För studenter på kursen Arbetsrelaterade psykiska besvär (7,5 hp) kurskod 3AH020

Kursen har fokus på riskfaktorer för olika typer av arbetsrelaterade psykiska besvär. Bland annat tar vi upp olika teoretiska modeller för organisatorisk och social belastning i arbetsmiljön, mobbning och konflikter och hur dessa kan uppstå, psykiskt trauma på arbetsplatsen, samt biologiska processer och kroppsliga reaktioner vid psykisk belastning. Studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på kartläggning och utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2021-11-08 – 2022-01-16

Undervisningen utgörs av distansutbildning och schemalagd undervisning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Nästa kursstart är HT 2021.

Undervisningen utgörs av distansutbildning och schemalagd undervisning. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursens kursplan, som du förväntas ha läst före kursstarten. I kursplanen hittar du även litteraturlistan.

Kursens Innehåll

Kursen ger grundläggande och fördjupad kunskap inom området arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Kursen innehåller teorier och modeller för psykisk ohälsa relaterad till faktorer i arbetsmiljön, aktuell forskning på området och olika typer av arbetsrelaterad psykisk ohälsa, samt risk- och skyddsfaktorer för sådan. Kursen ger också inblick i biologiska processer och kroppsliga reaktioner vid stress. En viktig del av kursen är även att studenterna ges tillfälle att reflektera kring etiska aspekter på forskning, kartläggning och utredning av arbetsrelaterad psykisk ohälsa.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursledarens anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här. 

Schema HT21

Kontaktuppgifter

Annika Lindahl Norberg

Kursanasvarig/Examinator

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare