Skip to main content

Arbetsskada eller stickskada med risk för blodsmitta

Här hittar du information om vad du ska göra om du råkat ut för en arbetsskada eller stickskada.

En arbetsskada/stickskada kan till exempel vara blod och andra djupa kroppsvätskor från patient på skadad hud, stänk på slemhinna eller i ögon vid provtagning, injektion eller suturering.

Steg för steg


1. Följ instruktionerna i flödesschemat:

A. Under Studenthälsans öppettider

B. När Studenthälsan är stängd
 

2. Anmäl till Försäkringskassan. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan om arbetsskada".

Kopia skickas till prefekt på institutionen samt eventuellt skyddsombud på avdelningen.
 

3. Rapportera arbetsskada

KI student? Rapportera skadan i KI:s incidentrapporteringssystem.

Övriga lärosäten, kontakta kursansvarig!
 

Arbetsskada eller stickskada vid utlandsstudier

 1. Smittriskbedömning av indexpatienten görs av praktikplatsen och eventuella prover tas på indexpatienten.
   
 2. Om möjligt, tas noll-prover på student på praktikplats (Hepatit B, Hepatit C och HIV).
   
 3. Om exponering skett för känt eller starkt misstänkt HIV-infekterat blod, eller andra djupa kroppsvätskor på skadad hud, slemhinna eller i ögon, kan profylaktisk behandling övervägas.  Kontakta svensk beskickning/konsulat i aktuellt land, alternativt jourhavande infektionsläkare, inom 72 tim.
   
 4. När en arbetsskada har inträffat utomlands görs skadeanmälan hos svensk beskickning eller konsulat. Beskickningen eller konsulatet skall omedelbart ombesörja undersökning som kan behövas och därefter sända handlingarna i ärendet till Försäkringskassan (SFS 1977:284, 11§).

Originalet sänds till:

Försäkringskassans inläsningscentral, LAF

831 88 Östersund

Kopior sänds till studenten samt prefekt/institution.
 

 1. Kontakta Studenthälsan vid hemkomst. Studenthälsan ansvarar för uppföljning efter 2 och 6 månader.
   
 2. Anmäl skadan till Din högskolans försäkringsbolag (för KI gäller personskadeförsäkring från Kammarkollegiet).