För studenter på kursen Fokus akutsjukvård - den akuta vårdkedjan 7,5 hp kurskod 2LK157

Ambitionen med denna kurs är att du som nybliven läkare ska känna dig tryggare när du träffar akut sjuka patienter både på och utanför sjukhus.
Kursen följer patientens väg i den akuta vårdkedjan med början på larmcentralen. Hur vet larmoperatören vilka inringare som behöver en ambulans med högsta prioritet? Hur arbetar larmoperatören med enbart samtalet som verktyg?

Kursplan

Södersjukhuset autumn
Södersjukhuset höst Foto: Cecilia Bodén

Registrering

Registrering för att behålla sin kursplats är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i  Ladok.  Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webregistrering

Ramschema

Kursbeskrivning

Ambulanssjukvården är nästa steg i vårdkedjan. Här arbetar ambulanssjuksköterskan med hög kompetens men begränsade resurser. Vad kan och bör man göra prehospitalt  för att ge en säker vård? Hur känner man igen en kritiskt sjuk patient prehospitalt och hur förvarnar man akutmottagningen.

På akutmottagningen ska alla akuta tillstånd kunna hanteras men flödet av patienter är ofta högt. Man måste prioritera mellan patienter med olika symtom och sökorsaker och de svårast sjuka måste tas om hand omedelbart. Hur behandlar och diagnostikerar man alla dessa patienter med begränsad bakgrundsinformation och hur beslutar man om handläggning och vårdnivå ur både ett medicinskt, logistiskt och etiskt perspektiv? Och - inte minst - hur hanterar man sin egen stress.

Kursen varvar teoretiska moment som seminarier och gruppdiskussioner med praktiska moment som färdighetsträning och akutrumssimulering.

 

Kursperiod

HT-20: 3 december tom 17 januari

 

Lärandemål

Obligatorier:

Seminarier, VFU och all färdighetsträning inklusive simuleringsövningar, är obligatoriska.

 

Examination

Studentens teoretiska och praktiska färdigheter, samt förhållningssätt gentemot patienter, anhöriga och kollegor bedöms fortlöpande under VFU och en sammantagen bedömning görs av examinator.
Skriftlig examination.
Praktisk examination.

 

 

Kursutvärdering

Vi har nolltolerans vad gäller all diskriminering och sexuella trakasserier. Vi vill att du omedelbart meddelar kursledningen om du blir sexuellt trakasserad eller diskriminerad på grund av kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Kontaktuppgifter

Kristian Ängeby

Kursansvarig
Akut
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Lena Guldevall

Utbildningsadministratör
Administration
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Per Svensson

Examinator
Kardiologi
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset