För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Studieinformation och regler

Information om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor.

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer.
De flesta regler rörande studier på Karolinska Institutet återfinns på  "Regelverk som styr utbildningen - studenträtt"

 

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Här kan du läsa mer om att studera med funktionsvariation

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående Karolinska institutets regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för alla studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Du kan läsa mer om Medicinska Föreningens ombudsmän på Medicinska Föreningens hemsida.

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas främst för hela terminer.

Ansökan om studieuppehåll görs på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare. Beslutet är möjligt att överklaga.

Studieavbrott

Student som vill avbryta sina studier ska meddela KI det genom att fylla i avsedd blankett. Blanketten skickas till programmets studievägledare. 

Återupptag av studier

En student som avser att återuppta sina studier ska anmäla/ansöka om det till KI senast den 15 november inför vårterminen alternativt den 15 maj inför höstterminen. 

Återupptagande söks på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare.

Studievägledning

Programstudievägledaren

  • erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor
  • erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor
  • handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin

Blanketter för ansökan om återupptag, anmälan om studieavbrott mm: Studieadministrativa blanketter. Önskar du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti (och bifoga ett intyg som styrker dina skäl till studieuppehållet) finns blankett på länken ovan. Om du vill ha ett uppehåll i dina studier men inte avser att bifoga något intyg för att ansöka om platsgaranti kan du istället skicka ett mejl till studievägledaren. Kontaktuppgifter finner du längre ned. 

De flesta beslut i studiesociala frågor på programmet fattas i programmets Studiesociala kommitté. Läs mer om vilka som sitter i kommittén och hur du kommer i kontakt med den här. Besluten i Studiesociala kommittén bereds av studievägledaren. Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter.

Studievägledaren har tystnadsplikt. 

Välkommen att ringa, maila eller boka tid för ett personligt besök

Annika Larsson

Studievägledare

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Utbildningskansliet, D2, Alfred Nobels allé 23, 141 83 Huddinge

Tillgodoräknanden

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Behörighetskrav

Här kan du läsa mer om de behörighetskrav och uppflyttningsregler som finns på specialistsjuksköterskeprogrammen.

Begäran: rättelse eller omprövning av betygsbeslut

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-12-01