För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Verksamhetsförlagd utbildning

I Sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt Klinisk färdighetsträning på KTC. Det betyder att du som student får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Studenter på praktik

VFU innebär att utbildningen är förlagd i verksamhet inom Region Stockholm eller inom kommunal vård och omsorg. Det kan t ex vara sluten vård, öppenvård och olika boendeformer. Utbildningsplatserna är geografisk belägna inom hela Stockholms län. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa/integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt.

Utbildningen är organiserad i sammanhållna perioder med möjlighet till studiebesök/fältstudier inom andra relevanta verksamheter. Dessutom sker interprofessionell samverkan med studenter från andra utbildningsprogram, vilket leder till ökad förståelse för olika yrkeskategorier inom vården.

I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning och färdighetsträning. Inför varje verksamhetsförlagd placering ger kursansvarig lärare och/eller utbildningssamordnare information och svarar på eventuella frågor.

Medverkande i den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara: chefssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA) samt lärosätets lärare (adjunkt, lektor).

Studenten

 • Följer kursplanen när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningens mål och innehåll samt förbereder sig inför bedömning
 • Arbetar patientcentrerat med utgångspunkt från omvårdnadsprocessens/studieprocessens olika steg
 • Antar ett analytiskt förhållningssätt till den aktuella situationen
 • Förbereder sig för samt deltar i reflektion med adjunkt och AKA
 • Deltar aktivt i kliniska seminarier
 • Planeringsansvarig/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder i patientcentrerat arbete utifrån omvårdnadsprocessen och kursens lärandemål
 • Reflekterar och följer upp det patientcentrerade arbetet 
 • Ger underlag för utvärdering och bedömning samt medverkar eventuellt i examination

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

 • Planerar tillsammans med studenten och adjunkt den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Undervisar och stödjer studenten och planerings/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder/undervisar studenten i det patientnära arbetet
 • Genomför reflektion tillsammans med adjunkt
 • Deltar tillsammans med adjunkt i examinationer och bedömningar
 • Ansvarar för studentens bedömningsunderlag
 • Håller sig à jour med aktuell utbildning samt ger kontinuerlig information till berörda

Lärosätets lärare (adjunkt, lektor)

 • Ansvarar pedagogiskt för studentens utbildningsperiod
 • Planerar undervisning och seminarier tillsammans med AKA
 • Undervisar och stödjer studenten
 • Handleder och stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor
 • Ansvarar för att reflektion genomförs
 • Ansvarar för klinisk examination och bedömning
 • Ansvarar för utvärdering och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Ansvarar för information angående utbildningsfrågor
 • Deltar i för utbildningen relevanta möten

Stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor i utvecklingsfrågor.

Lärosätets lärare ansvarar och stödjer även utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningens akademiska nivå, initierar och stimulerar till forskning och utveckling samt sprider resultat av forskning.

Bedömning som är examinationsgrundande utfärdas för verksamhetsförlagd kurs/moment. Bedömningsunderlag ges av handledare och mitt- och slutbedömningen görs av AKA och lärosätets lärare. Vid underkännande har studenten rätt till en ny verksamhetsförlagd utbildningsplats. Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder studenter och vårdpersonal möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter. Studenterna erbjuds att i lugn och ro träna olika medicin-tekniska och kommunikativa kliniska färdigheter enskilt eller i grupp.

Information om KTC SÖS

Information om KTC Karolinska

Platsfördelningen vid VFU

Karolinska Institutet tilldelas VFU-placeringar inom Region Stockholm och kommunal vård och omsorg vilket innebär att längden på resväg kan variera.

Utbildningssamordnaren utgår från registrerad adress i LADOK vid placering så tänkt på att uppdatera din adress via Ladok på webb eller ta hjälp av bibliotekets IT-stöd. Du kan även registrera tillfällig adress. Lärosätet kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet ska ta emot så det är inte alltid möjligt att du får en placering på den verksamhet som ligger närmast. Beställning av VFU placeringar inom Region Stockholm sker endast av utbildningssamordnare så du som student får inte söka en egen placering. Du måste också vara beredd på att din plats kan komma att ändras efter publicering.

