För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Programöversikt

Här hittar du länkar till utbildningsplanen och till de kurser som ingår i utbildningen, samt en terminsöversikt.

Programmets kurser

Programmet består av teoretiska kurser om motsvarande 37,5 högskolepoäng och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) motsvarande 22,5 högskolepoäng. I programmet ingår 7 kurser varav tre kurser inkluderar verksamhetsförlagd utbildning inom primärvård, kommunal vård och omsorg samt akutsjukvård.

Genom att klicka på länken till respektive kurs kommer du till den öppna kurswebben, där du kan läsa övergripande om kursens innehåll. Här finns även litteraturlistor samt kontaktuppgifter till kursansvarig, examinator och utbildningsadministratör.

Termin 1

7KS011 Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård (7,5 hp)

7KS012 Farmakologi och läkemedelsberäkning (4,5 hp) 

7KS013 Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård (15 hp)

7KS014 Vård och omvårdnad av äldre (7,5 hp)

Termin 2

7KS015 Vård och omvårdnad inom akutsjukvård (19,5 hp) 

7KS016 Lärande och ledarskap (4,5 hp) 

7KS010 Sjuksköterskans professionella kompetens (1,5 hp) 

Utbildningsplan 7KS15

Utbildningsplan 7KS15

Pedagogisk profil

Den pedagogiska grundidén i sjuksköterskeprogrammet är att förbereda studenten för kontinuerligt lärande vilket kännetecknas av aktivt kunskapssökande i lärandeprocessen och förberedelse för självstyrt lärande.

Den bärande grundidén utgår från forskningsprocessen, vilket innebär att studenterna tillsammans med andra studenter definierar problem, identifierar kunskapsbehov, söker analyserar och värderar och tillämpar det man har studerat. Studenterna förväntas medverka aktivt i olika lärandesituationer och ta ansvar för det egna lärandet samt bidra till det kollaborativa lärandet. Med stöd av aktiv handledning kan studenterna utveckla ett självstyrt lärande som ger beredskap för kontinuerligt lärande även efter utbildningens slut.

Den pedagogiska grundidén utgår från en syn på lärande som innebär att studenten, för att uppnå ett meningsfullt lärande ges möjlighet att själv konstruera sin förståelse och kunskap genom aktiv bearbetning av utbildningens innehåll. Meningsfullhet är drivkraften i lärandet vilket innebär att lärandet stimuleras genom fokusering på huvudområdet omvårdnad och den kommande sjuksköterskeprofessionen. Grundidén iscensätts i utbildningen genom att:

  • studentens förmåga till reflektion och kritiskt förhållningssätt stimuleras och utvecklas under hela utbildningen
  • förutsättningar skapas för studenten att integrera teori och praktik, olika kunskapsområden samt ett akademiskt förhållningssätt i yrkesutövandet
  • ett undersökande förhållningssätt stimuleras vilket innebär problematisering, informationssökning, kritisk granskning samt tillämpning och presentation av kunskap
  • studenten aktivt medverkar i olika lärandesituationer och tar eget ansvar för sitt lärande, dvs. utvecklar ett självstyrt lärande som beredskap för kontinuerligt lärande i ett föränderligt samhälle vilket sker genom egna ställningstaganden och erhållande av handledning
  • samverkan stimuleras mellan såväl sjuksköterskestudenter på olika utbildningsnivåer som mellan studenter på andra utbildningsprogram inom Karolinska Institutet vilket förväntas ge goda förutsättningar att utveckla kunskap och förmåga till interprofessionellt samarbete och samverkan i vårdarbetet
  • målrelaterade examinationer och återkopplingar stödjer lärandet samt kontrollerar inhämtad kunskap

Student-IT

Student-IT är en supportfunktion på universitetsbiblioteket. Här kan du som är student få hjälp med många IT-relaterade frågor rörande dina studier. I huvudsak hjälper vi till med ditt studentkonto så att du kan logga in i olika system.

 

Terminsöversikt