För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet

På den här sidan hittar du viktig information om dina studier på läkarprogrammet, när det nuvarande 5,5-åriga programmet ska avvecklas.

Sidan uppdateras när nya beslut fattas.

Kurserna i det 5,5-åriga läkarprogrammet kommer att läggas ner och gå för sista gången enligt tabellen längre ned på denna sida.

Det sexåriga läkarprogrammet startade HT2021. Det omfattar 360 högskolepoäng, leder till en läkarexamen och är legitimationsgrundande. (Läs gärna mer: Svar på vanliga frågor om sexåriga läkarprogrammet).

Grundförutsättningar

Det 5,5-åriga och det sexåriga programmet är två olika program med olika examensmål. Det 5,5-åriga programmet leder till en läkarexamen, men du måste också göra AT för att få läkarlegitimation. Det sexåriga programmet leder både till examen och är legitimationsgrundande. Därför är lärandemålen högre satta i redan från termin 1 i det sexåriga programmet.

Du kan bara läsa kurser i det program du är antagen till. Det går inte att bara ”gå över/byta” från det 5,5-åriga till det sexåriga programmet.

Aktuell information

 • Kurserna i programmen är olika och konsekvenser för den som halkar efter eller gör uppehåll beror på var i programmet det sker: 
  • För termin 1-4 måste man följa studietakten för att kunna fortsätta sina studier i 5,5-årigt program.
  • Beslut om avveckling av kurserna på termin 4 är nu fattat och beslut om vad som gäller för student som ej gjort sig behörig att påbörja kurserna på termin 5 VT23 i det 5,5-åriga programmet. Se längre ner på sidan.
 • Student som har beviljats studieuppehåll pga. särskilt skäl (t ex sjukdom, graviditet mm) i det 5,5-åriga programmet får göra återupptag i det sexåriga programmet i de fall då det inte finns kurser i det 5,5-åriga programmet att återuppta till (när kurserna har lagts ner). Man kommer att behöva ansöka om tillgodoräknande av sina tidigare godkända studier i det 5,5-åriga programmet. Återupptag kommer sannolikt ske på en tidigare termin i det sexåriga programmet för att kompletteringar kommer att krävas för att uppnå lärandemålen i det sexåriga programmet.
 • Powerpoint från informationsmöte om avveckling 25 maj 2022

Om du följer din ordinarie studietakt kommer avvecklingen inte att påverka din studiesituation alls. Om du har uppehåll i studierna eller hamnar efter din ordinarie studietakt (blir spärrad) kan det påverka din situation. Det är viktigt att du planerar hur du ska ta igen eventuella rester, eftersom antal tillfällen för omexaminationer och rester för obligatorier är begränsade och det finns ett definitivt sista datum (framgår av kurswebb). Beroende på var du befinner dig i programmet kommer avvecklingen påverka dig på olika sätt under olika tidsperioder.

Avveckling av kurser på termin 1, 2 och 3

Kurser läggs ned när de gått sista gången. Varje kurs har sex examinationstillfällen (ett ordinarie och fem omexaminationer) för skriftliga salstentamina. Ett av dessa kommer dock att ligga efter den period som ger möjlighet för student att bli behörig för uppflyttning i programmet. För obligatorier och för resurskrävande praktiska examinationer erbjuds ett ordinarie och två ersättningstillfällen. Till obligatorier räknas också till exempel inlämningsuppgifter.

Student som inte blir behörig i tid, genom fullgjorda obligatorier innan sista angivet datum och godkänt resultat vid något av de fem första examinationstillfällena, kan inte längre slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet. Studenten har dock möjlighet att söka till det sexåriga läkarprogrammet från början via antagning.se. Vid antagning kan studenten ansöka om tillgodoräknande för sina tidigare studier.

Avveckling av kurser på termin 4

Kurserna på termin 4 ges sista gången HT22 och läggs sedan ner. För att kunna slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet måste studenten vara godkänd på allt från termin 1-3 samt momentet Medicinsk diagnostik (14 hp), dvs DSM2.2, och moment Kliniskt körkort (1 hp) i IDT i januari 2023, för att bli behörig att börja kurserna Klinisk medicin och Medicinsk vetenskaplig metodologi VT23 (termin 5). Dessa två moment har totalt tre examinationstillfällen vardera under december 2022-januari 2023. Datum för dessa och för resttillfällen för obligatorier under kurserna anges på respektive kurswebb.

Hela DSM2 och hela IDT ska vara godkända för att uppfylla behörighetsvillkoren till kurserna på termin 7 VT24. Totalt erbjuds fyra examinationstillfällen för DSM2.1 under perioden oktober 2022 till september 2023 och det erbjuds totalt fyra examinationstillfällen för den skriftliga delen av IDT under perioden januari 2023 – november 2023. Datum för dessa finns på respektive kurswebb.

Ny möjlighet efter termin 4 – ansökan om enstaka kursplats i sexårigt program

För studenter, som inte hinner bli behöriga i tid för att fortsätta sina studier på termin 5 VT23 i det 5,5-åriga programmet, finns dock ytterligare examinationstillfällen på DSM2 och IDT under VT23 och HT23. Det ger möjlighet att avsluta DSM2 och IDT med godkänt resultat.

Studenter som ej gjort sig behöriga till kurserna på termin 5 VT23, men efter terminsstart fått godkänt resultat på alla kurser på termin 1-4, får möjlighet att ansöka om så kallad enstaka kursplats till kursen Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (MDBI) på termin 4 i det sexåriga programmet (se faktaruta här nedan). Den som antas till enstaka kursplats kommer att behöva ”backa” en termin och genomföra flera kursavsnitt för att uppnå behörighet att fortsätta studier i det sexåriga programmet.

