För studenter på kursen Samhälls- och författningskunskap (4.5 ECT credits) kurskod 7KL004

Läkare med utbildning utanför EU/EES-området grundläggande kunskap om och förståelse för svensk lagstiftning och handläggning inom hälso- och sjukvården och andra delar av välfärdssystemet. Syftet med kursen är att ge läkare med utbildning utanför EU/EES-området grundläggande kunskap om och förståelse för svensk lagstiftning och handläggning inom hälso- och sjukvården och andra delar av välfärdssystemet.

Kursplan

Information om kursen

 

Samhälls- och författningskunskap

Kursen inleds med en veckas självstudier i enlighet med instruktioner som skickas ut till kursdeltagarna innan kursstart. Syftet är att kursdeltagaren genom dessa självstudier ska skaffa sig en viss kunskapsbas kring den svenska lagstiftningen inför de föreläsningar och seminarier som belyser hur lagstiftningen tillämpas. Som skriftlig inlämningsuppgift får kursdeltagarna ett antal frågor att besvara med hjälp av litteratur och konsultation av lagstiftning på nätet.

Under följande veckors undervisningstillfällen, med föreläsningar, seminarier och grupparbeten, får deltagarna träna sig på att tillämpa lagstiftningen på enskilda fall och situationer och får lagstiftningen belyst av erfarna handledare. Undervisningen är schemalagd till heltid på dagtid om inte annat anges.

Kursen ingår i programmet Kompletterande utbildning för utländska läkare (KUL) vid institutionen för medicin, Huddinge se bifogad länk för info ang ansökan m.m https://ki.se/medh/kompletterande-utbildning-for-utlandska-lakare-kul-v…;

Har du frågor? Kontakta kursansvarig peter.allebeck@ki.se

 

Schema

· Detaljerat schema kommer att finnas på Canvas 4-2 veckor innan kursstarten.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Peter Allebeck

Kursledare och examinator

Utbildningsadministratör

PA
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2024-03-28