För studenter på kursen SVK Akut och kronisk buksmärta och gastrointestinal blödning (7,5 hp) kurskod 2LK177

Varför ska du som är i slutet av din läkarutbildning välja en fördjupningskurs om magen?

-Jo, för att symtom från buken är vanligt återkommande inom närmast alla kliniska discipliner.

Kursplan

Alla läkare träffar patienter med buksmärtor

liksom misstänkt eller uppenbar gastrointestinal blödning. Handläggningen av dessa patienter är ofta komplex och involverar samarbete mellan flera specialiteter. Kursen omfattar såväl molekylära mekanismer, patientnära diskussioner liksom medicinska frågor utifrån ett samhällsperspektiv.

God kännedom om basala mekanismer och förmåga att kunna initiera handläggning och behandling dels i akuta situationer, dels i mottagningsverksamhet gör dig till en säkrare kliniker.

Vi sett det av stor vikt att kunna integrera ett flertal medicinska/kirurgiska infallsvinklar.

Kursen är uppbyggd med katedrala temaföreläsningar och seminarier där vi samlat erfarna föreläsare, specialister på sitt område, dels kring kliniska auskultationer där ni kommer att möta patienter med bukbesvär utifrån flera olika perspektiv i vården. Exempel föreläsningar som kan förekomma är koagulationsaspekter vid massiv blödning, interventionsradiologi, GI blödning och onkologi, repetition av IBD.

De kliniska placeringarna kan vara i Ersta sjukhus, Huddinge, St Göran, SÖS eller på privat magtarmenhet i Stockholm.

Vi erbjuder också ABCDE repetition i teori och praktik på patientsimulatorlab och endoskopisimulering samt basal ultraljud och tolkning av gastrolabundersökningar ( tex rörlighet och funktion av esofagus) . Vi har en vetenskaplig strimma där PubMed och "Best practise" sökning ingår samt repetition av grundläggande epidemiologisk metodik.

Denna symtomorienterande kurs syftar till att göra dig väl förberedd inför AT eller ditt första vikariat.

Kursansvariga

Kursansvarig Institution: Institutionen för Medicin Huddinge

Kursledning

Haider Sabhan

Medverkande lärare

Schema

Schema för VT24, se PDF nedan.

Kursperiod

HT23: 1/12-13/1

Schema VT24

AB
Innehållsgranskare:
Josefine Berg
2024-04-24