För dig som är student på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen Studieinformation och regler på Kompletterande utbildning för barnmorskor

Här hittar du information om exempelvis anmälan till tentamen, regler för examination, tillgodoräknande av kurs, studieuppehåll och om att studera med funktionsvariation.

Anmälan till tentamen

•    Du måste vara registrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till en tentamen. Anmälan görs i Ladok.
•    Anmälan till ordinarie tentamenstillfälle öppnar så snart du är registrerad på en kurs (dock tidigast 3 veckor från terminsstart) och stänger 10 dagar innan tentamenstillfället.
•    Under menyn ”Examinationstillfällen” i Ladok ser du hur lång tid det är kvar tills anmälan öppnar och när den stänger.
•    Anmälan till omtentamenstillfälle öppnar i samband med att resultat för ordinarie tentamen delges och stänger 10 dagar innan tentamenstillfället. 
•    Samtliga tentamensdatum för terminen hittar du på programwebben.
•    Om du läst vid ett tidigare kurstillfälle och önskar anmäla dig till tentamen vänligen kontakta utbildningsadministratör Ann-Kathrine Lemon vid terminsstart.

Legitimation och KI-ID

•    Medtag giltig legitimation.
•    Du loggar in med ditt KI-användarnamn och lösenord i Inspera. Kontrollera inloggningsuppgifterna innan tentamen och kontakta Student IT senast 3 dagar innan tentamen vid problem.

Lokal och placering

•    Aktuell skrivsal ser du i Time Edit dagen innan tentamen. Lokalen är utrustad med datorer där du loggar in i Inspera med ditt KI-ID (Student-ID). 
•    Kom gärna till tentamenslokalen 45 minuter innan starttid. Du ska sitta på din plats 15 minuter innan tentamen startar. Dörrarna stängs när tentamen startar och nästa insläpp är först 30 minuter senare.
•    Läs mer och testa en digital examination i Inspera.

Sen anmälan 

Har du missat anmälningstiden för skriftlig examination finns möjlighet att göra anmälan vid ankomst till tentamenstillfället. 
•    Sent anmälda studenter rekommenderas att vara vid skrivsalen 45 minuter före examinationens start. 
•    Vid examinationssalen får du skriva upp dig på en kölista. Studenter tilldelas plats i skrivsalen i den turordning de har anmält sig. 
•    Du kommer att få skriva examinationen om det finns förutsättningar, som till exempel plats i skrivsal, koppling till Inspera, särskilt pedagogiskt stöd etc.
•    Sent anmälda studenter får tillträde vid det sena insläppet (30 minuter efter examinationens starttid) om alla förutsättningar för att få skriva är uppfyllda.
•    De som inte får plats hänvisas till nästa examinationstillfälle. 

Ta del av ditt betyg 

•    När bedömningen är klart kan du logga in med din KI-ID och lösenord i Inspera för att ta del av resultatet.
•    Manual för hur du går till väga för att hämta ut din tentamen samt tar del av eventuella kommentarer i Inspera finner du på ki.se
•    Observera att tentamen gallras från Inspera efter två år. Vi råder dig därför att spara ned din tentamen för fortsatt tillgång till den i framtiden.

Studenträtt 

Som student på Karolinska Institutet har du både rättigheter och skyldigheter. Det är viktigt att du förstår dessa regler. Du hittar information om KIs regler på sidan Studenträtt

Examination och examinationstillfällen

På sidan Studenträtt hittar du information om vad som gäller vid examinationer på KI. 

På det kompletterande barnmorskeprogrammet ges ett (1) ordinarie examinationstillfälle och ett (1) omexaminationstillfälle per termin. Studenten har totalt sex (6) examinationstillfällen till förfogande för att klara godkänt (G) för tentamen, praktisk examination och uppsatser. För VFU har student ett (1) tillfälle per termin, och totalt två (2) tillfällen till förfogande, för att klara godkänt (G). Underkänd (U) VFU tas igen tidigast nästa gång kursen ges.

Tillträdeskrav

För att få gå vidare till kurserna i termin 2 krävs att du är godkänd på de föregående kurserna inom programmet:

Uppfyller du inte kraven får du vänta tills kursen ges nästa gång (efter ett år). Om du då uppfyller kraven får du påbörja kursen i mån av plats. 

