Enkäten, som är ett komplement till reseberättelsen, ger en viktig del av informationen till framtida utbytesstudenter och hjälper oss kvalitetssäkra framtida utbyten.

Tillgodoräknande av utbytesstudier

Hur tillgodoräknas utbytesstudierna?

För att få dina utbytesstudier prövade för tillgodoräknande, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

 • För ordinarie grundkurser, använd en blankett per KI-kurs
 • För studentvald kurs (SVK) behöver du inte uppge kursnamn och kurskod, utan skriv endast "SVK" och vilken termin ansökan avser. 
 • För studentvald kurs (SVK) ska du använda en blankett per kurs som du har genomfört under utbytet, om inte utbytet varit under båda perioderna på termin 11 - då fyller du bara i en blankett för båda perioderna.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Tillsammans med blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" ska du bifoga intyg från din utbytesstudieperiod som styrker att du genomfört de kurser och moment som överenskommits vid KI innan du påbörjade dina utbytesstudier:

 • Certificate of attendance (vid Erasmus+ och Nordplusutbyte)
 • "Assessment form" - om värduniversitetet inte har egna blanketter de använder sig av (se nedan)
 • Loggbok (se nedan)
 • Transcript of Records (i förekommande fall)
 • Kursbeskrivning (i förekommande fall)
 • Schema, kurslitteratur, osv. (i förekommande fall)

Observera att det är ditt ansvar att se till att de handlingar som krävs för tillgodoräknande inkommer till Karolinska Institutet, vilket även omfattar att samtliga bifogade handlingar ska vara vidimerade, det vill säga att de ska vara undertecknade med namn och telefonnummer från någon som intygar att det överensstämmer med originalet.

Utan vidimering bedöms handlingen vara ofullständig. Ofullständig dokumentation medför att tillgodoräknandeprocessen kan försenas.

Ordinarie grundkurser

Ska utbytesstudierna tillgodoräknas som ordinarie grundkurser inom läkarprogrammet, sker tillgodoräknandet alltid i samråd med tematisk programkursansvarig vid KI (se rubriken Tematisk programkursansvarig nedan). 

Innan du reser ska du därför kontakta denne för att diskutera vilka kunskaper du bör få med dig från utbytesstudierna, samt hur dessa ska dokumenteras. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras efter hemkomst, och ibland kommer man överens om att tentera vid KI.

För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du samla på dig kursbeskrivningar, scheman, litteraturlistor och intyg på genomförda moment, kurser och kliniska placeringar. För kliniska kurser finns ett förslag till loggbok som du kan föra själv och sedan få signerad av din handledare vid värduniversitetet.

Information om loggbok T6-T9

Information om loggbok T10

Information om loggbok T11

Läkarprogrammet har tagit fram ett bedömningsunderlag (Assessment Form) som du som utbytesstudent tar med dig till din kliniska kurs vid värduniversitetet och ber att få ifylld efter avslutad kurs. Om värduniversitetet har egna dokument kan dessa användas.

Assessment form - Clinical rotation 

Tematisk programkursansvarig

På läkarprogrammet är det de olika temakollegierna och deras respektive ordförande som ansvarar för tillgodoräknande av utbytesstudier. När du gör ditt kursval vid ansökan till det utländska universitetet ska detta göras i samråd med denne, så att du vet vad som förväntas av dig som student för att få utbytesstudierna tillgodoräknade vid hemkomst.

På vissa teman har ordförande delegerat ansvaret med utbytesstudier till annan person. Har du frågor kring detta, kontakta gärna internationell handläggare.

Kontaktpersoner - temakollegier


Ansökan om tillgodoräknande för tematiska programkurserna skickas till respektive kontaktpersoner.

Tillgodoräknande gällande studentvalda fördjupningskurser (SVK)

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier sker på samma sätt för SVK som för tematiska programkurser. Enda skillnaden är att ansökan om tillgodoräknande av SVK ska skickas till handläggare för SVK istället för till företrädaren för terminens tema.

Tänk på att intyg över avklarade studier samt underskrivna dokument måste bifogas i original alternativt som vidimerade kopior i din ansökan om tillgodoräknande.

Ansökan om tillgodoräknande för SVK skickas till:

Karolinska Institutet 
UFS / UKLB
Tillgodoräknande utbytesstudier SVK läkarprogrammet
Berzelius Väg 3, Plan 5
171 77 Stockholm

OBS! Mejla även handläggare för SVK och meddela att du ansöker om tillgodoräknande!

Om SVK ingår i terminen så kan det innebära att det utbyte du läser omfattar både hela/delar av tematisk programkurs och SVK. Som framgår under rubriken planering ovan så tar du inför utbytet upp även SVK med tematiska programkursansvariga examinatorn. 

Vid själva tillgodoräknandet  görs i samma bedömning också en bedömning av om det finns utbytesstudier som är mer omfattande än vad som ingår i ordinarie programkurs och i så fall kan utgöra fördjupning till den.

Med detta bedömningsunderlag klart (intyg från examinator till SVK, oftast per mail) ansöker du sedan till SVK:s studierektor om att få också SVK tillgodoräknat. Då två examinatorer gör bedömning av utbytet måste du därför fylla i två stycken "Ansökan om tillgodoräknande"-blanketter.

Dina högskolepoäng efter utbytessstudier registreras så fort som möjligt i LADOK. Om du till exempel befinner dig utomlands och det dröjer innan originalintygen kan visas upp, så kan du scanna dina handlingar (ansökan om tillgodoräknande, loggbok, kursbeskrivning, nödvändiga intyg i original mm) och mejla dem direkt från värduniversitetet till handläggaren för SVK.

Har du frågor, så titta om du hittar svar bland FAQ om utbytesstudier och SVK. Om inte svaren finns där så hittar du där också kontaktuppgifter till handläggare för SVK.

AF
Admin för Läka…
2022-01-26
Marie Dahlin