För studenter på kursen Från atom till organism (3,0 hp) kurskod 1BA094

Kursen ger en översiktlig bild över hur olika delar av life scienes (kemi, biokemi, molekylärbiologi, cellbiologi) och medicinska ämnen hänger ihop i levande organismer. I kursen ska du skapa dig en sammanhängande kunskap över viktiga biologiska processer och hur de påverkar/styr levande organismer.

Kursplan

Kursinformation
 

Mål för kursen:

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten översiktligt kunna förklara:
• livets uppkomst, självorganisation och biologisk organisation
• molekylära processer som är nödvändiga för livet, var dessa sker och vad deras huvudsakliga funktion är
• uppbyggnad och funktion för cellen och dess organeller samt olika händelser som inträffar i cellen
• hur vävnader organiseras, byggs upp och underhålls
• den mänskliga kroppsplanen
• hur sjukdomar uppstår hos människan (introduktion till allmän patologi)

Färdighet och förmåga
Efter avslutat kurs ska studenten veta att man:
•  inhämtar kunskap från olika källor samt kritiskt värderar denna.
•  redogör för inhämtad kunskap på ett organiserat sätt med användande av relevanta termer.
•  identifierar ett problem som ska studeras.
•  använda redan befintlig kunskap för att beskriva nya förhållanden.

Kursen består av föreläsningar och ett projektarbete i grupp runt frågor som rör kursinnehållet. Projektarbete används eftersom pedagogisk forskning visat att man lär sig djupare i grupp men också för att du som student ska öva dig i att arbeta med olika människor i en arbetssituation, vilket är viktigt i arbetslivet, och på så sätt öka ditt professionella förhållningssätt.

Som avslutning av kursen genomförs en skriftlig tentamen.

Kurslitteraturen är

Alberts, BruceMolecular biology of the cell5. ed. : New York : Taylor & Francis, cop. 2008 - xxxiii, 1268 s.ISBN:9780815341062 (paperback)  LIBRIS-ID:10645719 

URL: http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip0710/2007005475.html

till bibliotekskatalogen

Engelsk (viktigt att börja läsa det tidigt det ingår att klara av att läsa engelsk facklitteratur) bok som ni har som kurslitteratur på T1, T2, T3 och ev T6. V

Rekommenderad kurslitteratur är:

Hunt, Tim; Wilson, John H.Molecular biology of the cell. : The problems book5th ed. : New York : Garland Science, c2008 - xviii, 587 p.ISBN:978-0-8153-4110-9 (softcover)  LIBRIS-ID:10686944 

URL: Länk

till bibliotekskatalogen

Detta är en bok som innehåller olika biologiska problem som knyter an till Molecular biology of the cell. Bra!

Erlanson-Albertsson, Charlotte; Gullberg, UrbanCellbiologi

2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur, 2007 - 350 s.ISBN:978-91-44-04738-6  LIBRIS-ID:10532220 till bibliotekskatalogen

Det är en svensk bok som sammanfattar biokemi, molekylärbiologi och cellbiologi på ett översiktligt sätt och som ni även kan ha som komplement till den ordinarie litteraturen på senare kurser under programmet.

Det är mycket viktigt att poängtera att ni inte kommer att klara kursen utan att ha tillgång till en bra litteratur! Därför är det viktigt att försöka skaffa en så fort som möjligt.

 

Välkomstinformation

Kursen börjar 11/9 klockan 13.00 i Jan-Åke Gustafssonssalen i NEO.

 Kursen ges sista gången höstterminen 2023.

 

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursutvärdering kommer att genomföras enligt de riktlinjer som är fastställda av styrelsen för utbildning.

Kontaktuppgifter

Pernilla Lång

Kursansvarig
PJ
Innehållsgranskare:
Per Jonsson
2023-11-01