För dig som är student på Kompletterande utbildning för sjuk­sköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz Verksamhetsförlagd utbildning

I programmet ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) samt Klinisk färdighetsträning på KTC. Det betyder att du som student får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Would treatment in hospital

VFU innebär att utbildningen är förlagd i verksamhet inom Region Stockholm eller inom kommunal vård och omsorg. Det kan t ex vara slutenvård, öppenvård och olika boendeformer. Utbildningsplatserna är geografisk belägna inom Stockholms län. Syftet med den verksamhetsförlagda utbildningen är att studenten ska tillägna sig, tillämpa/integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt förhållningssätt. Utbildningen är organiserad i sammanhållna perioder med möjlighet till studiebesök/fältstudier inom andra relevanta verksamheter. Dessutom sker interprofessionell samverkan med studenter från andra utbildningsprogram, vilket leder till ökad förståelse för olika yrkeskategorier inom vården. I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning och färdighetsträning. Inför varje verksamhetsförlagd placering ger kursansvarig lärare och/eller utbildningssamordnare information och svarar på eventuella frågor.

Verksamhetsintegrerade moment ingår i tre av programmets kurser. En del kurser/moment är organiserade som sammanhållen VFU med möjligheter till studiebesök/fältstudier inom olika verksamheter samt interprofessionell samverkan med studenter från andra utbildningsprogram. Andra moment sker i kliniska träningscentra (KTC). Medverkande i den verksamhetsförlagda utbildningen kan vara: chefssjuksköterska, patientansvarig sjuksköterska, adjungerad klinisk adjunkt (AKA) samt lärosätets lärare (adjunkt, lektor).

Den verksamhetsintegrerade utbildningen omfattar cirka hälften av utbildningen varav VFU utgör 16. VFU-perioder ingår i båda terminerna och genomförs på vårdcentraler, sjukhus och inom kommunal vård och omsorg. I VFU får studenten möjlighet att under handledning utveckla sin yrkesroll och sitt professionella förhållningssätt. Syftet med VFU är att studenten ska integrera och tillämpa sina kunskaper samt utföra och leda omvårdnads­arbete som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Karolinska Institutet tilldelas VFU-placeringar inom hela Stockholms län, vilket även innefattar Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommun. VFU omfattar 40 timmar/vecka varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls- och nattpass förekommer. I den verksamhetsförlagda utbildningstiden ingår även viss teori, t ex seminarier, omvårdnadshandledning och färdighetsträning. 

Studenten

 • Följer kursplanen när det gäller den verksamhetsförlagda utbildningens mål och innehåll samt förbereder sig inför bedömning 
 • Arbetar patientcentrerat med utgångspunkt från omvårdnadsprocessens/studieprocessens olika steg
 • Antar ett analytiskt förhållningssätt till den aktuella situationen
 • Förbereder sig för samt deltar i reflektion med adjunkt och AKA
 • Deltar aktivt i kliniska seminarier
 • Planeringsansvarig/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder i patientcentrerat arbete utifrån omvårdnadsprocessen och kursens lärandemål
 • Reflekterar och följer upp det patientcentrerade arbetet 
 • Ger underlag för utvärdering och bedömning samt medverkar eventuellt i examination

Adjungerad klinisk adjunkt (AKA)

 • Planerar tillsammans med studenten och adjunkt den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Undervisar och stödjer studenten och planerings-/patientansvarig sjuksköterska
 • Handleder/undervisar studenten i det patientnära arbetet
 • Genomför reflektion tillsammans med adjunkt
 • Deltar tillsammans med adjunkt i examinationer och bedömningar
 • Ansvarar för studentens bedömningsunderlag
 • Håller sig à jour med aktuell utbildning samt ger kontinuerlig information till berörda

Lärosätets lärare (adjunkt, lektor)

 • Ansvarar pedagogiskt för studentens utbildningsperiod
 • Planerar undervisning och seminarier tillsammans med AKA
 • Undervisar och stödjer studenten
 • Handleder och stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor
 • Ansvarar för att reflektion genomförs
 • Ansvarar för klinisk examination och bedömning
 • Ansvarar för utvärdering och uppföljning av den verksamhetsförlagda utbildningen
 • Ansvarar för information angående utbildningsfrågor
 • Deltar i för utbildningen relevanta möten
 • Stödjer AKA och planerings/patientansvariga sjuksköterskor i utvecklingsfrågor.

Lärosätets lärare ansvarar och stödjer även utvecklingen av den verksamhetsförlagda utbildningens akademiska nivå, initierar och stimulerar till forskning och utveckling samt sprider resultat av forskning.

Bedömning som är examinationsgrundande utfärdas för verksamhetsförlagd kurs/moment. Bedömningsunderlag ges av handledare och mitt- och slutbedömningen görs av AKA och lärosätets lärare. Vid underkännande har studenten rätt till en ny verksamhetsförlagd utbildningsplats. Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder studenter och vårdpersonal möjlighet att praktiskt öva teoretiskt inhämtade kunskaper inför möten med patienter. Studenterna erbjuds att i lugn och ro träna olika medicin-tekniska och kommunikativa kliniska färdigheter enskilt eller i grupp.

