För studenter på kursen Cell och molekylärbiologi 2 (12,0 hp) kurskod 1BA146

Kursens övergripande mål är att studenten ska få en god förståelse för den eukaryota cellen och dess genom samt tillägna sig grundläggande kunskaper i hur man arbetar med celler och nukleinsyror i olika analyser. Studenten ska även träna sitt vetenskapliga förhållningssätt genom planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av ett laborativt projekt enligt programmets vetenskapliga progressionstrappa.

Kursplan

Kursinformation

OBS! Kursen ges för sista gången höstterminen 2024 och läggs därefter ner. Examination enligt kursplan kommer att vara möjlig till och med höstterminen 2026 för dig som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. Datum för examination meddelas genom kurswebb. Har du obligatoriska delar kvar på kursen, såsom laborationer, måste du kontakta kursansvarig.

Kunskapen inom cell- och molekylärbiologi med tillhörande metodik är under snabb utveckling både inom klinisk verksamhet och inom forskning. Det är viktigt att man som färdig biomedicinsk analytiker har goda kunskaper inom dessa områden, både vad gäller teori och metodik, för att bidra till fortsatt utveckling.

Under denna kurs kommer vi att fördjupa oss mer i cellen med fokus på nukleinsyrorna och dess funktion samt både teoretiskt och praktiskt behandla grundläggande metoder i molekylärbiologi och cellodling. Kursen bygger vidare  på de grunder i cell-  molekylärbiologi som ingick under termin 2. I kursen ingår också ett vetenskapligt projekt där studenterna får planera ett laborationsprojekt som utförs under kursen och efter genomfört laborationsprojekt skriva en laborationsrapport. 

Kursen är uppdelad i fyra moment:

Cell- och molekylärbiologisk teori 3 hp
Metodikteori 3 hp
Laborationer 3hp   
Vetenskapligt projekt 3 hp

 

 

Välkomstinformation

Kursen börjar onsdag 26 oktober kl. 9.00 i 4X.

Första föreläsningstillfället är obligatoriskt så att vi säkert vet vilka som ska delta i kursen.

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av Styrelsen för utbildning.

Kursanalys

Kursvärdering ht-20

Kontaktuppgifter

Annica Nordvall-Bodell

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2024-01-22