För studenter på kursen Rekonstruktiv plastikkirurgi och brännskador (3hp) kurskod 2LK090

Denna kurs vänder sig till dig läkarstudent på termin 7 som är kirurgiskt intresserad och vill få en bred bild av rekonstruktiv plastikkirurgi. Fokus ligger på tillämpningar för den blivande läkaren inom suturteknik, brännskador och sårbehandling.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Rekonstruktiv plastikkirurgi och brännskador ges litet utrymme i övriga läkarprogrammet. Denna studentvalda kurs är kliniskt orienterad och syftar till att ge både teoretiska kunskaper och praktiska förmågor inom plastikkirurgins område. Fokus ligger särskilt på brännskadevård, akuta sårskador, sårvård, och olika former av rekonstruktion vid trauma och vid cancer. Kursen vänder sig till läkarstudenter på termin 7.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Rekonstruktiv plastikkirurgi har inget eget utrymme i läkarutbildningens studieplan och ämnet sår- och brännskador ges mycket begränsat utrymme. Ökad kunskap kring dessa ämnen är viktig för den nyblivna läkaren och handläggning av sår- och brännskador är viktig, inte minst inom primärvården. Studenten får genom kursen tillfälle att introduceras till plastikkirurgin och tillgodogöra sig basalt rekontruktivt kirurgiskt tänkande.

Basal plastikkirurgiskt tänkande är av vikt vid all typ av kirurgi, men framförallt vid kirurgi i huden. Kursen fokuserar på grundläggande rekonstruktiv kirurgi med suturundervisning, hur sårskador bör handläggas och inte minst brännskadeundervisning. Den har därför en tonvikt på basal hantering av sår och brännskador, inkl omläggningar, parallellt med träning i suturteknik och den lilla kirurgin i små grupper. Studenten får också träna sig i konsten att lägga lokalbedövning på ett adekvat sätt.

Kursen innefattar förutom detta, inklusive praktiska övningar, även en introduktion till de etablerade och nya metoder som har utvecklats inom den rekonstruktiva kirurgin. Att ersätta skadad vävnad vid bränn-, traumatiska och infektiösa skador, samt vid cancer och missbildningar är en utmaning, där forskning snabbt givit resultat i den kliniska vardagen. Bland dessa metoder kan nämnas mikrokirurgi och tissue engineering. Diskussion kring indikationer för de rekonstruktiva metoder som idag används.

Undervisningsformer

Undervisningen bedrivs i form av interaktiva föreläsningar, seminarier (sårskador på akuten), praktiska övningar och workshops (suturövning, omläggning, mikrokirurgi) och auskultationer (plastikoperation, mottagning inklusive poliklinisk operation). Genom hela kursen förs diskussioner kring val av olika rekonstruktionsmetoder och deras för- och nackdelar. Forskningsanknytning diskuteras.

Vid kursens start får studenterna ett projektarbete som skall redovisas gruppvis (3-4/grupp) sista dagen. 

Kursperiod

VT24: Måndag 20 maj - Fredag 31 maj, Karolinska Universitetssjukhuset Solna

Schema

Kontaktuppgifter

Kursansvarig

Profile image

Åsa Edsander-Nord

Anknuten till Undervisning/Handledning

Kursadministratör

Profile image

Susanne Forsberg

Utbildningsadministratör

Kursansvarig institution

Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

ÅE
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-01-23