För studenter på kursen Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård kurskod 7KS011

Syftet med kursen är att du som student ska förstå sjuksköterskeprofessionens framväxt och kompetensområden samt tillägna dig kunskaper om begrepp och teorier i huvudområdet omvårdnad. Även kunskap om lagar, författningar och föreskrifter av betydelse för svenska hälso- och sjukvård är centrala i denna kurs.

På kurswebben för 7KS011 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Höstterminen 2023

Kursintroduktion HT23: Måndagen den 28 augusti, klockan 10:00 i sal S 113, Alfred Nobels Allé 23 (ANA 23), Campus Flemingsberg. Hitta hit

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Registrering är obligatoriskt för att du ska få behålla din plats och delta i kursen. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Om kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till ditt kursrum i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

 

Arbetsformer

Undervisningen utgår ifrån ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenter aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier,  färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). 

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till vårdcentral/husläkarmottagning och omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är förlagd i verksamheten. Dag- kvälls- samt helgpass förekommer liksom eventuellt helgdagar. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen. Studenten följer handledarens schema om inget annat anges. 

Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen.

Innan studenten deltagit i de obligatorika utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

 

Studenten ska efter genomgången kurs kunna:


Kunskap och förståelse

  • redogöra för centrala begrepp, teorier och modeller inom omvårdnad
  • redogöra för sjuksköterskeprofessionens utveckling nationellt och internationellt
  • redogöra för sjuksköterskans kompetensområde samt ha kännedom om andra vårdprofessioners kompetenser
  • förklara hälso- och sjukvårdens organisation
  • redogöra för lagar, författningar och föreskrifter av betydelse inom svenska hälso-och sjukvård
  • förstå betydelsen av forskningsprocessen och evidensbaserad omvårdnad

Färdighet och förmåga

  • kunna kommunicera i tal skrift på ett patientsäkert sätt samt använda för hälso- och sjukvården vedertagna begrepp och uttryck.

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

  • reflektera över och diskutera sjuksköterskans värdegrund i vårdrelationen inom svensk hälso- och sjukvård
  • reflektera över egen professionell utveckling för rollen som sjuksköterska i svensk hälso- och sjukvård.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering (kommer inom kort).

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle / Sektionen för omvårdnad

 

Elisabeth Asplund

Kursansvarig

Carina Söderman

Adjunkt/kursansvarig
852483689

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
852483600

Christine Carlstedt

Studievägledare
CS
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2023-06-20