För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Studieinformation och Regler

Här finns information om studenträtt och andra studierelaterade frågor.

Student läser bok i bibliotek.
Gerd Altmann, Pixabay. Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. De flesta regler rörande studier på Karolinska Institutet återfinns på  "Regelverk som styr utbildningen - studenträtt

Detta dokument syftar till att klargöra några av de delar som förväntas av dig som student vid KI.

Uppförandekod för studenter vid Karolinska Institutet

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Läs mer om att studera med funktionsvariation.

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Läs mer om Medicinska Föreningen

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela KI detta genom att fylla i avsedd blankett. Blanketten som du hittar på blankettarkivet skickar du till programmets studievägledare.

Återupptag av studier

Om du avser att återuppta dina studier ska anmäla det till KI senast den 15 november inför vårterminen alternativt den 15 maj inför höstterminen. Studierna slutförs i regel i den utbildningsplan som studenten ursprungligen antogs till. 

Återupptagande söks på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare. Beslutet är möjligt att överklaga. Du hittar blanketten under Studieadministrativa blanketter längre ner på denna sida.

Föreskrifter om prioordning vid återupptag

Studievägledning

Vid Biomedicinska analytikerprogrammet finns en studievägledare. Om du vill komma för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderas du att boka en tid i förväg.

Studievägledaren

• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.

• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.

• kan ge information om studievanor och studieteknik.

• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.

• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om undantag från behörighetsvillkor.

• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).

• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.

• bistår vid kontakter med CSN.

• tillhandahåller information och vägledning till blivande studenter.

Vid frågor kring studievägledning kontakta studievagledning-labmed@ki.se .

Överflyttning / byte till KI

Information till studenter som önskar överflyttning eller byte från annat universitet till Karolinska Institutet

Programnämnden för Biomedicinska analytikerprogrammet vid KI har fattat beslut (daterat 2009-05-06) att tills vidare inte erbjuda platser för antagning till senare del av utbildningen. Beslutet omfattar programmets samtliga terminer. Orsaken till beslutet är att det inte finns lediga kursplatser i tillräcklig utsträckning för att anta nya studenter.

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka Biomedicinska analytikerprogrammet vid Karolinska Institutet via antagning.se. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknande. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Eftersom alla nationella Biomedicinska analytikerprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt/byte till KI. Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena.

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst genom att läsa om vårt programs upplägg och kursinnehåll.

Information om tillgodoräknande

Tillgodoräknande regleras i högskoleförordningen och kompletteras även genom KI:s tillgodoräknandeordning för grund- och avancerad utbildning. Här efter följer en kort sammanfattning av information om tillgodoräknanden samt specifika instruktioner för hur tillgodoräknanden handläggs vid Biomedicinska analytikerprogrammet.

En student har rätt att tillgodoräkna sig utbildning vid annan högskola inom landet om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Studenter som läst motsvarande kurs eller kursmoment vid annat program eller lärosäte kan därför ansöka om att få tillgodoräkna sig denna kurs eller kursmoment inom ramen för Biomedicinska analytikerprogrammet.Kursens examinator bedömer då om kursen kan tillgodoräknas genom att granska om kursens lärandemål uppnåtts vid den tidigare genomgångna utbildningen. Det är därför nödvändigt för examinator att få en fullständig ansökan med den dokumentation som behövs för att kunna göra en korrekt bedömning.

Studenten ansvarar själv för att inkomma med en komplett ansökan.Ansökan ska innehålla korrekt ifylld ansökningsblankett och en bilaga där studenten beskriver den genomgångna utbildningen i förhållande till den kurs kurs/moment studenten önskar tillgodoräkna sig. Därtill ska även kursplan (syllabus), litteraturlista och studiemeritförteckning ur Ladok på såväl svenska som engelska över genomgången utbildning bifogas. Vid behov kan även ytterligare underlag krävas beroende på hur utförligt ordinarie underlag är.

För studenter som vill tillgodoräkna sig utländsk utbildning måste studenten även komplettera ansökan med dokumentation om studiernas organisation, vad som krävs för heltidsstudier och läsårets indelning eftersom det är så stora skillnader mellan utbildningssystemen i olika länder. Studenten måste även själv ombesörja översättning av dokument skrivna på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska.

Ansökan om tillgodoräknande

Om du är nyantagen och har tidigare studier kan du istället se särskild information för nyantagna om "anmälan av tidigare studier" för att få en bedömning för tillgodoräkning av flera kurser samtidigt.

