För studenter på kursen Stresshantering - en nyckelkompetens. Teori och praktik. 3 hp kurskod 2LK163

Hur mycket stress tål du?

Kursplan

Vi möter återkommande stressiga situationer i vår yrkesvardag och de medicinska specialiteter som arbetar med akuta sjukdomstillstånd är särskilt utsatta. Studenter förbereds inte för den stress som är en del av framförallt akutsjukvård, där ofullständig bakgrundsinformation, tidspress och hög arbetsbelastning är närvarande. Det leder till att alltfler unga läkare blir sjukskrivna och/eller väljer att lämna yrket i förtid.

 Schema för kommande terminer publiceras cirka två veckor före kursstart.

Syftet

med kursen är att få insikt och kunskap om fysiologiska och patologiska stressreaktioners inverkan på individens prestation samt olika strategier för stresshantering som kan tillämpas i det akuta vårdarbetet. Stressens effekt på prestation belyses ur ett individ- grupp- och systemnivå. Fokus är på det individuella och personliga stressreaktionsmönstret och tekniker att hantera stress på individnivå respektive teamnivå. Koppling till kronisk stress berörs också. 
Stor del av undervisningen sker med hjälp av avancerad medicinsk simulering på CAMST (Centrum för avancerad medicinsk simulering) där du kommer att lära dig att identifiera den egna stressreaktionen vid handläggning av akuta medicinska tillstånd. Tillämpning av stresshanteringstekniker kommer att ske i seminarium och med hjälp av simulering.  

Undervisning sker på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Innehåll

Kursen fokuserar på stress och fysiologiska och patologiska stressreaktioners inverkan på individens prestation samt olika strategier för stresshantering som kan tillämpas i det akuta vårdarbetet. Stressens påverkan på prestation belyses ur ett individ-, grupp- och systemperspektiv. Fokus är på det individuella och personliga stressreaktionsmönstret och tekniker att hantera stress på individnivå respektive teamnivå. Kunskap om att hantera kronisk stress berörs också.

Basvetenskaplig kunskap kommer att vara integrerad i varje kursdel och undervisningen bygger på evidensbaserad medicin. Under kursen diskuteras pågående forskningsprojekt inom stressforskning och simulering.

Arbetsformer

Seminarier. Simuleringsövningar

Examination

Obligatorier: Seminarier och simuleringsövningar.

Examination: Skriftlig examination.

Kursanalys / kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Mini Ruiz

Kursledare och examinator
MR
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-06-07