För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Programmets organisation - var med och påverka!

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) har både program- och kursansvaret för KI:s psykoterapeutprogram. Här hittar du information om vår organisation, hur programmet styrs och hur du kan vara med och påverka. För oss är din input i kursenkäter och olika beslutsforum otroligt uppskattad - vi behöver den för att behålla utbildningens höga kvalitet och vi vill alltid bli ännu bättre!

CPF och KCP - en del av både KI och Region Stockholm/ SLSO

Centrum för psykiatriforskning (CPF) och dess Kompetenscentrum för psykoterapi (KCP) är delar av en samverkansorganisation mellan Karolinska Institutet och Region Stockholm/ Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). KCP:s uppdrag är att tillgodose behovet av och vidareutveckla utbildningar i psykoterapi på såväl grundnivå som avancerad nivå, bland annat genom psykoterapeutprogrammet.

KCP finns till för att förse framför allt SLSO:s medarbetare med psykoterapeutisk kompetens inom sina expertområden. Läs gärna mer här om KCP:s forskning och övriga utbildningar.

Programdirektor (PD)

Programdirektor (PD) Hanna Sahlin leder den programsammanhållande, kvalitetssäkrande och programutvecklande verksamheten för programmet. PD är också den som ansvarar för det löpande arbetet inom programmet och som återrapporterar till institutionens utbildningsnämnd, se längre ner.

Programråd för psykoterapeutprogrammet

Programrådet leds av programdirektor (PD) och har möten ca 3-5 gånger per termin. Programrådet 

  • hanterar löpande förbättringsförslag
  • följer upp kursutvärderingar i förhållande till kursplanens och utbildningsplanens mål
  • arbetar med programmets innehåll, upplägg, utvärdering och utveckling
  • bistår med beredning av programspecifika frågor inför beslut i UN
  • bereder revideringar av programmets kursplaner inför beslut i UN
  • beslutar på delegation från UN om vissa revideringar av programmets kursplaner
  • ska fungera som ett stöd till programdirektor (PD)

En eller flera studentrepresentanter utses av Medicinska Föreningen (MF). Välkommen att engagera dig, anmäl ditt intresse till MF!

Studenter uppmanas att vända sig till MF:s studentrepresentant eller till programhandläggaren med förslag på frågor att ta upp på programrådet.

Ledamöter

Sammanträden och protokoll läsåret HT24-VT25

fredag 20 sept 2024
torsdag 31 okt 2024
fredag 29 nov 2024
tisdag 21 jan 2025
fredag 14 mars 2025
tisdag 6 maj 2025

Om du vill läsa protokoll från programrådets möten, eller har en fråga som du vill ta upp, vänligen maila un@cns.ki.se

Utbildningsnämnden CNS (UN CNS)

Institutionens utbildningsnämnd (UN CNS) ansvarar för genomförande och samordning av institutionens hela utbildningsuppdrag. I nämnden diskuteras och beslutas om övergripande frågor, som till exempel ekonomi, kvalitetsarbete och utveckling av utbildningen.

Ordförande i nämnden är institutionens GUA, grundutbildningsansvarig. På institutionens hemsida hittar du aktuell information om samtliga ledamöter i UN CNS, datum för nämndens möten och hur du gör för att anmäla ett ärende eller ta del av protokoll. Där finns också mer information om institutionens utbildningsuppdrag.

Om du som student vid KI:s psykoterapeutprogram har synpunkter eller frågor kring utbildningen som du skulle vilja att UN CNS behandlar, ska du i första hand vända dig till någon av studentrepresentanterna i nämnden. De är utsedda av Medicinska Föreningen för att föra studenternas talan och bevaka studentintressen i UN CNS.

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Kursenkäter ger dig studentinflytande

- ta därför chansen att göra din röst hörd!

På psykoterapeutprogrammet sker ett omfattande kvalitetsarbete och vi vill alltid bli bättre! Efter varje kurs slut får du som student en länk till ett webbformulär med ett antal frågor – en kursenkät/ kursvärdering. Kursansvarig sammanställer studenternas kursenkäter och sin och medverkande lärares reflektioner i en kursanalys.

Syftet med kursanalysen är att utifrån inkomna svar utvärdera kursen för att identifiera styrkor, svagheter och förbättringsområden. Kursanalysen diskuteras på programrådet med lärar- och studentrepresentanter, och publiceras sedan på den öppna kurswebben. 

Länkar till alla kurswebbar där kursanalyserna finns hittar du på sidan Programöversikt.

Studentinflytandet är en viktig del av programmets kvalitetsarbete och det är väldigt värdefullt för oss att få dina synpunkter på den kurs du just gått. När du fyller i kursenkäten medverkar du till utveckling och förbättring av programmet – och bidrar därmed till utbildningens kvalitet och din attraktivitet på arbetsmarknaden. TACK för det!

Examensenkät

Vid programmets slut genomförs även en examensenkät. Även dessa resultat diskuteras i programrådet, innan de publiceras nedan.

Examensenkät psykoterapeutprogrammet VT22
Examensenkät psykoterapeutprogrammet VT21
Examensenkät psykoterapeutprogrammet VT20
Examensenkät psykoterapeutprogrammet publiceras ej på grund av tekniskt fel vid utskick
Examensenkät psykoterapeutprogrammet VT18

ÅB
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-03