För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

En stor del av psykoterapeutprogrammet på KI utgörs av klinisk praktik i form av VFU på olika enheter inom psykiatri, beroendevård och habilitering. Där skapas lärsituationer där du får tillfälle att under realistiska förhållanden utveckla din psykoterapeutiska kompetens. På denna sida hittar du information om upplägget för VFU på programmet och kraven för att få delta. Läs anvisningarna noga, både här och på de webbsidor som länkas till hos Region Stockholm.

Krav för att delta i VFU

För att få göra din praktik, som startar redan ca två veckor in på programmets första termin, behöver du ha Region Stockholms eTjänstekort och på begäran kunna uppvisa ett hälsointyg.

Följ noga anvisningarna nedan för att se till att du gör det som behövs för att uppfylla kraven för att få delta i VFU!

VFU-placeringar för bred kompetens

Programmet har ett nära samarbete både med Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) och privata vårdgivare som upphandlats av Region Stockholm, för att säkra tillgången till relevanta praktikplatser för alla studenter. Genom att en halvdag per vecka vara placerad på olika typer av enheter, så möter du under utbildningen en variation av kliniska situationer och frågeställningar. På så sätt ges du möjlighet att utveckla en bred kompetens för arbete med psykoterapi inom olika former av psykiatrisk vård.

Du som läser KBT-inriktning kommer redan från år 1 vara placerad på en mottagning där du möter patienter i det som brukar kallas första linjens psykiatri en dag i veckan. Det kan vara inom primärvård, till exempel en vårdcentral eller annan psykiatrisk mottagning som tar emot patienter med ångest- och/ eller depressionsproblematik. De patienter du möter det första året ska inte vara de som har en lång historia inom vården.

Du som läser specialistinriktningen för psykologer har själv ansvar för att finna lämpliga patienter under år 1, för att sedan under år 2 och 3 vara placerad på någon av de enheter som KCP samarbetar med.

Upplägg

VFU-placeringarna är kopplade till den kliniska kursen Psykoterapeutisk klinik 1–3 för dig som går KBT-inriktning eller Psykologisk/ psykoterapeutisk klinik 1–3 för dig som går specialistinriktning.

Under de kliniska dagarna arbetar du med bedömningssamtal och med att bedriva psykoterapier. Dessutom deltar du i ett undervisningsteam där kliniska lärare från respektive enhet ansvarar för undervisningen. Under en arbetsdag kommer du vanligtvis att ha en patient i bedömningssamtal och möta en eller flera patienter i psykoterapi. Handledningen av det psykoterapeutiska arbetet med patienterna sker i anslutning till den teoretiska undervisningen.

Det första studieårets VFU är förlagd till vårdcentraler eller motsvarande mottagningar.

Andra året placeras programmets studenter på enheter inom allmänpsykiatri, beroendevård och enheter som behandlar patienter med ätstörningar.

Det tredje årets VFU sker på enheter som behandlar patienter med psykotiska syndrom, neuropsykiatriska störningar, komplexa kognitiva funktionsnedsättningar eller svårare personlighetssyndrom.

Krav inför VFU

JoBSH - grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien

För att få göra din praktik, som startar redan ca två veckor in på termin 1, behöver du ha Region Stockholms eTjänstekort. Du som inte redan har detta måste så snart som möjligt inför studiestarten på termin 1 göra och blir godkänd på den webbaserade kursen JoBSH, vilket är ett krav för att få eTjänstekortet. Så snart som du har registrerat dig på programmets inledande kurs, så kan du göra JoBSH-kursen - för info om när registreringen öppnar, se programwebbens info till nyantagna studenter!

Läs Regionens information om JoBSH-kursen och följ deras anvisningar noga. 

Du hittar JoBSH-kursen i Regionens lärplattform, Lärtorget.

eTjänstekort

Ditt eTjänstekort behöver du för att kunna göra VFU på enheter i Region Stockholm och för att logga in på särskilda datorer med access till Region Stockholms journalsystem, på KCP eller ute på din VFU-placering. Med samma inloggning och från samma datorer når du Regionens "studentdomän". Domänen är den enda plats där du kan se och hantera data om dina patienter - vilket är underlaget för all handledning på din kliniska kurs och alltså grunden för din löpande examinering på kursen. Utan Regionens eTjänstekort når du inte vare sig journalsystemet eller domänen.

