MRSA-provtagning för studenter

MRSA* är ett stort vårdhygieniskt problem runt om i världen och det är därför viktigt att åtgärder tas för att förhindra smittspridning av MRSA i vården. MRSA är en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler som din behandlande läkare ger dig.

Innan du medverkar i vårdtagarnära arbete

Som student ansvarar du för att genomgå en MRSA-provtagning innan du kan medverka i vårdtagarnära arbete, om du uppfyller något av följande kriterier:

  • Du har under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Norden, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete. Vanligt tandvårdsbesök utanför Norden motiverar ej provtagning däremot tandkirurgiskt ingrepp eller om du arbetat/praktiserat inom tandvård utanför Norden.
  • Du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.

Endast studenter som ska ut på VFU inom ramen för sin utbildning erbjuds MRSA-screening på Studenthälsan. Studenter som tar examen och vill screenas inför arbete på regionen hänvisas till respektive arbetsplats

Välkommen på drop-in för MRSA-provtagning

I väntan på provsvar

Om du inte har individuella riskfaktorer kan du delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar. Har du individuella riskfaktorer såsom eksem, sår, annan hudlesion eller främmande material som penetrerar hud eller slemhinna, som till exempel infart, stomi, dränage eller kateter (inklusive KAD), ska du inte delta i vårdtagarnära praktik i väntan på provsvar. Du kan dock utföra uppgifter som inte innebär nära kontakt med vårdtagare.

Om du är MRSA-positiv

Vid ett positivt provsvar utförs en ny provtagning på Studenthälsan för att utesluta tillfälligt bärarskap och du bokas in för bedömning hos Studenthälsans läkare.

Vid konstaterat bärarskap av MRSA sker fortsatt uppföljning och provtagning av MRSA-teamet på Danderyds sjukhus.

Ett positivt MRSA-prov kan innebära tillfälliga begränsningar för deltagande i utbildning förlagd ute i verksamheten hos dig med individuella riskfaktorer eller med placering på riskenhet. I övriga fall påverkar inte ett positivt MRSA-prov din utbildning.

På riskenheter vårdas patienter som är särskild mottagliga för MRSA -smitta och där vården innebär stor risk för smittspridning, dit räknas främst neonatalavdelning, brännskadeavdelning och transplantationsavdelning.

*MRSA (Meticillinresistenta Staphylococcus aureus) är stammar av stafylokocker som är resistenta mot penicillinpreparat. Infektioner med MRSA kan därför vara svåra att behandla. Precis som andra S. aureus, kan MRSA ingå i den normala hud- och luftvägsfloran utan att orsaka infektion.