För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Studieinformation och regler

Här finns information till dig som är student på Sjuksköterskeprogrammet om studenträtt, tillgodoräknande, studieuppehåll och andra studierelaterade frågor.

Students

Det är viktigt att du som student tar del av lagar, regler och riktlinjer så att du vet vad du har för rättigheter och skyldigheter i olika situationer. De flesta regler rörande studier på Karolinska Institutet återfinns på  "Regelverk som styr utbildningen - studenträtt"

Att studera med funktionsvariation

Karolinska Institutet erbjuder olika pedagogiska stödformer för dig som är student med varaktiga funktionsvariationer. Stödet som erbjuds beror på din situation och är till för att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor.

Studera med funktionsvariation

Omtentamen

Observera att kurser inom programmet ges på flera institutioner. Anmälan till omtentamen sker därför till den institution där kursen ges.

Information och anmälan till omtentamen på Sjuksköterskeprogrammet

Studentombud

Medicinska Föreningens studentombud och doktorandombud är oberoende instanser som du som student eller doktorand kan vända dig till med frågor angående KI:s regelverk, eller som stöd i konflikter eller andra uppkomna situationer under din studietid. Ärenden behandlas konfidentiellt, det är alltid avgiftsfritt och finns till för ALLA studenter, oavsett medlemskap i Medicinska Föreningen eller inte.

Medicinska Föreningen

Studieuppehåll

Studieuppehåll beviljas främst för hela terminer och för max tre terminer i följd. För längre studieuppehåll krävs en ny ansökan. Om du vill återuppta dina studier efter ett studieuppehåll måste du alltid ansöka om återupptagande. Studierna slutförs i regel i den utbildningsplan som du ursprungligen antogs till. 

Ansökan om studieuppehåll gör du på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare. Blanketten hittar du under studieadministrativa blanketter längre ner på denna sida.

Studieavbrott

Om du vill avbryta dina studier ska du meddela KI detta genom att fylla i avsedd blankett. Blanketten skickas du till programmets studievägledare. 

Återupptag av studier

Om du avser att återuppta dina studier ska anmäla det till KI senast den 15 november inför vårterminen alternativt den 15 maj inför höstterminen. Studierna slutförs i regel i den utbildningsplan som studenten ursprungligen antogs till. 

Återupptagande söks på avsedd blankett och skickas till programmets studievägledare. Beslutet är möjligt att överklaga.

Blanketten hittar du under studieadministrativa blanketter längre ner på denna sida.

Studievägledning

Programstudievägledaren

  • erbjuder vägledning om utbildningen, studieplanering och övriga studierelaterade frågor
  • erbjuder stöd i studiesociala och studenträttsliga frågor
  • handlägger frågor om studieuppehåll, återupptag, studieavbrott och dispens för tillträde till högre termin

Studieadministrativa blanketter 

Önskar du ansöka om studieuppehåll med platsgaranti (och bifoga ett intyg som styrker dina skäl till studieuppehållet) finns blankett på länken ovan. Om du vill ha ett uppehåll i dina studier men inte avser att bifoga något intyg för att ansöka om platsgaranti kan du istället skicka ett mejl till studievägledaren. Kontaktuppgifter finner du längre ner. 

De flesta beslut i studiesociala frågor på programmet fattas i programmets Studiesociala kommitté. Besluten i Studiesociala kommittén bereds av studievägledaren. Du är alltid välkommen att kontakta studievägledaren om du behöver stöd eller information angående din studiesituation, dina rättigheter eller skyldigheter.

Studiesociala kommittén

Studievägledaren har tystnadsplikt. 

Välkommen att ringa, maila eller boka tid för ett personligt besök.

Christine Carlstedt

Studievägledare termin 1-4
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare termin 5 - 6
+46852488059

Tillgodoräknande

Ansökan om tillgodoräknande

Studiesociala kommittén

Beslut gällande frågor som rör din studiesociala situation fattas av den Studiesociala kommittén.

Studiesociala kommittén

Begäran av rättelse eller omprövning av betygsbeslut eller provresultat

Information och blanketter hittar du här: 

https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Fusk

Fusk är att med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöka vilseleda vid prov eller vid andra tillfällen när en studieprestation ska bedömas (se mer i Högskoleförordningen, 10 kap.) Grundad misstanke om fusk anmäls till rektor som kan besluta om varning eller att hänskjuta ärendet till disciplinnämnden som i sin tur kan besluta om avstängning

Urkund - ett system mot plagiering som används av Karolinska Institutet

Urkund är ett system som uppmärksammar examinatorn på plagiering och fungerar genom att studenten skickar sin examinationsuppgift via Urkund och e-post och Urkund till läraren. Systemet kontrollerar uppgiften mot tre centrala källområden: internet, förlagsmaterial och alla tidigare inskickade examinationsuppgifter från alla studenter oavsett lärosäte. Om det inskickade dokumentet/examinationsuppgiften uppvisar likheter med något annat källmaterial informerar systemet läraren om detta. Läraren kan därefter kontrollera den procentuella överensstämmandegraden och om det rör sig om plagiat. 

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2024-03-14