För studenter på kursen Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete (7,5 hp) kurskod 3AH028

Kursen omfattar grunderna för att planera, genomföra och utvärdera arbetsplatsinterventioner med syftet att främja ett hållbart arbetsliv. Kursen ger fördjupade kunskaper om arbetsplatsinterventioner med syfte att förebygga och hantera olika typer av risker i arbetsmiljön. Kursen kommer även beröra hinder och möjligheter vid implementering av arbetsplatsinterventioner.

Kursplan

Särskild behörighet

Lägst betyget godkänd på kurserna

Arbetsliv och hälsa,

samt Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön.

Välkomstinformation

Om kursen

Kursdatum: 2025-03-31– 2025-06-08

Undervisningen utgörs främst av distansundervisning på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart och två dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Allmän information om kursen

Kursen ges nästkommande gång VT2025.

Undervisningen utgörs av distansutbildning. Kursens upplägg i övrigt beskrivs i kursplanen, som du förväntas ha läst före kursstarten.  

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig tentamen, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntlig redovisning i seminarieform. Examinationen av inlämningsuppgiften bedöms utifrån såväl skriftligt innehåll som muntlig presentation.

Betygsskalan är Underkänd/Godkänd/Väl godkänd.

Obligatorisk närvaro

För att få godkänt betyg krävs närvaro vid obligatoriska undervisningstillfällen och aktivt deltagande i seminarier.

Examinator bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med examinators anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras. Frånvaro från ett obligatoriskt utbildningsinslag kan innebära att den studerande inte kan ta igen tillfället förrän nästa gång kursen ges.

Begränsning av antal provtillfällen

Studenten har rätt att delta i totalt sex provtillfällen. Om studenten ej är godkänd efter fyra provtillfällen uppmanas denna att uppsöka studievägledaren.
Som provtillfälle räknas de gånger studenten deltagit i ett och samma prov. Inlämning av blank skrivning räknas som provtillfälle. Provtillfälle till vilket studenten anmält sig men inte deltagit räknas inte som provtillfälle.

Digitala verktyg och utrustning

Som student behöver du ett bra headset (med USB-anslutning), en webkamera samt en dator med bra internetuppkoppling. 

Vi använder oss främst av lärplattformen Canvas, Zoom och Google Drive. Läs mer om Digitala tjänster och verktyg för studenter här.

Schema

Med reservation för ev ändringar:

Ramschema som går att prenumerera på kommer att läggas här.

Detaljschema läggs upp i Canvas vid kursstart.

Kontaktuppgifter

Profile image

Emma Cedstrand

Examinator/Kursansvarig
Profile image

Jenny Selander

Examinator
Profile image

Katarina Niinisaari Ribba

Utbildningsadministratör/Studievägledare
EC
Innehållsgranskare:
2024-06-13