För dig som är student på Utbytesstudier Efter utbytesstudierna på läkarprogrammet

När du kommit tillbaka från utbytet finns det saker som du måste ordna med, exempelvis reseberättelse, enkät om utbytet, och tillgodoräknande av dina utbytesstudier.

Via länken "Generell information..." ovan finns den information du behöver om det mesta som du behöver ordna med. Det är alltså viktigt att du läser igenom den ordentligt.

Specifikt för läkarprogrammet är dock tre ytterligare saker:

 • sista dag för att lämna in reserapport för hösttermin är den 15 mars och för vårtermin den 15 augusti
 • att du även ska svara på en enkät om utbytet (via den andra länken ovan), samt 
 • läkarprogrammets process för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier, som du får information om längre ned på denna sida.

Enkäten, som är ett komplement till reseberättelsen, ger en viktig del av informationen till framtida utbytesstudenter och hjälper oss kvalitetssäkra framtida utbyten.

Tillgodoräknande av utbytesstudier - programkurser

Hur tillgodoräknas utbytesstudierna?

För att få dina utbytesstudier prövade för tillgodoräknande, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

För ordinarie programkurser vid KI, använd en blankett per kurs.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Tillsammans med blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" ska du bifoga intyg från din utbytesstudieperiod som styrker att du genomfört de kurser och moment som överenskommits vid KI innan du påbörjade dina utbytesstudier:

 • Certificate of attendance (vid Erasmus+ och Nordplusutbyte)
 • "Assessment form" - om värduniversitetet inte har egna blanketter de använder sig av (se nedan)
 • Loggbok (se nedan)
 • Transcript of Records (i förekommande fall)
 • Kursbeskrivning (i förekommande fall)
 • Schema, kurslitteratur, osv. (i förekommande fall)

Observera att du ska se till att de handlingar som krävs för tillgodoräknande inkommer till Karolinska Institutet, vilket även omfattar att samtliga bifogade kopior ska vara vidimerade. Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person (annan än du själv) skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Detta gäller alltså varje enskild handling

Utan vidimering bedöms handlingen vara ofullständig. Ofullständig dokumentation medför att tillgodoräknandeprocessen kan försenas.

Ordinarie  programkurser

Ska utbytesstudierna tillgodoräknas som programkurser inom läkarprogrammet, sker tillgodoräknandet alltid i samråd med den som ansvarar för tillgodoräknande av utbytesstudier i det berörda temakollegiet vid KI (se rubriken ”Ansvarig för tillgodoräknande” nedan). 

Innan du reser ska du därför kontakta denne för att diskutera vilka kunskaper du bör få med dig från utbytesstudierna, samt hur dessa ska dokumenteras. Ibland kan vissa delar behöva kompletteras efter hemkomst, och ibland kommer man överens om att tentera vid KI.

För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du samla på dig kursbeskrivningar, scheman, litteraturlistor och intyg på genomförda moment, kurser och kliniska placeringar. För kliniska kurser finns ett förslag till loggbok som du kan föra själv och sedan få signerad av din handledare vid värduniversitetet.

Information om loggbok T6-T9

Information om loggbok T10

Information om loggbok T11

Läkarprogrammet har tagit fram ett bedömningsunderlag (Assessment Form) som du som utbytesstudent tar med dig till din kliniska kurs vid värduniversitetet och ber att få ifylld efter avslutad kurs. Om värduniversitetet har egna dokument kan dessa användas.

Assessment form - Clinical rotation 

Ansvarig för tillgodoräknande

På det 5,5-åriga läkarprogrammet är det de olika temakollegierna, oftast respektive ordförande, som ansvarar för tillgodoräknande av utbytesstudier så att du inte behöver ha kontakt med flera olika lärare. När du gör ditt kursval vid ansökan till det utländska universitetet ska detta göras i samråd med denne, så att du vet vad som förväntas av dig som student för att få utbytesstudierna tillgodoräknade vid hemkomst.

Har du frågor kring vem som har ansvaret för utbytesstudier en viss termin, kontakta gärna internationell handläggare.

Ordförande - temakollegier

Ansökan om tillgodoräknande för tematiska programkurserna skickas till respektive temakollegieordförande eller kontaktperson.

 

Tillgodoräknande av både programkurs och SVK

Om SVK ingår i terminen så kan det innebära att det utbyte du läser omfattar både hela/delar av tematisk programkurs och SVK. Som framgår under rubriken Studentvalda fördjupningskurser (SVK) och utbytesstudier så tar du inför utbytet upp även SVK med tematiska programkursansvariga examinatorn. 

Vid själva tillgodoräknandet görs i samma bedömning också en bedömning av om det finns utbytesstudier som är mer omfattande än vad som ingår i ordinarie programkurs och i så fall kan utgöra fördjupning till den.

