För studenter på kursen Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik (8,0 hp) kurskod 1BA098

Syftet med kursen i Fysiologisk diagnostik och Laboratoriemedicinsk diagnostik är att du ska få kunskap om laboratoriemedicinens roll i sjukvården och betydelsen av analyser och undersökningar för att fastställa sjukdomsdiagnoser.

Kursplan

Kursinformation

Syftet med kursen i Fysiologisk diagnostik och Laboratoriemedicinsk diagnostik är att du ska få kunskap om laboratoriemedicinens roll i sjukvården och betydelsen av analyser och undersökningar för att fastställa sjukdomsdiagnoser.

Under första delen av kursen ska du bland annat lära dig om laboratoriesäkerhet, etik och hygien. Du kommer även att skugga en BMA i en klinisk verksamhet (28 sept) för att få en djupare förståelse om yrket. Du ska sedan dela med dig av dina observationer och reflektioner under en muntlig presentation och skriftlig uppgift.   


Under resterande del av kursen (moment 3 och 2), ska du lära dig utföra och dokumentera undersökningar och analyser i bla fysiologi, mikrobiologi, morfologi, och klinisk kemi. Samtliga laborationer och grupparbeten är obligatoriska, och du ska förbereda dig inför laborationer genom att läsa relevant material, så som metodbeskrivningar, för att kunna förstå och utföra laborationer och andra praktiska moment på ett säkert sätt. Dessa delar av kursen sker under höstterminen efter respektive moment i kursen Från atom till organism och  kursen Människokroppens struktur, funktion och dysfunktion

Välkomstinformation

Varmt välkommen till kursen Fysiologisk och Laboratoriemedicinsk Diagnostik!

Detta är en kurs på 8 hp som består av 3 moment som löper över hela den första terminen. Under denna kurs är det tänkt att du ska få grundläggande kunskaper om och insikt i ditt framtida yrke som Biomedicinsk analytiker. Du kommer även att börja din vetenskapliga skolning bland annat genom träning i att söka och tolka vetenskap samt att skriva vetenskapliga rapporter. 

Kursen börjar den 25 september, och introduktionen är obligatoriskt.  Kursen på Canvas är just nu tillgänglig till alla förväntade studenter, men tillgången upphör 2 veckor efter kursstart om studenter inte registrerar sig på kursen i Ladok. Så glöm inte att registrera dig i Ladok innan dess. 

KI återgick till campusundervisning hösttermin 2021 och vi planerar att bedriva campusförlagd utbildning under HT23. Vissa undervisningsaktiviteter är obligatoriska (se schemat i TimeEdit). Dock är det viktigt att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Information till BMA-Klinisk fysiologi studenter: Glöm inte att skicka in en hälsodeklaration till studenthälsa så snabbt som möjligt genom att följa Steg 1-2 i länken nedan. Du ska inte göra Steg 3.

https://utbildning.ki.se/verksamhetsforlagd-utbildning-och-halsointyg

Vi ses!

Veronika Tillander, kursansvarig och Maura Heverin, examinator

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-09-22