För studenter på kursen Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete (7,5 hp) kurskod 3AH028

Kursen omfattar grunderna för att leda och genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på åtgärder och utvärdering. Kursen ger fördjupade kunskaper om arbetsplatsinterventioner med syfte att åtgärda fysiska, fysikaliska, kemiska och psykosociala risker i arbetsmiljö. Centrala modeller för utvärdering kommer att beröras liksom effektmål för utvärdering. Vid avslutad kurs ska studenten kunna driva och följa upp ett strategiskt och systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2024-03-25 – 2024-06-02

Undervisningen utgörs främst av distansundervisning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande gång VT2024.

Undervisningen utgörs främst av distansutbildning. Schemalagd campusundervisning kan förekomma. Platsen för all campusundervisning under kursen är KI campus, Solna.

Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen, som du förväntas ha läst före kursstarten.  

Datum för campusundervisning publiceras under rubriken Schema.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i totalt sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. Nedan listar vi vilka program vi använder inom kursen och vad de olika programmen används till.

Canvas

Kontakter mellan studenter samt med lärare sker via den webbaserade lärplattformen Canvas. Kursrummet i Canvas öppnas för studenter antagna till magisterprogrammet i arbete och hälsa vid kursstart. Dina inloggningsuppgifter får du när du aktiverar ditt studentkonto. Mer om detta kan du läsa här.

Zoom

Funktion för att delta i möten och föreläsningar via sin dator. Man kan delta med ljud och bild, men det gör man inte alltid. Ibland är man tyst och bara tittar på t ex en föreläsning.

Google Drive

Vår plattform för att spara dokument som andra ska komma åt för att läsa och/eller ändra. Du skapar ditt Google-konto här

Kontaktuppgifter

Emma Brulin

Kursansvarig
0730526602

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
EB
Innehållsgranskare:
2023-03-30