Information om VFU placering i KLiPP

KLiPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VFU placeringar inom Region Stockholm. Senast 2 veckor innan aktuell VFU period startar kan du se din placering i KLiPP och få tillgång till kontaktuppgifter till aktuell verksamhet. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Användarnamn är din studentmailadress. Det är därför viktigt att du kontrollerar din studentmail regelbundet - det är den adress som avdelningarna/verksamheterna har och skickar information om din placering till. Det är också den adress som utbildningssamordnare kommer att använda för kontakt.

Koppla gärna din studentmail till den adress som du vanligtvis använder och gör gärna det för att inte missa information. Har du glömt ditt lösenord kontaktar du utbildningssamordnare. Under utbildningens andra termin kommer en VFU plats anordnas inom Kommunal vård och omsorg. Senast två veckor innan VFU perioden påbörjas kommer ett anslag från VFU- handläggare läggas ut i Canvas med kontaktuppgifter till den verksamhet du tilldelats.

Inloggning till kLiPP

Kontakta din VFU-plats: Många verksamheter skickar ett välkomstbrev till inplanerad student. Om du inte fått information från avdelningen en vecka innan VFU-periodens början kontaktar du din VFU-plats. Kontaktuppgifter finns i KLiPP eller för kommunala VFU placeringar läggs detta ut i Canvas.

Klinisk färdighetsträning

KTC, Klinisk Träningscentrum på Universitetssjukhusen är specialutrustade verksamheter där studenter och vårdpersonal ges möjlighet att träna kliniska och kommunikativa färdigheter individuellt, i grupp eller i interprofessionella team med hjälp av attraper, simulatorer och teknisk apparatur. Den praktiska undervisningen utförs av pedagoger, handledare och instruktörer som ansvarar för att momenten utförs strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt korrekt enligt nationella riktlinjer. 

Introduktionsfilm om färdighetsträning

Arbetskläder 

För att förhindra smittspridning och förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande krävs vid färdighetsträning och examination på KTC ombyte till arbetskläder för vårdarbete. Arbetskläder består av kortärmad bussarong och långa byxor. Studenter ansvarar själva för att införskaffa arbetskläder som ska tåla tvätt i minst 60 grader. Träning och examination på KTC ska följa samma hygienrutiner som vid vårdarbete. 

Information om eTjänstekort inom SLL

Alla studenter som gör VFU inom Region Stockholm måste ha ett e-tjänstekort. E-tjänstekortet ser du till att ordna redan i första terminen av din utbildning. För att få e-tjänstekort måste DU börja med att genomgå webbutbildningen CKU JoBSH – en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess, Hygien samt ansvarsfullt användande av sociala medier. Ytterligare information gällande webbutbildningen och beställning av e-tjänstekort finns beskrivet i länken e-tjänstekort i vänstra menyn.

Du ska alltid bära ditt e-tjänstekort synligt under din VFU för att kunna legitimera dig samt få tillträde till lokaler och journalsystem.

Så här går du till väga för att få ett eTjänstekort

 1. Läs igenom informationen om eTjänstekort: Information om ditt eTjänstekort
 2. Genomgå e-kursen JoBSH - Webbutbildningen JoBSH är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Information om hur du genomgår utbildningen, vad som händer när du genomgått den och vad du ska göra för att få e-tjänstekortet finns här.
 3. Fotografera dig. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för eTjänstekortet. Det är viktigt att du tar med ID-handlingar som styrker din identitet. Länk till info om fotografering samt ytterligare information om eTjänstekortet.
 4. När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress hämtar du kortet på kortkontoret. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut. Läs mer om hur och när du kan hämta ut ditt kort https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/. När du fått ditt E-tjänstekort är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.
 5. Aktivera en dörrkod på ditt eTjänstekort för inpassering på NKS. Studenter som ska göra VFU på NKS behöver skapa en dörrkod. Manual för dörrkod NKS.

Om du som student på Sjuksköterskeprogrammet har e-tjänstekortsrelaterade frågor/ ärenden, kontakta: ekort.omv@nvs.ki.se

Du som redan fotograferat dig och behöver boka tid för hämtning av ditt kort använder dig av ”Boka fotografering”. Du som har en bokad tid för fotografering använder dig av ”Boka hämtning”.