Ansökan om tillgodoräknande ska lämnas in i så god tid att beslut kan fattas innan kursstart. Beslut tas inom 8 veckor från det att fullständiga handlingar inkommit till studentexpeditionen. För en snabbare hantering ber vi att du noggrant läser informationen på blanketten som finns i blankettarkivet. Observera handlingar som ska skickas med ( betyg, kursplaner, scheman etc.). 

Ansökan mailas till; tillgodoraknanden@labmed.ki.se med vidimerat intyg på avklarad kurs samt kursplan. Vid ansökan för tillgodoräkning av examensarbete - lämna med hela arbetet.

För mer information se tillgodoräknandeordningen för utbildning på grund- och avancerad nivå vid KI.

Ansökan Valbar kurs / Examensarbete

Ansökan lämnas enligt ovan dessutom skall examensarbetet skall bifogas i sin helhet förutom intyg och kursplan.Beslut tas av programdirektor.

Beslutstid

Beslut tas skyndsamt inom 8 veckor (examensarbete kan ta längre tid) från det att fullständiga handlingar inkommit till studentexpeditionen. På studentexpeditionen registreras beslutet (både avslag och godkännande) och en kopia på beslutet skickas till studenten.

Kontakt vid frågor

För hjälp med att fylla i blanketter och vilka regler som gäller i just ditt fall, kontakta studievagledning-labmed@ki.se .

Tillträdeskrav för kurser och påbörjande av läsår/termin

Tillträdeskrav finns för att säkra att studenter har de förkunskaper som krävs innan man läser kurser på kommande termin och under terminens gång. Innehållet i kurserna bygger på varandra vilket förutsätter att de läses i ordning enligt utbildningsplanen.

ÅR 2 - För tillträde till termin 3 krävs:

minst 45hp är godkända från termin 1-2 (båda inriktningarna)

 Att praktiska examinationen i kursen laboratoriemetodik inom kemi och biokemi mom 2 är godkänd. (För inriktning laboratoriemedicin)

Godkänd kurs i Centralfysiologisk diagnostik (termin 3) för att påbörja Ultraljudsdiagnostik, termin 4 (inriktning  klin. fysiologi)

Godkänd kurs i Neurofysiologisk metodik, termin 3 för att påbörja Neurofysiologisk diagnostik, termin 4 (inriktning klin. fysiologi)

ÅR 3 - För tillträde till termin 5 krävs:

Minst 105 hp är godkända från termin 1-4 (båda inriktningarna)

För tillträde till vissa kurser termin 5 och 6 krävs:

Valbara kurser hänvisas till respektive kursplans behörighetskrav. 

Godkänt i kursen Ultraljudsdiagnostik i termin 4 för behörighet till kursen Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik, termin 5 på inriktning klinisk fysiologi.

Godkänt i Integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap för behörighet till kurserna Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1 och 2  (BML-1 och BML-2) på inriktning laboratoriemedicin.

Godkänt i BML 1 och BML 2 för behörighet till BML-3, som alla är verksamhetsförlagda kurser (VFU), på inriktning laboratoriemedicin.

Examensarbetet har behörighetskravet 135 hp från termin 1-5 varav 15 hp i godkänd verksamhetsförlagd utbildning, samt godkänt i vetenskaplig metodik 1 och 2, gemensam för inriktning laboratoriemedicin och klinisk fysiologi.

För kravet på 15 hp verksamhetsförlagd utbildning gäller:
- För fysiologiinriktningen är kravet uppfyllt genom VFU från tidigare terminer.
- För inriktning laboratoriemedicin innebär kravet att 15 hp i kurserna ”tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap” 1-3 ska vara godkända.

Tentamensschema, tentamensregler och olika examinationsformer

RUTINER VID UTLÄMNING AV TENTAMEN/LÅNEEXEMPLAR!

Var vänlig maila nedanstående uppgifter till studentexp-ana8@labmed.ki.se för att vi sedan skall kunna scanna tentamen du ansökt om att få ut. Handläggningstid normalt inom 7 arbetsdagar.

OBS! Vi lämnar inte ut några tentamen fysiskt.

Namn:

Program:

Kursnamn:

Termin:

Kod på examinationen:

Datum för examinationen:

Omtentamen

Ett omexaminationstillfälle ges i anslutning till kursen samt under en omtentamensvecka i augusti. Dock gäller maximalt 6 examinationstillfällen.

