För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Verksamhetsförlagd utbildning

I Sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt klinisk färdighetsträning på KTC. Det betyder att du som student får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Studenter på praktik

VFU innebär att utbildningen är förlagd i verksamhet inom Region Stockholm eller inom kommunal vård och omsorg. Det kan till exempel vara sluten vård, öppenvård och olika boendeformer. Utbildningsplatserna är geografisk belägna inom hela Stockholms län. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa/integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Utbildningen är organiserad i sammanhållna perioder med möjlighet till studiebesök/fältstudier inom andra relevanta verksamheter. Dessutom sker interprofessionell samverkan med studenter från andra utbildningsprogram, vilket leder till ökad förståelse för olika yrkeskategorier inom vården.

I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning och färdighetsträning. Inför varje verksamhetsförlagd placering ger kursansvarig lärare och/eller utbildningssamordnare information och svarar på eventuella frågor.

Medverkande i den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara: chefssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA) samt lärosätets lärare (adjunkt, lektor).

Studenten

 • Följer kursplanen när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningens mål och innehåll samt förbereder sig inför bedömning
 • Arbetar patientcentrerat med utgångspunkt från omvårdnadsprocessens/studieprocessens olika steg
 • Antar ett analytiskt förhållningssätt till den aktuella situationen
 • Förbereder sig för samt deltar i reflektion med adjunkt och AKA
 • Deltar aktivt i kliniska seminarier
 • Planeringsansvarig/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder i patientcentrerat arbete utifrån omvårdnadsprocessen och kursens lärandemål
 • Reflekterar och följer upp det patientcentrerade arbetet 
 • Ger underlag för utvärdering och bedömning samt medverkar eventuellt i examination

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

 • Planerar tillsammans med studenten och adjunkt den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Undervisar och stödjer studenten och planerings/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder/undervisar studenten i det patientnära arbetet
 • Genomför reflektion tillsammans med adjunkt
 • Deltar tillsammans med adjunkt i examinationer och bedömningar
 • Ansvarar för studentens bedömningsunderlag
 • Håller sig à jour med aktuell utbildning samt ger kontinuerlig information till berörda

Lärosätets lärare (adjunkt, lektor)

 • Ansvarar pedagogiskt för studentens utbildningsperiod
 • Planerar undervisning och seminarier tillsammans med AKA
 • Undervisar och stödjer studenten
 • Handleder och stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor
 • Ansvarar för att reflektion genomförs
 • Ansvarar för klinisk examination och bedömning
 • Ansvarar för utvärdering och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Ansvarar för information angående utbildningsfrågor
 • Deltar i för utbildningen relevanta möten
 • Stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor i utvecklingsfrågor

Lärosätets lärare ansvarar och stödjer även utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningens akademiska nivå, initierar och stimulerar till forskning och utveckling samt sprider resultat av forskning.

Bedömning som är examinationsgrundande utfärdas för verksamhetsförlagd kurs/moment. Bedömningsunderlag ges av handledare och mitt- och slutbedömningen görs av AKA och lärosätets lärare. Vid underkännande har studenten rätt till en ny verksamhetsförlagd utbildningsplats. Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder studenter och vårdpersonal möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter. Studenterna erbjuds att i lugn och ro träna olika medicin-tekniska och kommunikativa kliniska färdigheter enskilt eller i grupp.

Information om KTC SÖS

Information om KTC Karolinska.

Information om eTjänstekort inom Region Stockholm

Alla studenter som gör VIL/VFU inom Region Stockholm måste ha ett eTjänstekort. eTjänstekortet behöver du se till att ordna redan i första terminen av din utbildning. För att få eTjänstekort måste du börja med att genomgå webbutbildningen JoBSH – en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess, Hygien samt ansvarsfullt användande av sociala medier. 

Du som student ska efter genomförd JoBSH fotografera dig på kortkontoret och efter att kortet kommit hem till dig per post ska du aktivera kortet på angivna av Region Stockholms kortkontor.

Du får information från din programadministration om detta. Se också specifik information för ditt utbildningsprogram på respektive programs programwebbsida samt informationen från Region Stockholm på länken nedan.

https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student

Du ska alltid bära ditt eTjänstekort synligt under din VIL/VFU för att kunna legitimera dig samt få tillträde till lokaler och journalsystem.

Så här går du till väga för att få ett eTjänstekort

 1. Läs information om eTjänstekort på Vårdgivarguiden, Region Stockholm
 2. Genomgå e-kursen JoBSH - Webbutbildningen JoBSH är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien.
 3. Fotografera dig. Information om Fotografering för e-tjänstekort. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för eTjänstekortet. Det är viktigt att du tar med ID-handlingar som styrker din identitet.
 4. När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress hämtar du kortet på kortkontoret. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut. Läs mer om hur och när du kan hämta ut ditt kort på Vårdgivarguiden. När du fått ditt eTjänstekort är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.
 5. Aktivera en dörrkod på ditt eTjänstekort för inpassering på NKS. Studenter som ska göra VFU på NKS behöver skapa en dörrkod. Manual för dörrkod NKS.