Med detta bedömningsunderlag klart (intyg från examinator till SVK, oftast per mejl) ansöker du sedan om att få också SVK tillgodoräknat. Då två examinatorer gör bedömning av utbytet måste du därför fylla i två stycken "Ansökan om tillgodoräknande"-blanketter.

Dina högskolepoäng efter utbytessstudier registreras så fort som möjligt i LADOK. Om du till exempel befinner dig utomlands och det dröjer innan originalintygen kan visas upp, så kan du scanna dina handlingar (ansökan om tillgodoräknande, loggbok, kursbeskrivning, nödvändiga intyg i original mm) och mejla dem direkt från värduniversitetet till handläggaren för SVK.

Har du frågor, så titta om du hittar svar bland FAQ om utbytesstudier och SVK. Om inte svaren finns där så hittar du där också kontaktuppgifter till handläggare för SVK.

 

Tillgodoräknande av utbytesstudier - endast SVK

Ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier sker på liknande sätt för SVK som för tematiska programkurser (se avsnittet ovan).

Hur tillgodoräknas utbytesstudierna?

För att få dina utbytesstudier prövade för tillgodoräknande, måste du vid hemkomst lämna in en ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier.

 • För studentvald kurs (SVK) behöver du inte uppge kursnamn och kurskod i ansökan, utan skriv endast "SVK" och vilken termin som ansökan avser. 
 • För studentvald kurs (SVK) ska du använda en blankett per kurs som du har genomfört under utbytet, om inte utbytet varit under båda perioderna på termin 11 - då fyller du bara i en blankett för båda perioderna.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande av utbytesstudier

Tillsammans med blanketten "Ansökan om tillgodoräknande" ska du bifoga intyg från din utbytesstudieperiod som styrker att du genomfört de kurser och moment som överenskommits vid KI innan du påbörjade dina utbytesstudier:

 • Certificate of attendance (vid Erasmus+ och Nordplusutbyte)
 • "Assessment form" - om värduniversitetet inte har egna blanketter de använder sig av (se nedan)
 • Loggbok (se nedan)
 • Transcript of Records (i förekommande fall)
 • Kursbeskrivning (i förekommande fall)
 • Schema, kurslitteratur, osv. (i förekommande fall)

För att möjliggöra tillgodoräknande av dina utbytesstudier ska du samla på dig kursbeskrivningar, scheman, litteraturlistor och intyg på genomförda moment, kurser och kliniska placeringar. För kliniska kurser finns ett förslag till loggbok som du kan föra själv och sedan få signerad av din handledare vid värduniversitetet.

Information om loggbok T6-T9

Information om loggbok T10

Information om loggbok T11

Läkarprogrammet har tagit fram ett bedömningsunderlag (Assessment form) som du som utbytesstudent tar med dig till din kliniska kurs vid värduniversitetet och ber att få ifylld efter avslutad kurs. Om värduniversitetet har egna dokument kan dessa användas.

Assessment form - Clinical rotation 

Observera att du ska se till att de handlingar som krävs för tillgodoräknande inkommer till Karolinska Institutet. Vi rekommenderar starkt att du ser till att alla handlingar som du behöver från värduniversitetet mejlas från en administratör på värduniversitetet direkt till oss på svk@uf.ki.se, och detta bör göras innan du lämnar värduniversitet. De handlingar som är ifyllda i pappersform, såsom loggbok och Assessment form, skickar de alltså till oss som skannade dokument (helst i PDF-format). Om du gör på detta sätt undviker du potentiella komplikationer med vidimering och hantering av original, och därmed minskar risken för förseningar i processen kring bedömning och beslut av din ansökan om tillgodoräknande.

Alternativet är att du skickar in dessa handlingar till oss i pappersform i original, eller kopior på handlingarna, som då måste vara vidimerade.. Att en kopia är vidimerad innebär att myndig person (annan än du själv) skrivit sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer på handlingen och på så sätt intygar att kopian stämmer med originalet. Detta gäller alltså varje enskild handling. Utan vidimering bedöms handlingen vara ofullständig. Ofullständig dokumentation medför att tillgodoräknandeprocessen kan försenas.

Ansökan om tillgodoräknande för SVK mejlas till svk@uf.ki.se.

Eventuella handlingar i pappersform skickas till:
Karolinska Institutet 
UFS / UKLB
Tillgodoräknande SVK läkarprogrammet
Berzelius Väg 3, Plan 5
171 77 Stockholm

OBS! Om du väljer att skicka in din ansökan och bilagor endast i pappersform, mejla även handläggare för SVK och meddela att du ansöker om tillgodoräknande!

AF
Admin för Läka…
2022-07-13
Marie Dahlin