För dig som är student på Biomedicinska analytikerprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Här hittar du viktig information inför din Verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VFU/VIL utgörs av kurser där utbildningen är förlagd till olika kliniska laboratorier och kliniker. Alla utbildningsmoment innehållande VFU/VIL är obligatoriska. De allra flesta kliniska kurser ges inom Region Stockholm men i vissa fall kan de även ges i annan del av landet (t ex Södertälje, Norrtälje, Visby eller Eskilstuna). Ibland ges också VFU/VIL hos privata aktörer som drivs i företagsform (t ex Aleris, Capio och Unilab).

Hälsointyg 

I syfte att förhindra smittspridning vid vårdtagarnära arbete måste studenter som ska genomföra praktik inom Region Stockholm, på samma sätt som anställda, göra en hälsodeklaration och ha ett hälsointyg. Hälsointyget ska du ordna i början av din utbildning. Det är Studenthälsan som utfärdar hälsointyget. Information om hur du gör för att få ditt hälsointyg finns på sidan om "verksamhetsförlagd utbildning och hälsointyg”.

Dina kliniska placeringar 

Studentinloggning i KliPP 

Du som har verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska logga in i Kliniskt Placerings Program (KliPP) för att se dina placeringar (tid, plats, kontaktuppgifter till handledare mm). 
KliPP hittar du på följande webbadress: 
KliPP log-in 
 
Du loggar in med ditt vanliga användarnamn som du har till din student-e-post. OBS! Första gången du loggar in använder du lösenordet "bytut", sedan ändrar du lösenord (som du själv väljer). 
OBS! Du kan bara se dina egna placeringar som är fastställda - och det finns alltid viss reservation för ändringar. 

Din möjlighet att ta del av VFU är beroende av att du uppfyller behörighetskraven för aktuell kurs.

 

Om du har problem med inloggningen, kontakta KLiPP-administratören för respektive inriktning:

Inriktning klinisk fysiologi: Irina Gacesic: irina.gacesic@ki.se 

Inriktning laboratoriemedicin:  Per Jonsson: per.jonsson@ki.se

Viktig info angående e-tjänstekort!

Om ditt eTjänstekort är utfärdat före 2020-02-11 behöver du uppgradera det, se manualen i blankettarkivet för hur uppgraderingen går till.

Info från eTjänstekortsförvaltningen:

Nu är det dags att studenterna uppgraderar sina eTjänstekort med nya SITHS e-id (högre säkerhet LoA3). Observera att det endast är ordinarie kort som går att uppgradera, reservkort går inte att uppgradera.

Uppgradering av korten måste göras av studenten själv, de måste ha tillgång till både pinkoden för legitimering och underskrift. Det är bra om uppgraderingen sker så snart som möjligt men det går fram till 9 december 2020 . Alla studenter som ska vara på Capio S:t Göran måste ha uppgraderat sina kort innan placering där.

De studenter som inte är ute på VFU under hösten och/eller behöver hjälp med uppgraderingen kan komma till kortkontoret under drop-in tiderna för studenterna dvs måndag-fredag kl 15-16 på Hälsingegatan 49, plan 3 . Ta med koder både den för legitimering och för underskrift.

Observera att detta endast gäller ordinarie eTjänstekort, inte reservkort.

Tystnadsplikt, sekretess och basala hygienrutiner 

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt och måste följa de basala hygienrutinerna som fastställts lokalt på varje klinik. Sekretess gäller både skriftliga och muntliga uppgifter och ingetdera får lämnas ut till obehöriga. Den som bryter mot tystnadsplikten och sekretesslagen kan straffas.  Därför: Tänk på att inte diskutera patienter där obehöriga kan höra!  

Här kan du läsa mer om Region Stockholms information om sekretess för studerande

Alla studenter som ska delta i någon form av VIL/VFU måste genomgå den obligatoriska webbutbildningen JoBSH Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien. Efter genomförd och godkänd utbildning ska ett eTjänstekort beställas. Här kan du läsa mer om hur du genomför den obligatoriska utbildningen samt beställer ditt e-tjänstekort. 

Bedömningsformulär för VFU/VIL 

För att du som student ska bli godkänd på VFU/VIL så måste ansvarig handledare fylla i och signera särskilda bedömningsformulär. För att bli godkänd på VFU/VIL krävs att lärandemålen i kursplanen är uppfyllda. Examinator kan avbryta en students VFU om studenten visar allvarliga brister i kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt. 
Aktuell kursplan och bedömningsformulär för respektive kurs som innehåller VFU/VIL finns tillgängliga på kursens Canvas sida.

Om du har frågor kring din VFU/VIL kontakta VFU-samordnaren för respektive inriktning:

Inriktning klinisk fysiologi: Karin Bouma: karin.bouma@ki.se 

Inriktning laboratoriemedicin: Catharina Hultgren: catharina.hultgren@ki.se 

Tystnadsplikt och sekretess, Bedömningsblanketter

Karin Bouma

VFU samordnare för inriktning klinisk fysiologi
08-524 83630

Catharina Hultgren

VFU samordnare för inriktning laboratoriemedicin
BK
Innehållsgranskare:
Busra Kocaturk
2023-10-30