Information om KTC SÖS

Information om KTC Karolinska

 

Information om eTjänstekort inom Region Stockholm

Alla studenter som gör VFU inom Region Stockholm måste ha ett eTjänstekort. Redan i början av utbildningen behöver du ordna med kortet. Första steget för att kunna få ett kort är att genomgå webbutbildningen JoBSH – en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess, Hygien samt ansvarsfullt användande av sociala medier.

Du ska alltid bära ditt e-tjänstekort synligt under din VFU för att kunna legitimera dig samt få tillträde till lokaler och journalsystem.

1. Läs igenom informationen om eTjänstekort

2. Genomgå e-kursen JoBSH - Webbutbildningen JoBSH är en grundläggande utbildning i Journalhantering, Bemötande, Sekretess och Hygien

3. Fotografera dig. När du har blivit godkänd på kursen JoBSH ska du fotografera dig för eTjänstekortet. Det är viktigt att du tar med ID-handlingar som styrker din identitet. Länk till info om fotografering samt ytterligare information om eTjänstekortet.

4. När kortet är klart och du har fått PIN-koder från Telia hemskickade till din folkbokföringsadress hämtar du kortet på kortkontoret. Det är VIKTIGT att du tar med dig giltig ID-handling samt dina PIN-koder, annars kan inte kortet lämnas ut. Läs mer om hur och när du kan hämta ut ditt kort När du fått ditt E-tjänstekort är du välkommen att utföra din verksamhetsförlagda utbildning.

5. Aktivera en dörrkod på ditt eTjänstekort för inpassering på NKS. Studenter som ska göra VFU på NKS behöver skapa en dörrkod. Manual för dörrkod NKS.

 

Om du som student på Sjuksköterskeprogrammet har eTjänstekortsrelaterade frågor/ ärenden, kontakta: ekort.omv@nvs.ki.se

För att få uppdaterad information för vad som gäller, rekommenderar vi att alltid gå in på Vårdgivarguiden 

 

Vid frågor om ditt eTjänstekort

Vid frågor kontakta SLL IT Servicedesk på telefon: 08 123 700 20 eller mail: tellus.sll.se

 

 

 

Information om Hälsodeklaration och Hälsointyg

Studenter som ska genomföra VFU inom Region Stockholm ska fylla i och visa upp en hälsodeklaration och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Det kan ta tid innan ett hälsointyg är klart, beroende på om ytterligare hälsoundersökning krävs. Studenthälsan KI har förberett för att du som student ska kunna göra en digital hälsodeklaration. Studenthälsan kommer att bedöma hälsodeklarationen och utfärda ett hälsointyg. Ditt hälsointyg skickas i första hand via Kivra till din digitala brevlåda. Om du inte har brevlåda via Kivra skickas det till den adress du uppgett i Ladok. För ytterligare info se Om hälsodeklaration och hälsointyg inför VFU och VIL 

Länk till hälsodeklarationen läggs upp i Canvas vid terminsstart.Du måste ta kontakt med studenthälsa och genomföra en MRSA-screening om:

 • om du de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning utanför Sverige, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du under de senaste sex månaderna haft kontakt med vårdinrättning i Sverige där pågående MRSA-spridning finns dokumenterad, antingen som patient eller som personal i vårdtagarnära arbete.
 • om du har nära kontakt med MRSA-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen.

Speciella regler gäller för MRSA: https://ki.se/utbildning/mrsa-screening

 

Platsfördelningen vid VFU

Karolinska Institutet tilldelas VFU-placeringar inom hela Stockholms län vilket innebär att längden på resväg kan variera.

Utbildningssamordnaren utgår från registrerad adress i LADOK vid placering, därav är det viktigt att se till att din adress är uppdaterad i Ladok. Du kan även registrera tillfällig adress. Lärosätet kan inte påverka vilka verksamheter som tar emot studenter eller antalet studenter som en verksamhet ska ta emot så det är inte troligt att du får en placering inom den verksamhet som ligger närmast din bostadsadress. Beställning av VFU-placeringar inom Region Stockholm sker endast av utbildningssamordnare så du som student får inte söka placeringar på egen hand. Du måste också vara beredd på att din plats kan komma att ändras efter publicering.

 

Ansökan om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning

Den student som på grund av medicinska skäl har önskemål om att genomföra sin praktik inom ett visst geografiskt område/på något eller några speciella sjukhus kan ansöka om individanpassad VIL/VFU-placering. Skälen för ansökan ska motiveras utförligt och medicinska skäl ska styrkas med läkarintyg. Ansökningsblanketten ska vara studievägledaren tillhanda senast två månader innan kursen startar.

Student som, på grund av särskilda skäl, har önskemål om individanpassat schema under sin verksamhetsförlagda utbildning ska i första hand diskutera detta i samråd med praktikplatsen/handledaren. 