För att få uppdaterad information för vad som gäller, rekommenderar vi att alltid gå in och titta i bokningskalendern.

Länk till bokningskalendern

 

Uppgradera ditt eTjänstekort

Om ditt eTjänstekort är utfärdat före 2020-02-11 behöver du uppgradera det, se manual för hur uppgraderingen går till https://vardgivarguiden.se/it-stod/etjanstekort/student/

Vid frågor kontakta SLL IT Servicedesk på telefon: 08 123 700 20 eller mail: tellus.sll.se

Vid arbetsskada

Arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten och handläggs enligt verksamhetens rutiner. Meddela även kursansvarig. En blankett ”Anmälan om arbetsskada” ifylls tillsammans med handledare/arbetsledaren på VFU-platsen. En kopia lämnas även till kursansvarig lärare.

Åtgärder vid stick- eller skärskada se anvisningar på VFU-platsen och studenthälsan

Personskadeförsäkring 

Speciella regler gäller för MRSA

Arbetstid

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenten följer verksamhetens upprättade schema och komprimering av tid är inte tillåten.

Information om Hälsodeklaration och Hälsointyg

Studenter som ska genomföra VFU inom Region Stockholm ska fylla i och visa upp en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs.

Studenthälsan KI har förberett för att du som student ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationen och utfärda ett hälsointyg. Hälsointyget kommer att skickas med post hem till den adress som du uppgett i Ladok. Saknar du svenskt personnummer ska du kontakta din utbildningssamordnare för en hälsodeklaration i papperskopia.

Länk till hälsointyg: https://utbildning.ki.se/verksamhetsforlagd-utbildning-och-halsointyg

Kontaktuppgifter till Studenthälsan.

Länk till hälsodeklarationen läggs också upp i Canvas vid terminsstart.

Studiesocial kommitté
Vid specifika skäl för särskild VFU-placering kan studenten ansöka om att få sitt ärende prövat av studiesociala kommittén. 

Viktig information

Informera utbildningssamordnaren om du tidigare har arbetat inom verksamheter inom Region Stockholm och eller kommunal vård och omsorg.

 • Om du är allergisk mot djur
 • Om du av någon anledning inte kommer att använda din VFU-plats (p.g.a. sjukdom, studieuppehåll eller liknande).

Graviditet utgör i de flesta fall inget hinder för att genomföra VFU.  Gravida studenter kan dock nekas att genomföra VFU i kursen Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom i termin 4, detta med hänvisning till de kliniska verksamheternas rutiner. Av denna anledning ombeds gravida studenter att i god tid inför termin 4 kontakta studievägledare för individuell studieplanering (ISP) samt ansvarig utbildningssamordnare. I termin 5 kan VFU i ambulans förekomma och där kan ”synlig graviditet” utgöra ett hinder. Kontakta i så fall ansvarig utbildningssamordnare i god tid innan VFU.

Du måste ta kontakt med studenthälsa och genomföra en MRSA-screening om:

 • om du de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.

Speciella regler gäller för MRSA: https://ki.se/utbildning/mrsa-screening

Vanliga frågor

Vi har sammanställt ett dokument med svar på vanligt förekommande frågor som studenter har kring sin VFU. Dokumentet hittar du längre ner på denna sida. Du kan också kontakta våra utbildningssamordnare.

Ann-Kristin Berntoft

Utbildningssamordnare termin 6

Elisabeth Asplund

Utbildningssamordnare termin 2

Mandy Valgelata

Utbildningssamordnare termin 2, 4 (Psykiatri)

Linda Rydmell

Utbildningssamordnare termin 1, 4 (Primärvård) och 5 valbar kurs pediatrik

Violetta Ademi

Utbildningssamordnare termin 3 och 5

”Ris- och roslåda”

NVS har startat en programövergripande VIL-grupp. Vi öppnar nu på prov en ”Ris- och roslåda”.

ris-ros-vfu@nvs.ki.se

Här kan du som student berätta om situationer i VIL/VFU som varit särskilt bra och om situationer som inte varit bra. Obs! Vid allvarlig akut händelse ska du istället göra en incidentanmälan och direkt kontakta kursansvarig.

Dokument