För studenter på kursen Arbetsorganisation (7,5 hp) kurskod 3AH026

Kursen tar upp olika aspekter av arbetsorganisation och ledarskap, med betoning på deras betydelse för arbetsmiljön. Studenten får tillfälle att reflektera över olika teorier och modeller inom området samt hur arbetsorganisatoriska faktorer i dagens arbetsliv kan ha betydelse för arbetsmiljö och arbetsrelaterad ohälsa.

Kursplan

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

Arbetsliv och hälsa,

Vetenskaplig metod, 

samt en av kurserna: Arbetsrelaterade psykiska besvär, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen eller Yrkesmedicin.

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2024-09-02 - 2024-11-10

Undervisningen utgörs av distansutbildning och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Day and Night world.

Allmän information om kursen

Nästa kurstillfälle ges HT24 med start den 2/9. Kursen slutar den 10/11. Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. 

Kursens innehåll

Kursen innehåller organisationsteorier, med betoning på arbetsorganisation och hälsa. Den historiska utvecklingen tas upp, med betoning på moderna organisationsformer. Faktorer i dagens arbetsliv som påverkar arbetsorganisation, arbetsmiljö och hälsa diskuteras.

Ledarskap och dess samband med arbetsmiljö och hälsa är en del av kursen, liksom begreppet Människa-Teknik-Organisation (MTO). I relation till detta diskuteras analys och hantering av risk och säkerhet i arbetsmiljön.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen. Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro kan kompenseras. Innan student deltagit i obligatoriska undervisningstillfällen eller kompenserat frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar rapporteras inte studentens kursresultat i LADOK.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema HT24

Ramschema (går att prenumerera på). Observera att ramschemat kan komma att justeras fram till två veckor innan kursstart.

Ett mer detaljerat schema publiceras i Canvas vid kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Daniel Falkstedt

Kursansvarig/Examinator
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
DF
Innehållsgranskare:
2024-06-26