För dig som är student på Psykoterapeut­programmet Programöversikt

Psykoterapeutprogrammet på KI bedrivs på halvfart under tre år, har en stark forskningsanknytning och innehåller både teoretiska kurser och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Totalt omfattar schemalagd utbildning en och en halv dag per vecka, inklusive den kliniska praktiken, under programmets samtliga tre år. På denna sida hittar du information om programmets upplägg, vilka kurser som ska läsas när på programmets olika inriktningar och terminens scheman.

Pedagogisk profil med många undervisningsformer

På psykoterapeutprogrammet använder vi oss av studentaktiva undervisningsmetoder, utifrån antagandet att inlärning av komplexa kunskaper och kompetenser förutsätter meningsfulla lärtillfällen, där relevanta kunskaper kan användas och prövas. Vår uppgift som utbildningsgivare är att skapa bra förutsättningar för att du ska få tillgång till effektiva tillfällen för lärande och att se till att du också erbjuds kontinuerlig återkoppling på det du gör vid dessa.

Teori och praktik

Inom ramen för de teoretiska kurserna deltar du tillsammans med andra studenter i en lärarledd grupp som ses regelbundet. Gruppen arbetar självständigt med att gemensamt utforska och problematisera forsknings- och teorifrågor samt metodologiska problem inom ämnesområdet psykoterapi, ofta enligt någon pedagogisk modell som exempelvis problembaserat lärande (PBL) eller case-metodik. Arbetet syftar till kunskapsinhämtning enligt kursmålen och till att träna färdigheter i att förstå och kritisera vetenskapliga artiklar och att utveckla förmågan att resonera ur ett vetenskapligt perspektiv kring till exempel metodval i psykoterapeutiskt arbete. 

Det verksamhetsintegrerade lärandet där den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) och patientarbetet ingår startar under termin 1 och fortgår under hela utbildningstiden. Totalt genomför du tre sammanhållna kliniska placeringar under utbildningen, för att du ska få bred erfarenhet av psykiatrisk vård och möjligheter att integrera dina teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter. Läs mer på sidan Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Två inriktningar - SPEC och KBT

Sedan HT16 har KI:s psykoterapeutprogram två inriktningar, med en gemensam orientering mot kognitiv beteendeterapi. Den ena inriktningen är för psykologer som specialiserar sig i klinisk psykologi och den andra inriktningen är öppen för alla sökande med särskild behörighet, oavsett grundprofession.

De båda inriktningarna samläser delar av programmet, men undervisningen avseende den kliniska tillämpningen och vissa teoretiska fördjupnings- och breddmoment är inriktningsspecifika.

Programöversikt med ingående kurser (2PT16, från och med HT17)

I programöversikten för respektive inriktning ser du vilka kurser som ska läsas vilken termin, vilket är beslutat i programmets utbildningsplan. Här angiven ordning gäller för studenter antagna HT17 eller senare.

Länkarna i programöversikten leder till kursernas kurswebbar, där du bland annat hittar mer information om kursens kursplan (med bland annat kursmål och litteraturlista) och kontaktuppgifter till kursansvarig med flera.

Schema

Ramschema

Psykoterapeutprogrammet följer KI:s generella terminstider för utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Övergripande information om start- och slutdatum för respektive kurs hittar du i terminens ramschema, tillsammans med information om kursansvarig lärare.
Ramschema psykoterapeutprogrammet VT24, samtliga kullar
Ramschema psykoterapeutprogrammet HT24, samtliga kullar

Undervisningsschema

Detaljerat undervisningsschema för hela terminen hittar du via länkarna nedan. Notera att dessa scheman innehåller kurserna för kullens båda inriktningar. Obs! att schemat är preliminärt fram till två veckor före kursstart.

VT24
Termin 2, "studentkull PT23"
Termin 4, "studentkull PT22"
Termin 6, "studentkull PT21"

HT24
Termin 1, "studentkull PT24"
Termin 3, "studentkull PT23"
Termin 5, "studentkull PT22"

Studieupplägg, exempel studenter antagna HT24

Inriktning KBT, start HT24

Vecka 1: hela torsdagen undervisning på Norra Stationsgatan 69 + en halv dag verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på av KI anvisad klinik i Region Stockholm
Vecka 2: halva torsdagen undervisning på Norra Stationsgatan 69 + en halv dag VFU enligt ovan + en halv dag handledning på din VFU-placering (samma veckodag som VFU)

Totalt en och en halv dags schemalagd utbildning per vecka, inklusive praktik.

Undervisning sker från och med vecka 35 till och med vecka 2. Undervisningsfritt vecka 44 samt vecka 52-1.

Inriktning specialist, start HT24

Vecka 1: hela torsdagen undervisning på Norra Stationsgatan 69 + en halv dag verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på din egen arbetsplats*
Vecka 2: halva torsdagen undervisning på Norra Stationsgatan 69 + en halv dag VFU enligt ovan + halva fredagen handledning på Norra Stationsgatan 69*

Totalt en och en halv dags schemalagd utbildning per vecka, inklusive praktik.

Undervisning sker från och med vecka 35 till och med vecka 2. Undervisningsfritt vecka 44 samt vecka 52-1.

*År 2 och 3 kommer du att göra din VFU (fortfarande en halv dag per vecka) på en klinik anvisad av KI i Region Stockholm. Din handledning (fortfarande en halv dag) får du då på denna klinik, samma veckodag som VFU.

Utbildningsplan

Vilka kurser som ingår i de olika inriktningarna och ordningen de ska läsas i styrs av programmets utbildningsplan. Det är också utbildningsplanen som anger programmets övergripande lärandemål, innehåll och upplägg. Du läser enligt den utbildningsplan som gällde när du antogs till utbildningen.

Utbildningsplan 2PT16, gäller för studenter antagna HT16 och senare. Utbildningsplan 2PT16 reviderades inför HT17, då många kurser slogs ihop till nya. Av utbildningsplanen framgår vad som gäller studenter antagna före respektive efter revideringen. 

Utbildningsplan 2PT11, gäller för studenter antagna HT11 till och med HT15

Återkoppling och utveckling av KI:s psykoterapeutprogram

Programmet och dess kurser utvecklas ständigt som en del i KI:s löpande kvalitetsarbete. För information om vad tidigare studenter tyckt om sin utbildning, och hur du själv kan vara med och påverka, se sidan Programmets organisation och kursvärderingar på respektive kurswebb.

Dokument

HS
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-06-03