Kursöversikt: åtta delkurser

Utbildningen är uppdelad i åtta delkurser, som bl.a. behandlar följande områden:

Kognitiva och emotionella system, 5 hp

Kursen omfattar 5 högskolepoäng och är utöver introduktionsuppgifterna indelad i tre avsnitt:

  1. Hjärnans biologi och funktion
  2. Kognition och åldrande
  3. Informationssökning

Kursen ger dig de kunskaper om hjärnan som behövs i ditt arbete med demenssjukdomar. Genom förståelse av den normala hjärnan utvecklar du förmågan att bedöma de fall där hjärnans funktioner är skadade. En viktig del i ditt arbete är att vara uppdaterad på de senaste rönen och ha möjlighet att söka ny kunskap. Därför är en viktig del av denna kurs att förmedla de verktyg som behövs för informationssökning. Kursplan.

Demenssjukdomar, 10 hp

Kursen omfattar 10 högskolepoäng och pågår under femton veckor. Kursen är utöver introduktion indelad i tre avsnitt:

  1. Klinik och patogenes
  2. Empati och bemötande
  3. Epidemiologi


Den utgör en stor och viktig del av hela kursen där du utvecklar dina kunskaper och insikter om demenssjukdomarna. Utöver den rent medicinska skolningen är det betydelsefullt att du utvecklar din förståelse för personer med demenssjukdom så att du bättre kan hjälpa dem till ett så bra liv som möjligt. En viktig uppgift för vården som du här får utveckla är preventiva och sekundärpreventiva insatser mot demenssjukdom. Kursplan.

Medicinsk undersökning och utredning, 10 hp

Kursen omfattar 10 högskolepoäng och pågår tjugo veckor. Utöver introduktionsuppgifterna och examinationsuppgifter tar kursen upp avsnittet demensutredning där vi på olika sätt belyser demensutredningens innehåll men där du också på olika sätt får utveckla dina färdigheter i att ställa diagnos utifrån klinisk bild och diagnoskriterier men också fundera på hur man går vidare när diagnos väl är ställd. Kursplan

Behandling och utvärdering, 5 hp

Kursen omfattar 5 högskolepoäng och pågår tio veckor. Under kursen får du lära dig hur du på olika sätt, t.ex. med läkemedel eller rehab-insatser kan följa och stötta personer med demenssjukdom under sjukdomens förlopp. Kursen inleds med en övergripande föreläsning om läkemedelsbehandling. Därefter är studietiden helt lagd på studieuppgifter och avslutas med en examinationsuppgift. Kursplan

Behandling i senare del av sjukdomsförloppet inkl beteendestörning, 6 hp

Kursen omfattar 6 högskolepoäng och pågår tio veckor. Den omfattar två delar: bemötande i praktiken resp. mediko-legala aspekter. Under kursen utvecklar du din kompetens och förmåga att hitta lösningar på de problem som uppstår när den demenssjukes autonomi avtar och denne blir alltmer beroende av en förstående omgivning. Många av vårdens utmaningar vid demenssjukdom handlar om att se till helheten och inte "medikalisera" problem, eller svårigheter som skall lösas med andra åtgärder än rent medicinska. Kursplan

Palliativa insatser, 3 hp

Kursen omfattar 3 högskolepoäng och pågår sex veckor. Kursen är utöver introduktionsuppgifterna indelad i tre avsnitt:

  1. Palliativ vård vid demens
  2. Symtomkontroll
  3. Liverpool Care Pathway

Den här delkursen behandlar viktiga frågeställningar som är aktuella inom vård i livets slut vid demenssjukdom. Personer med demenssjukdom som närmar sig livets slut har sämre förmåga än kognitivt friska att förmedla sina tankar och behov. Därför behöver vi i vården utveckla vår förmåga att ge en bra vård i livets slutskede även till personer med demenssjukdom. Kursplan

Kvalitetssäkring & prioritering av demensvård, 6 hp

Kursen omfattar 6 högskolepoäng och inriktas på att belysa vårdens förmåga att effektivt och med kvalitet svara upp till de behov och riktlinjer som finns inom demensområdet. Den bygger på kursdeltagarnas arbete och återkopplingar med lärarna. Du kommer att individuellt och i grupp analysera vården på din hemmaplan och utifrån din nyvunna kompetens ge förslag på hur demensvården nära dig kan utvecklas i framtiden.

Alla som arbetar i vården har en delaktighet och ett ansvar för att de vårdprocesser som pågår är så effektiva och högkvalitativa som möjligt. Därför är det viktigt att en del av vårt arbete ägnas åt processförädling. Under denna kurs får du utveckla din förmåga till att övergripande förbättra vårdprocessen kring demenssjukdomar. Kursplan

Examensarbete för magisterexamen i medicin - inriktning demensvård

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Kursplan

PH
Innehållsgranskare:
Petra Hellbom
2023-01-18