För dig som är student på Tandläkarprogrammet Utbytesstudier tandläkarprogrammet

Globala perspektiv på odontologi finns i flera kurser och du som student förbereds för att vara verksam i en mångkulturell miljö. Det finns också möjlighet att studera utomlands som utbytesstudent på programmet, vilket är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom intressanta studier och en ofta värdefull merit i din CV, lär du känna en ny stad och får kanske nya vänner för livet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

Att studera utomlands inom ramen för ett utbytesprogram innebär att studenten förlägger en period av sin utbildning utomlands vid ett dessa partneruniversitet. Dessa studier tillgodoräknas sedan inom programmet vid Karolinska Institutet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten ska ta emot och sända ut lika många studenter i båda riktningarna. 

Läs gärna KIs generella information om utlandsstudier.

FAQs om utbytesstudier

Vart kan jag resa som utbytesstudent?

Partneruniversitet på tandläkarprogrammet och presentationer från tidigare studenter

Kan jag åka när som helst under utbildningen?

Du måste ha läst minst 60 högskolepoäng vid KI för att få åka som utbytesstudent. 

Hur länge kan jag vara borta?

Linnaeus-Palme: Uganda 5 veckor
Erasmusstudier inom Europa: 2 månader (minst 60 dagar)
INK (Shanghai): 2 månader

Vad läser jag som utbytesstudent?

Som utbytesstudent inom tandläkarprogrammet genomför du en klinisk rotation utomlands inom barn-och vuxentandvård.

Kan jag resa ut flera gånger?

Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent en gång om inte särskilda skäl föreligger.

Hur kan jag ansöka till utbytesstudier?

Ansökningsprocess för utbytesstudier

Vad ska jag tänka på som utbytesstudent? 

Innan utbytet ---- Under utbytet ---- Efter utbytet

Snabbguide till utbytesstudier på tandläkarprogrammet

  1. Du får information om utbytesstudier, ansökningsförfarande m.m. vid informationsmöten som sker dagtid varje termin.
  2. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett visst partneruniversitet. Du kan rangordna flera i en prioriteringsordning. Alla studenter informeras via e-post när det är dags att söka.
  3. Den internationella kommittén SAMINK bereder rangordning och nominering och internationaliseringsansvarig fattar sedan ett beslut. 
  4. Så snart beslutet är fattat meddelas du via mail. Då får du en deadline att tacka ja/nej till platsen. 
  5. Om du tackar ja ska du ansöka till "ditt" partneruniversitet. Det är viktigt att du stämmer av med internationaliseringsansvarig om vilka kurser som är lämpliga för dig att söka och läsa under ditt utbyte.
  6. Partneruniversitetet antar eller avslår din kursansökan. Det är alltid partneruniversitetet som bestämmer om du blir antagen eller inte.
  7. När du kommer hem från ditt utbyte behöver du ansöka om att få tillgodoräkna digdina utbytesstudier mot delar av tandläkarprogrammet. Om du har följt den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet, så kommer din ansökan att beviljas. Ansökningsblankett och information om tillgodoräknande.

Andra internationaliseringsaktiviteter på programmet

Förutom utbytesstudier, ingår det internationella/multikulturella perspektiv i flera kurser. I kursen Global oral hälsa på termin 4 utvecklas studenterna kunskaper om begreppet global oral hälsa, om hur ett lands socioekonomi bestämmer orala hälsan, och tillgång till tandvård i en grupp befolkning och bland individer. Projektarbetet som ingår ger tillfälle till en ökad förståelse för förutsättningarna för tandvården i låg- och medelinkomstländer, samt insyn i hälsosystem med annan uppbyggnad och annan resurstillgång än vårt eget.

Det finns också möjligheter att söka medel för internationaliseringsaktiviteter  för t.ex. deltagande i EDSA, AMCHI eller EVP. 

SAMINK - Internationella kommittén

SAMINK arbetar med programmet internationalisering, internationellt lärar- och studentutbyte och kvalitetssäkring av det internationella lärar- och studentutbytet. SAMINK bereder frågor rörande internationalisering inför beslut i Utbildningsnämnden. Ledamöter är lärare och studenter som med hjälp av studievägledare och handläggare arbetar för att skapa studieplatser utomlands. 

I SAMINK finns en internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet, Nagihan Bostanci, som fattar beslut avseende prioritering och godkännande av studenter till internationella studentutbyten, samt om samarbetsavtal.

Ordförande

Nagihan Bostanci (Internationaliseringsansvarig, tandläkarprogrammet)

Lärarrepresentanter

Annsofi Johanssen (Internationaliseringsansvarig, tandhygienistprogrammet) 
Nikolaos Christidis (programdirektor, tandläkarprogrammet)
Nadia Welander (tandläkarprogrammet)
Carl-Gustav Svensson (tandläkarprogrammet)
Mae Suliman (tandläkarprogrammet)

Studentrepresent

Diana Naziri (tandläkarprogrammet)
Saba Garousi (tandhygienistprogrammet)

Övriga

Giulia Grillo Mikrut, internationell studenthandläggare, Avd för Utbildning och Forskarutbildningsstöd
Emma Hägg, Internationell koordinator, Internationella Kansliet
Paula Karlsson, programhandläggare

Internationell handläggare

Är du som student intresserad av att åka på utbytesstudier kontakta tandläkarprogrammets internationella handläggare Giulia Grillo Mikrut för mer information.

NEWS

Vi har nu bestämt att återuppta utbytesstudier programmet inför läsåret 2023/2024 och vårterminen 2024.

Deadline att söka utbytesstudier är 26 maj kl. 11.00 och alla sökande kommer att få ett skriftligt besked senast 23 juni.

Ansökan kan du hitta här.

Kontakt

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare
stöd till Program- och utbildningsnämnder
UF Universitetsförvaltningen

Nagihan Bostanci

Internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet
OF Odontologi
GG
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-11-17