Om du som student på Sjuksköterskeprogrammet har eTjänstekortsrelaterade frågor/ ärenden, kontakta: ekort.omv@nvs.ki.se

För att få uppdaterad information för vad som gäller, rekommenderar vi att alltid gå in på Vårdgivarguiden.

VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM STUDENT GÄLLANDE DITT eTJÄNSTEKORT

Ett nytt system kommer att genomföras för beställning och tillverkning av eTjänstekort. Under perioden mellan 1 dec 2023 tom 25 jan 2023 kommer det vara begränsade möjligheter att beställa ett nytt eTjänstekort. Observera att mellan 23-25 januari kommer det inte vara möjligt att beställa några kort alls, gäller både ordinarie samt reservkort. 

Det här måste du som student tänka på:

 • Kolla giltighetstiden på ditt e-tjänstekort.
 • Om giltighetstiden för ditt eTjänstekort går ut under denna period mellan 1 dec 2023 tom 25 jan 2024 ska du omgående vända dig till din utbildningssamordnare på ekort.omv@nvs.ki.se för att beställa nytt kort redan nu. Kort med längre giltighetstid fungerar som vanligt fram till dess att giltighetstiden går ut.
 • Om ditt kort går ut i februari 2024 kan du passa på att beställa ett nytt kort före den 1 december 2023, kontakta utbildningssamordnare på ekort.omv@nvs.ki.se men observera att du i så fall måste hämta ut kortet senast 22 januari, annars makuleras det.

Utan giltigt eTjänstekort kommer du nekas att göra din VFU. 

Mer information om Beställningsstopp för e-tjänstekort.

Vid frågor om ditt eTjänstekort

Vid frågor kontakta SLL IT Servicedesk på telefon: 08 123 700 20 eller mejl tellus.sll.se

Information om Hälsodeklaration och Hälsointyg

Studenter som ska genomföra VIL/VFU inom Region Stockholm ska fylla i och visa upp en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara till exempel uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs.

Studenthälsan KI har förberett för att du som student ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationen och utfärda ett hälsointyg. Ditt hälsointyg skickas i första hand via Kivra till din digitala brevlåda. Om du inte har brevlåda via Kivra skickas det till den adress du uppgett i Ladok. För ytterligare information se Om hälsodeklaration och hälsointyg inför VFU och VIL. Saknar du svenskt personnummer ska du kontakta din utbildningssamordnare för en hälsodeklaration i papperskopia.

Hälsointyg

Länk till hälsodeklarationen läggs också upp i Canvas vid terminsstart.

Du måste ta kontakt med studenthälsa och genomföra en MRSA-screening om:

 • om du de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.

Speciella regler gäller för MRSA.

Platsfördelningen vid VIL/VFU

Karolinska Institutet tilldelas VIL/VFU-placeringar inom Region Stockholm och kommunal vård och omsorg vilket innebär att längden på resväg kan variera.

Utbildningssamordnarna utgår från registrerad adress i LADOK vid placering så tänkt på att uppdatera din adress via Ladok på webb eller ta hjälp av bibliotekets IT-stöd. Du kan även registrera tillfällig adress. Lärosätet kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet tar emot så det är av den anledningen inte troligt att du får en placering i den verksamhet som ligger nära din bostad.

Beställning av VIL/VFU-placeringar inom Region Stockholm sker endast av utbildningssamordnare så du som student får inte söka en egen placering. Du måste också vara beredd på att din plats kan komma att ändras efter publicering.

Ansökan om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning

Den student som på grund av medicinska skäl har önskemål om att genomföra sin praktik inom ett visst geografiskt område/på något eller några speciella sjukhus kan ansöka om individanpassad VIL/VFU-placering. Skälen för ansökan ska motiveras utförligt och medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. Ansökningsblanketten ska vara studievägledaren tillhanda senast två månader innan kursen startar.

Beslut om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning fattas av Studiesociala kommittén.

Viktig information

Informera ansvarig utbildningssamordnare om du har personlig anknytning till, yrkesmässigt eller privat, den verksamhet där du fått placering tilldelad. 

Det är även viktigt att meddela utbildningssamordnaren om du av någon anledning inte kommer att använda din VFU-plats (p.g.a. sjukdom, studieuppehåll eller liknande).

Graviditet

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter.

