För studenter på kursen Moment Reproduktion Danderyd kurskod 2LK111

Momentet omfattar ämnesområdena gynekologi och obstetrik i öppen- och slutenvård. VFU är centralt i kursen och stor vikt läggs vid primärvårdens perspektiv, förebyggande av sjukdom och vid principer och strategier för diagnostik. Momentet innehåller också kvinnors utsatthet i familj, nära relationer och samhälle inklusive mäns våld mot kvinnor samt därtill relevanta författningar och lagar. Ny kunskap integreras med tidigare basvetenskaplig och klinisk kunskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till oss på Danderyds sjukhus och moment reproduktion!

Ämnet obstetrik och gynekologi är mycket mångsidigt med ett brett spektrum av besvär eller tillstånd hos kvinnor i varierande ålder.

Kursen innehåller en teoretisk del med föreläsningar och seminarier samt en praktisk del med verksamhetsförlagd utbildning där studenten är placerad på Kvinnokliniken på Danderyds sjukhus.

Den kliniska tjänstgöringen uppdelas i en obstetrisk och en gynekologisk del. I den obstetriska delen kommer du att få följa graviditetens olika skeden genom placering på mödravårdsmottagning, obstetriskt ultraljud, förlossning och BB. På förlossningsavdelningen kommer du att få handlägga förlossningar tillsammans med barnmorska och förlossningsläkare. Under gyn-placeringen kommer du att få vara på vår slutenvårdsavdelning, på operation, på gyn-akuten och på gynmottagningen.

Vi ser fram emot mötet med er och hoppas att ni kommer att bli nöjda!

Kursstart

Höstterminen 2023

28/8 2023 (kull 1)
11/10 2023 (kull 2)

Vårterminen 2024

15/1 2024 (kull 1) 
5/3 2024 (kull 2)

Momentet börjar med två föreläsningsdagar tillsammans med de övriga sjukhusen. Därefter, dag 3, har vi en lokal introduktionsdag med undersökningsteknik - observera att denna dag är obligatorisk! Nedan presenteras mer detaljerade ramscheman för hur föreläsnings- och seminarieschema samt VFU-schema kan se ut. Personliga scheman med namn publiceras i Canvas senast två veckor innan kursstart. 

Ramschema

Exempel ramschema

Kontaktuppgifter

Profile image

Annika Kärnekull

Utbildningsadministratör

Karin Elgemark

Kliniska assistent

Klinisk assistent
HK
Innehållsgranskare:
Elina Ampuja
2024-04-10