För studenter på kursen Arbetsrelaterade psykiska besvär (7,5 hp) kurskod 3AH020

Kursen har fokus på riskfaktorer för olika typer av arbetsrelaterade psykiska besvär. Bland annat tar vi upp olika teoretiska modeller för organisatorisk och social belastning i arbetsmiljön, mobbning och konflikter och hur dessa kan uppstå, psykiskt trauma på arbetsplatsen, samt biologiska processer och kroppsliga reaktioner vid psykisk belastning. Studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på kartläggning och utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen ges sista gången HT21

Allmän information om kursen

Kursen ges sista gången HT21

Från och med hösten 2023 kommer inriktningen Beteendevetare att ersättas med inriktningen Arbetsmiljöstrateg. 

Specifikt innebär förändringen att, utöver namnet på inriktningen och en bredare behörighet, de två inriktningsspecifika kurserna utgår och ersätts med två nya inriktningsspecifika kurser. De gemensamma fem kurserna (för alla inriktningar) i programmet kvarstår oförändrade. Se det nya upplägget under Program och kursöversikt

De kurser som kommer att läggas ner är Arbetsrelaterade psykiska besvär (3AH020) och Utredning och intervention (3AH025). 

Student som av någon anledning inte följer sitt ordinarie programtillfälle, som saknar beviljat återupptag efter studieuppehåll och som vill återuppta sina studier vid ett senare tillfälle kan enligt punkt 2.2. i KI:s antagningsordning antas till senare del av program eller enstaka kursplats inom program i mån av plats.

Kursens Innehåll

Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom området arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Kursen innehåller teorier och modeller för psykisk ohälsa relaterad till faktorer i arbetsmiljön, aktuell forskning på området och olika typer av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, samt risk- och skyddsfaktorer för sådan. Kursen ger också inblick i biologiska processer och kroppsliga reaktioner vid stress. En viktig del av kursen är även att studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på forskning, kartläggning och utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här. 

Schema HT21

Kontaktuppgifter

Profile image

Annika Lindahl Norberg

Kursanasvarig/Examinator
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
AL
Innehållsgranskare:
2023-09-22