En del verksamheter som tar emot studenter inom följande kurser meddelat att de inte kan ta emot gravida: T4 Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom, T5 Vård vid akuta sjukdomstillstånd, T5 valbar kurs Omvårdnad av personer med akuta ohälso- och sjukdomstillstånd.

Information om gravida och ammande studenter

Kontakta utbildningssamordnare om du är gravid.

Information om VIL/VFU-placering i KLiPP

KLiPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VIL/VFU-placeringar inom Region Stockholm. Senast två veckor innan aktuell VFU-period startar kan du se din placering i KLiPP och få tillgång till kontaktuppgifter till aktuell verksamhet. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Användarnamn är din studentmejladress.

Det är viktigt att du kontrollerar din studentmejl regelbundet - det är den adress som avdelningarna/verksamheterna har och skickar information om din placering till. Det är också den adress som utbildningssamordnare kommer att använda för kontakt.

Koppla gärna din studentmejl till den adress som du vanligtvis använder för att inte missa information. Har du glömt ditt lösenord kontaktar du ansvarig utbildningssamordnare, se kontaktuppgifter nedan. 

Under utbildningens andra termin kommer en VFU-plats anordnas inom Kommunal vård och omsorg. Senast två veckor innan VFU-perioden påbörjas kommer ett anslag från utbildningssamordnare läggas ut i Canvas med kontaktuppgifter till den verksamhet du tilldelats.

Inloggning till KLiPP

Kontakta din VFU-plats: Många verksamheter skickar ett välkomstbrev till inplanerad student. Om du inte fått information från avdelningen en vecka innan VFU-periodens början kontaktar du din VFU-plats. Kontaktuppgifter finns i KLiPP eller för kommunala VFU-placeringar läggs detta ut i Canvas.

Omfattning av VIL/VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenten följer verksamhetens upprättade schema och komprimering av tid är inte tillåten.

Information om EU:s arbetstidsdirektiv och dess påverkan på scheman under VFU

EU:s arbetstidsdirektiv att träder i kraft från 1 oktober, 2023. Detta direktiv innebär bland annat att reglerna för dygnsvila för kommun- och regionanställda skärps.   

Som student omfattas du INTE av EU:s arbetstidsdirektiv. Däremot kan det påverka ditt schema. Det är viktigt att du får schema som möjliggör att du uppnår dina lärandemål. Ser du att det blir en utmaning att uppnå lärandemålen är det viktigt att du kontaktar din kontaktlärare eller kursansvarig för kursen.  

Klinisk färdighetsträning

KTC, Klinisk Träningscentrum på Universitetssjukhusen är specialutrustade verksamheter där studenter och vårdpersonal ges möjlighet att träna kliniska och kommunikativa färdigheter individuellt, i grupp eller i interprofessionella team med hjälp av attrapper, simulatorer och teknisk apparatur. Den praktiska undervisningen utförs av pedagoger, handledare och instruktörer som ansvarar för att momenten utförs strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt korrekt enligt nationella riktlinjer. 

Arbetskläder är obligatoriskt på KTC

För att förhindra smittspridning och förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande krävs vid färdighetsträning och examination på KTC ombyte till arbetskläder för vårdarbete. Arbetskläder består av kortärmad bussarong och långa byxor. Studenter ansvarar själva för att införskaffa arbetskläder som ska tåla tvätt i minst 60 grader. Träning och examination på KTC ska följa samma hygienrutiner som vid vårdarbete. 

Kontaktuppgift till Utbildningssamordnare

 • Isabella Westergren
 • Maria Bokedal Langius
 • Ann-Kristin Berntoft

Mejl: vilomvardnad@nvs.ki.se

Clinical Skills

Vid arbetsskada

Arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten och handläggs enligt verksamhetens rutiner. Meddela även kursansvarig. En blankett ”Anmälan om arbetsskada” ifylls tillsammans med handledare/arbetsledaren på VFU-platsen. En kopia lämnas även till kursansvarig lärare.

Åtgärder vid stick- eller skärskada se anvisningar på VFU-platsen och studenthälsan

Personskadeförsäkring 

Speciella regler gäller för MRSA.

Vanliga frågor

Vi har sammanställt ett dokument med svar på vanligt förekommande frågor som studenter har kring sin VFU. Dokumentet hittar du längre ner på denna sida. Du kan också kontakta våra utbildningssamordnare.

”Ris- och roslåda”

NVS har startat en programövergripande VIL-grupp. Vi öppnar nu på prov en ”Ris- och roslåda”.

ris-ros-vfu@nvs.ki.se

Här kan du som student berätta om situationer i VIL/VFU som varit särskilt bra och om situationer som inte varit bra. Obs! Vid allvarlig akut händelse ska du istället göra en incidentanmälan och direkt kontakta kursansvarig.

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-06-25