För studenter på kursen Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård, 15 hp kurskod 7KS013

Syftet med kursen är att du som student ska kunna förstå epidemiologiska begrepp och hur sociokulturella/ekonomiska förhållanden samt livsstil inverkar på människans hälsa. Redogöra för sjukdomspanorama samt utifrån omvårdnadsprocessen och personcentrerat förhållningssätt tillämpa omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård.

På kurswebben för 7KS013 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: 23 oktober 2023, se schema nedan.

 

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier,  färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till vårdcentral/husläkarmottagning och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag- kvälls- samt helgpass förekommer liksom eventuellt helgdagar. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten följer handledarens schema om inget annat anges. 

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering (kommer inom kort).

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle / Sektionen för omvårdnad

Elisabeth Asplund

Kursansvarig

Carina Söderman

Adjunkt/kursansvarig
852483689

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
852483600

Christine Carlstedt

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2023-10-12