När du har godkänts på JoBSH-kursen, ska du snarast men tidigast dagen efter fotografera dig för ditt eTjänstekort. Följ Regionens anvisningar för detta. När kortet är klart skickas det till din folkbokföringsadress via post. För att e-tjänstekortet ska fungera måste du sedan även aktivera kortet personligen på samma ställe som du fotograferade dig. Eftersom VFU:n på termin 1 börjar redan två veckor in på terminen, vill vi verkligen uppmana dig att fotografera dig så snart som du har möjlighet!

Det är viktigt att du fullföljer processen med JoBSH och eTjänstekort för att kunna delta i din fortsatta utbildning som planerat.

All information om fotografering och hur du hämtar ut ditt eTjänstekort hittar du på följande sidor hos Region Stockholm:

Vid frågor om fotografering eller uthämtning, kontakta i första hand Regionens IT-support.

Om du har tappat bort ditt kort krävs en beställning från KI för att utfärda ett nytt kort. Maila då ditt namn och personnummer till katarina.back@ki.se.

Borttappade koder för eTjänstekort

Om du behöver hjälp med att låsa upp ditt eTjänstekort eller har förlorat ditt pinkodskuvert kan du ringa till Regionens IT Servicedesk, telefonnummer 08-123 700 20 för att få hjälp.

Viktig information om uppgradering av eTjänstekort

Du som har ett eTjänstekort utfärdat före 2020-02-18 behöver uppgradera detta till SITHS e-id, en högre säkerhetsklass än ditt nuvarande kort. Observera att endast ordinarie kort kan uppgraderas, inte reservkort.

Uppdateringen behöver genomföras senast den 9 december 2021 för att du ska ha fortsatt tillgång till systemen. Nya kort som beställts från och med den 18 februari 2020 har levererats med det nya certifikatet och behöver därför inte uppdateras.

På Regionens sida https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/ finns en manual för hur du uppgraderar ditt eTjänstekort och all annan information som du kan behöva.

Behöver du hjälp med uppgraderingen? Boka då en tid för fotografering på Hälsingegatan och ta med dig ditt kodbrev. 

Vid frågor om uppgraderingen samt beställning av nytt kodbrev, kontakta Regionens IT Servicedesk på tel 08-123 700 20 eller genom att fylla i formuläret.

Hälsointyg efter hälsodeklaration

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete ska studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, ha gjort en hälsodeklaration och på VFU-placeringens begäran kunna uppvisa ett hälsointyg. Om du inte redan har ett aktuellt hälsointyg, eller har fått information om att din VFU-placering inte kommer att efterfråga detta, behöver du ordna detta. Verksamheterna har rätt att hindra dig från att delta i VFU utan hälsointyg, vilket kan leda till att du inte får kursen godkänd.

Hälsointyg för KI:s studenter utfärdas av Studenthälsan, efter att de gått igenom din hälsodeklaration och vid behov till exempel kompletterat ditt vaccinationsskydd. Det kan ta upp till 4 veckor innan ett hälsointyg är klart, så kontakta Studenthälsan snarast.

All information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på KI:s centrala webb om VFU, följ steg 1-2. Vid frågor, kontakta Studenthälsan.

Förändras inte ditt hälsotillstånd, behåller du samma hälsointyg genom hela utbildningen.

Riskbedömning av gravida eller ammande studenters studiemiljö

Du som är gravid eller ammar har rätt till en individuell riskbedömning av din studiemiljö inför din VFU-placering. Syftet är att förebygga att gravida kvinnor, nyligen förlösta kvinnor och kvinnor som ammar utsätts för faktorer eller förhållanden i sin studiemiljö som kan medföra risk för ohälsa eller olycksfall. Informera alltså gärna kursansvarig lärare eller någon annan på programmet om din situation!

FAQ om VFU på psykoterapeutprogrammet

Jag har redan eTjänstekort från en annan region där jag jobbar. Kan man inte bara lägga in behörigheterna för Region Stockholm på samma kort?

Nej, det går tyvärr inte.

Jag har lång resväg och har svårt att passa Regionens tider för att fotografera mig och hämta ut mitt kort. Kan jag inte få mitt eTjänstekort hemskickat mot postförskott?

Nej, det går tyvärr inte. För mer uttömmande svar eller frågor om eventuella undantag hänvisar vi dig till Region Stockholm, se länkar ovan.

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-07-22