För studenter på kursen Biokemi, 10hp kurskod 1BA131

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom biokemi.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången vårterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med vårterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Kursens övergripande mål är att studenten ska tillägna sig grundläggande kunskaper inom biokemi.

Biokemi, livets kemi omfattar proteiners uppbyggnad, egenskaper och funktion samt biologiska membrans uppbyggnad och funktion. Även cellens signaltransduktionssystem ur biokemisk synvinkel samt basal metabolism av kolhydrater, lipider och aminosyror innefattas. I slutet av kursen integreras de båda (proteiners struktur och funktion) och (basal metabolism) ur ett fysiologiskt perspektiv samt hur metabolismen regleras normalt och i vissa patologiska tillstånd. Olika delar i metabolismen kopplas samman för en helhetssyn kring cellens energiomsättning. Även proteiners egenskaper, som enzymer och transportproteiner, ur ett fysiologiskt perspektiv belyses.

Kursen läses parallellt med kursen Grundläggande laboratoriemetodik. .

Kursen har 3 moment:

Moment 1: Proteiner, struktur och funktion

Moment 2: Basal metabolism

Moment 3: Integrering av metabolism

Välkomstinformation

Kursstart är tisdagen den 27 februari kl 9:30 i salen 4V (Entréplan i ANA 8).

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys och kursvärdering

Kontaktuppgifter

PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-02-27