För dig som är student på Läkarprogrammet, sexårigt Studieinformation och regler

Här hittar du vad som gäller i det sexåriga läkarprogrammet för exempelvis tillgodoräknande av tidigare studier, studieuppehåll och återupptag av studier, samt vilket stöd som finns att söka för att underlätta studierna om man har en varaktig funktionsnedsättning.

Studievägledning

Vid läkarprogrammet finns tre studievägledare som ansvarar för olika delar av utbildningen. Om du vill komma till oss för ett enskilt vägledningssamtal, rekommenderar vi dig att boka en tid i förväg. 

Studievägledaren
• erbjuder personlig vägledning om utbildningen och studierna.
• handlägger studieuppehåll och återupptag av studier.
• kan ge information om studievanor och studieteknik.
• följer upp studieresultat och erbjuder vid behov enskilda studenter hjälp med studieplanering.
• bereder och föredrar studentärenden inför beslut om förturer och undantag från behörighetsvillkor. 
• bevakar studenternas rättssäkerhet (informerar studenterna, uppmärksammar kursledare och lärare om tillämpning och tolkning av regler m.m.).
• utfärdar intyg och andra studierelaterade dokument.
• kan bistå vid kontakt med CSN om det uppstår problem.
• tillhandahåller information och vägledning till antagna/blivande studenter.

Kontakta gärna studievägledningen för läkarprogrammet:

Termin 1-3: 

Termin 4-7vagledning-lakare-t4-t7@uf.ki.se

Studenträtt

Här är information om de vanligaste studenträttsliga frågorna:

Blanketter

Här hittar du blanketter som rör studieuppehåll, tillgodoräknande, återupptag av studier, tillgodoräknandeordning samt undantag från tillträdeskraven.

 

Information till dig som önskar byta till KI från annat universitet

Studenter som är antagna vid andra lärosäten hänvisas till att söka läkarprogrammet vid Karolinska Institutet via ordinarie antagning. Vid en eventuell antagning har dessa studenter rätt att få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Vid ett tillgodoräknande som omfattar flera kurser på programmet kan man erbjudas uppflyttning till högre termin, i mån av plats. Allt beror på kursinnehållet i de kurser/utbildningar den sökande tidigare har läst och kursinnehållet på de kurser vårt program har på varje termin.

Våra studenter kan ha läst något på en kurs på våra tidigare terminer, som den sökande vid ansökningstillfället inte har läst trots att hen har läst fler kurser och terminer. Eftersom alla nationella läkarprogram skiljer sig i upplägg så är vår erfarenhet att man i princip inte kan räkna med att påbörja sina studier den tänkta kommande terminen vid flytt/byte till KI.  Om man exempelvis har läst fyra terminer vid ett lärosäte så kan man inte räkna med att få börja termin 5 hos oss och eventuellt får man "backa" i terminer eftersom kursinnehållet på terminerna skiljer sig åt mellan lärosätena. 

Vi gör inga förhandsprognoser på vad sökande kan komma att tillgodoräkna sig under ansökningstiden, vi gör bedömningen först när den sökande har blivit antagen till programmet. Man kan själv skaffa sig en uppfattning om vad man skulle kunna tillgodoräkna sig baserat på det man tidigare har läst genom att läsa om vårt läkarprograms upplägg och kursinnehåll. På respektive kurswebb finns information om tillgodoräknade.

 

Ansökan om tillgodoräknande

Instruktioner för hur man går tillväga för att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier hittar du här

 

Studera med funktionsnedsättning

Är du student och har en funktionsnedsättning? På Karolinska Institutet kan du ansöka om anpassat stöd för att underlätta för dig under din studietid.

Om att studera med funktionsnedsättning

 

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2024-01-30