Studieuppehåll och återupptag

För ansökan om studieuppehåll, kontakta studievägledare Emelie Ahlin. 

Blankett för ansökan om studieuppehåll samt anmälan om återupptag av studier

Profile image

Emelie Ahlin

Programstudievägledare kompletterande barnmorskeprogrammet
+46852482364

Tillgodoräknande

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning på avancerad nivå med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning, kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom programmet. Läs mer och hämta blankett för tillgodoräknande.

Hur fyller jag i blanketten?

Blanketten fylls i per kurs som du önskar tillgodoräkna dig (inte behöva läsa). Om du vill tillgodoräkna dig flera kurser, fyller du i en blankett för varje kurs. Ange namnet på den kurs som du önskar tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning på KI”, antalet högskolepoäng (hp) och kursens kurskod. 

Ange därefter den utbildning (program/kurser/prov) eller arbetslivserfarenhet som du vill att vi ska bedöma i fältet "Kurs/arbetslivserfarenhet". Om din ansökan baseras på kurser ska du ange namnet på lärosätet, namnet på kursen och kurskod.

Säkerställ att du fyllt i alla uppgifter innan du skickar in blanketten. 

Bifoga med din ansökan

  • Studieintyg från LADOK på webb. I intyget ska det framgå kursens korrekta namn (både på svenska och engelska), antal hp, att kursen genomförts med godkänt resultat samt datum för godkännande. Om kursen är läst vid ett utländskt universitet behöver vi ett intyg med kursens benämning både på engelska och originalspråket samt kursens poängtal/motsvarande, omfattning i veckor, timmar etc. 
  • Kursplan, se till att kursens innehåll och uppläggning samt litteraturlista framgår av kursplanen. Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka med någon kursplan. Till KIs kursplanearkiv
  • Om du avser att tillgodoräkna ditt examensarbete ska du i din ansökan skicka med ett exemplar av ditt arbete. OBS att vi ej ger tillgodo för examensarbete som ligger i termin 3 tidigare än några veckor innan avslut av termin 2. Detta för att tillgodopoäng i Ladok ej kan ges innan kursen startat.
  • En bilaga där du beskriver utbildningen/arbetslivserfarenhet som du vill att vi bedömer för tillgodoräknandet i förhållande till den kurs kurs/moment som du önskar tillgodoräkna dig.

Skicka gärna med schema eller andra handlingar som du tror hjälper oss att göra en bra bedömning av din ansökan. OBS att mindre delar av ett moment ej kan tillgodoräknas.

Skicka ansökan i god tid

För att vi ska hinna behandla ansökan innan den kurs som önskas tillgodoräknad startar ska ansökan ha inkommit senast två månader innan kursstart för aktuell kurs. Samtliga uppgifter ska vara ifyllda och alla de angivna handlingarna ska bifogas ansökan. Ansökningar där uppgifter eller handlingar saknas returneras för komplettering innan ansökan behandlas, alternativt avslås med motiveringen att underlaget är för bristfälligt.

Om du skickar in din ansökan senare än detta ska du påbörja kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. Du har inte rätt att både få en kurs tillgodoräknad och gå kursen. När du får ditt beslut måste du omgående meddela detta till kursansvarig.

Ansökan skickas till

Ansökan om tillgodoräknande (inklusive bilagor) skickas till programhandläggare Anna Wåhlin (bifoga ansökan och bilagor som word eller pdf)

Studiemedel och betyg

För de högskolepoäng som tillgodoräknas erhålls inte studiemedel. Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Förhandsbesked eller frågor

Förhandsbesked om tillgodoräknande av kurs ges endast vid utbytesstudier. Om du har frågor eller funderingar kring tillgodoräknanden kan du vända dig till programhandläggare eller programdirektor Hanna Ulfsdottir.

Att studera med funktionsvariation

För studenter med funktionsvariation finns det möjlighet att få stöd i studierna. På sidan Studera med funktionsvariation hittar du mer information och kan ansöka om stöd. Intyg med rekommenderade stödåtgärder skickas till utbildningsadministratör Sofie Dahl

HU
Innehållsgranskare:
Anna Wåhlin
2024-04-19