Student som saknar godkänt resultat efter 4 av studenten genomförda examinationstillfällen erbjuds att gå om kursen (eller de moment där godkänt resultat saknas). 

Vid underkänd laboration eller klinisk utbildning (VFU) har studenten möjlighet att göra om laborationen (eller klinisk utbildning) vid ett (1) tillfälle.

Anmälan till omtentamen görs via Ladok eller skickas via mejl till: studentexp-ana8@labmed.ki.se

OBS!!  Inför praktiskt prov resp. muntliga examinationer är sista anmälan 30/6.  

Tentamensschema

I regel finns tentamen och omtentamen angivet i varje enskilt kursschema. Dock samlas varje termins alla tentamenstider i ett gemensamt tentamensschema som du kan nå via den bifogade filen.

 

Tentamensschema HT22

Omtentaschema augusti 2023

Examinationsformer

Utbildningen innehåller en rad olika examinationsformer. Skriftlig tentamen i sal/digitala tentamen, grupparbeten, inlämningsuppgifter, praktiska prov med bedömning, muntligt förhör eller seminarium och en del andra former. I varje kursplan anges vilka former som förekommer i just den kursen. Examinationerna ska spegla de lärandemål som finns i kursplanen. "Efter avslutad kurs ska studenten kunna...." speglar vilket kunskapsinhämtande kursen har och detta ska bekräftas i någon form av examination. 

Tentamensregler

Biomedicinsk analytikerutbildningen förbereder för yrkeslegitimation samt arbete inom framförallt klinisk verksamhet. Patienternas diagnos och behandling är beroende av att analyser och undersökningar utförs på ett korrekt sätt. Följaktligen är det livsviktigt att du som biomedicinsk analytiker verkligen har den yrkeskunskap och kompetens som ditt examensbevis och legitimation anger. Fusk under utbildningen är en allvarlig förseelse som kan leda till avstängning.
 

Länken nedan leder till de tentamensregler som gäller på KI.

Regler vid genomförande av prov/tentamensskrivning

Dispens

Möjlighet att söka dispens genom ”ansökan om undantag från tillträdesregler till högre termin” finns, men programmet är restriktivt med dispenser. Ansökan lämnas till studievägledaren.

Obligatorisk närvaro

Det ska framgå tydligt av kursplan och schema vad som är obligatoriskt moment i en kurs.
Likaså ska det tydligt framgå hur studenten, vid t ex sjukdom, kan kompensera frånvaro vid obligatoriskt moment.

Examination & Fusk

Examination kan ske på olika sätt inom Biomedicinsk analytikerprogrammet. Några exempel är:
- Skriftlig tentamen
- Hemtentamen med muntlig uppföljande examination
- Praktiskt prov

Obligatoriska moment som exempelvis laborationer och seminarier är också att se som delexaminationer i utbildningen.

Eftersom examinationen till stor del styr lärandet, d v s hur studenten studerar och lär sig, så försöker vi lärare och programansvariga att använda så bra examinationsformer som möjligt för de olika kurserna.

Fusk är naturligtvis inte tillåtet i utbildningen. Att fuska sig till en Biomedicinsk analytikerexamen och -legitimation innebär att man kommer att utöva ett yrke som man inte är kvalificerad för. Detta kan allvarligt äventyra patientsäkerheten.

Tänk på att Du som biomedicinsk analytiker ska bidra till att RÄDDA liv - inte riskera patienters liv och hälsa!

Fusk är att använda otillåtna medel i någon form av examination.

Student som misstänks för fusk anmäls till Karolinska Institutets Disciplinnämnd och riskerar avstängning från utbildningen.

Mer information om tentamensregler och fusk finns på studenträttssidorna under examination och disciplinärenden.

Urkund – ett system mot plagiering

Karolinska Institutet använder Urkund som är ett system mot plagiering. Urkund fungerar på så sätt att studenten skickar sin examinationsuppgift via e-post till läraren och att den på den elektroniska vägen mellan studenten och läraren kontrolleras mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten). Om ett dokument uppvisar likheter med innehåll i källmaterialet informerar systemet läraren om detta så att läraren kan kontrollera om det rör sig om plagiat. 

Om Urkund används behöver inget urval göras, alla dokument som skickas in kontrolleras. Systemet ökar således upptäcktsfrekvensen samtidigt som godtyckliga eller slumpmässiga urval undviks och att studentens rättsäkerhet ökar.

Studenträtt

På studenträttssidorna hittar du vilka rättigheter och skyldigheter Du har som student. 

Länk till Studenträtt

BK
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-16