Beslut om individanpassad verksamhetsförlagd utbildning fattas av Studiesociala kommittén.

 

Viktig information

Informera ansvarig utbildningssamordnare om du har personlig anknytning till, yrkesmässigt eller privat, den verksamhet där du fått placering tilldelad. 

Det är även viktigt att meddela utbildningssamordnaren om du av någon anledning inte kommer att använda din VFU-plats (p.g.a. sjukdom, studieuppehåll eller liknande).

 

Graviditet

I samband med graviditet och amning finns det synnerliga skäl att vara extra uppmärksam på riskerna i arbetsmiljön. Gravida och ammande medarbetare har rätt till en individuell riskbedömning av sina arbetsuppgifter https://utbildning.ki.se/gravida-och-ammande-studenter 

En del verksamheter som tar emot studenter har meddelat att de inte kan ta emot gravida.

Kontakta utbildningssamordnare om du är gravid.

 

 

Information om VFU placering i KLiPP

KLiPP står för Kliniskt Placerings Program och är ett dataprogram som används för VIL/VFU-placeringar inom Region Stockholm. Senast två veckor innan aktuell VFU-period startar kan du se din placering i KLiPP och få tillgång till kontaktuppgifter till aktuell verksamhet. Lösenord skickas till dig i samband med din första placering. Användarnamn är din studentmailadress.

Det är viktigt att du kontrollerar din studentmail regelbundet - det är den adress som avdelningarna/verksamheterna har och skickar information om din placering till. Det är också den adress som utbildningssamordnare kommer att använda för kontakt.

Koppla gärna din studentmail till den adress som du vanligtvis använder för att inte missa information. Har du glömt ditt lösenord kontaktar du ansvarig utbildningssamordnare, se kontaktuppgifter nedan. 

Inloggning till KLiPP

Kontakta din VFU-plats: Många verksamheter skickar ett välkomstbrev till inplanerad student. Om du inte fått information från avdelningen en vecka innan VFU-periodens början kontaktar du din VFU-plats. Kontaktuppgifter finns i KLiPP eller för kommunala VFU-placeringar läggs detta ut i Canvas.

 

 

Omfattning av VIL/VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar ca 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav ca 32 timmar/vecka är förlagd i vårdverksamhet där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag-, kvälls-, natt- och helgpass förekommer samt även röda dagar i förekommande fall. Studenten följer verksamhetens upprättade schema och komprimering av tid är inte tillåten.

 

 

Klinisk färdighetsträning

KTC, Klinisk Träningscentrum på Universitetssjukhusen är specialutrustade verksamheter där studenter och vårdpersonal ges möjlighet att träna kliniska och kommunikativa färdigheter individuellt, i grupp eller i interprofessionella team med hjälp av attraper, simulatorer och teknisk apparatur. Den praktiska undervisningen utförs av pedagoger, handledare och instruktörer som ansvarar för att momenten utförs strukturerat, hygieniskt, tekniskt, etiskt och säkerhetsmässigt korrekt enligt nationella riktlinjer. 

Introduktionsfilm om färdighetsträning

 

 

Arbetskläder obligatoriskt på KTC 

För att förhindra smittspridning och förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande krävs vid färdighetsträning och examination på KTC ombyte till arbetskläder för vårdarbete. Arbetskläder består av kortärmad bussarong och långa byxor. Studenter ansvarar själva för att införskaffa arbetskläder som ska tåla tvätt i minst 60 grader. Träning och examination på KTC ska följa samma hygienrutiner som vid vårdarbete. 

 

Vid arbetsskada

Arbetsskada/olyckstillbud under verksamhetsförlagd utbildning anmäls omgående till arbetsledaren för verksamheten och handläggs enligt verksamhetens rutiner. Meddela även kursansvarig. En blankett ”Anmälan om arbetsskada” ifylls tillsammans med handledare/arbetsledaren på VFU-platsen. En kopia lämnas även till kursansvarig lärare.

Åtgärder vid stick- eller skärskada, anvisningar på VFU-platsen och studenthälsan 

Alla studenter har en personskadeförsäkring

Speciella regler gäller för MRSA

 

”Ris- och roslåda”

NVS har startat en programövergripande VIL-grupp. Vi öppnar nu på prov en ”Ris- och roslåda”.

ris-ros-vfu@nvs.ki.se

Här kan du som student berätta om situationer i VIL/VFU som varit särskilt bra och om situationer som inte varit bra. Obs! Vid allvarlig akut händelse ska du istället göra en incidentanmälan och direkt kontakta kursansvarig.

 

Vanliga frågor

Vi har sammanställt ett dokument med svar på vanligt förekommande frågor som studenter har kring sin VFU. Dokumentet hittar du längre ner på denna sida. Du kan också kontakta våra utbildningssamordnare.

 

 

Kontakta utbildningssamordnare

Välkommen att kontakta utbildningssamordnarna:

VILomvardnad@nvs.ki.se 

Dokument