MRSA-provtagning  

MRSA

MRSA* är ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen och åtgärder tas därför för att förhindra smittspridning av MRSA i vården. MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler som din behandlande läkare ger dig.

Som student har du ansvar att genomgå MRSA-provtagning innan du kan medverka i vårdtagarnära arbete, om du uppfyller någon av följande kriterier:

  • de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Norden, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
     
  • har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.
     
  • de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete, där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad.

MRSA-provtagning sker i första hand på öppen mottagning (drop-in), alternativt efter tidsbokning per telefon. Kontakta oss!

I väntan på provsvar

Du kan delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar, med undantag för praktik på riskenheter där patienterna är särskilt mottagliga för MRSA-smitta och där vården innebär stor risk för smittspridning. Som riskenhet räknas främst neonatalavdelning, brännskadeavdelning och transplantationsavdelning.

Har du individuella riskfaktorer såsom sår, eksem, andra hudlesioner eller främmande material som penetrerar hud eller slemhinna, såsom infart, stomi, dränage eller kateter (inklusive KAD) ska du inte delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar. Du kan dock utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Om du är MRSA-positiv

Vid positivt provsvar utförs en ny provtagning på Studenthälsan. Om detta svar också är positivt bokas du in för bedömning hos Studenthälsans läkare. Uppföljning och fortsatt provtagning sköts därefter av MRSA-teamet på Danderyds sjukhus.

Positivt prov för MRSA hos studenter med individuella riskfaktorer eller med placering på riskenhet kan innebära tillfälliga inskränkningar i verksamhetsförlagd utbildning. I övriga fall påverkar inte ett positivt MRSA-prov din utbildning.  

Läs mer

MRSA patientinformation från Smittskyddsläkarföreningen

Sjukdomsinformation om MRSA (Folkhälsomyndigheten)

 

* MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot så gott som alla betalaktamantibiotika. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla. Precis som andra S. aureus, kan MRSA ingå i den normala hud- och luftvägsfloran utan att orsaka infektion.