Möjligheten att ansöka om enstaka kursplats på MDBI finns även tillgänglig för studenter som väljer att göra uppehåll i studierna efter termin 4 utan särskilt skäl, dvs ej beviljad platsgaranti att komma tillbaka.

Enstaka kursplats innebär att studenten enbart är antagen till en kurs inom det sexåriga läkarprogrammet, ungefär som vid fristående kurser. Studenten har alltså ingen programplats i det sexåriga läkarprogrammet och ingen garanti att fortsätta i det programmet bara för att hen har fått kursplats.

Endast studenter som genomför kursen (genom enstaka kursplats) med godkänt resultat kan sedan erbjudas programplats i det sexåriga programmet. Det kan därtill krävas att man blir godkänd inom en viss tid. Det ställs alltså krav på prestation innan man kan få programplats. Den som fått programplats kan sedan fortsätta studierna och ta examen i det sexåriga programmet.

Möjligheten att ansöka om enstaka kursplats i det sexåriga programmet gäller i första hand de som antagits till det 5,5-åriga programmet VT21 och medges endast i mån av plats (se beslutad prioriteringsordning nedan) och till studenter som är behöriga till aktuell kurs. Studievägledningen kommer att informera berörda studenter hur ansökningsprocessen går till.

Behörighetsvillkoren för att ansöka om enstaka kursplats på termin 4 i det sexåriga läkarprogrammet är godkänt resultat på alla kurser på termin 1-4 i det 5,5-åriga programmet.

Allmänt om möjligheter och konsekvenser av att ansöka om enstaka kursplats

Generellt kommer möjligheten att fortsätta studierna i det sexåriga programmet genom att ansöka om enstaka kursplats att vara begränsad genom att:

 • tillfällena då det är möjligt att ansöka om enstaka kursplats begränsas (bara aktuellt vid tillfällen som beslutas av Programnämnden)
 • enstaka kursplats endast kan erbjudas i mån av plats (man kan behöva vänta)
 • man kommer att behöva backa och komplettera (man blir försenad med att ta ut examen)
 • man måste bli godkänd på hela kursen man antagits till för att få en programplats (krav på prestation)

Det är alltså inte en god idé att med avsikt “göra sig obehörig” och därmed förlora möjligheten att ta examen i det 5,5-åriga programmet, då det är förenat med stor risk att inte alls kunna ta examen eller att bli kraftigt försenad. För studenter i det 5,5-åriga programmet är det enklast, säkrast och bäst att gå programmet som det är tänkt, om det är möjligt.

Prioriteringsordning vid ansökan om enstaka kursplats på MDBI i sexåriga programmet

Grupp med prioritet 1-4 (se KI’s beslutade prioriteringsordning vid återupptag av studier)

Grupp med prioritet 5 - Prioritetsordning för läkarprogrammets studenter 2LK13 vid ansökan om enstaka kursplats i 2LA21  

Enstaka kursplatser kan beviljas i mån av plats efter att tillgängliga platser har fördelats till ovanstående grupper. De som söker enstaka kursplats prioriteras enligt nedan  

Grupp med prioritet 5.1  

Student som antagits till sista programtillfället VT21 i 2LK13 och inte varit behörig att fortsätta i programmet när kurser upphört. Om en student från programtillfälle VT21 tvingas stå över ytterligare ett kurstillfälle på grund av platsbrist ska studenten prioriteras inom prioritetsgrupp 1, till nästa kurstillfälle, så att student med längst väntetid prioriteras högst.  

Grupp med prioritet 5.2  

Student som tillhör andra programtillfällen i 2LK13.

Grupp med prioritet 5.3 

Student som antagits till sista programtillfället VT21 i 2LK13 och som varit behörig att fortsätta i detta men har haft uppehåll i sina studier utan beviljat studieuppehåll.

Avveckling av kurser på termin 5-6 (exklusive SVK)


Kurserna på termin 5 startar sista gången VT23 och läggs sedan ner. För att kunna slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet måste studenten vara behörig att börja kurserna Klinisk medicin – inriktning Kirurgi samt SVK på termin 7 VT24. För detta krävs godkänt resultat på allt från termin 1-4 (inkl IDT) samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi (MVM) och minst 40 hp från Klinisk medicin i januari 2024.
Klinisk medicin har totalt tre omexaminationstillfällen efter sista ordinarie examinations, för skriftliga salstentamina. För obligatorier och för resurskrävande praktiska examinationer (t ex OSCE) erbjuds ett ordinarie och två ersättningstillfällen. Till obligatorier räknas också till exempel inlämningsuppgifter. VFU ska vara godkänd i god tid innan kursstart av Klinisk medicin – inriktning kirurgi.
MVM har totalt tre omexaminationstillfällen efter sista ordinarie examination, för skriftlig salstentamina. För obligatorier erbjuds två ersättningstillfällen.

Hela Klinisk medicin ska vara genomförd med godkänt betyg (48 hp) för att uppfylla behörighetsvillkoren till kursen på termin 8 HT24.
Datum för omexaminationer och resttillfällen kommer att finnas på respektive kurswebb och i kursrummet i Canvas.

Studenter med beviljade studieuppehåll pga särskilda skäl, inför eller under termin 5 och 6 kommer att återuppta studierna i det sexåriga programmet.

Plan för SVK på termin 6 och kurser på termin 7-11

Former för nedläggning av SVK på termin 6 och kurser på 7-11 kommer att beslutas i ett senare skede.

Sista kurstillfälle

Tidsplan avveckling 2LK13. Kurserna inom programmet avvecklas successivt efter vårterminen 2021.
Termin Sista kurstillfälle enligt plan
T1 VT 2021
T2 HT 2021
T3 VT 2022
T4 HT 2022
T5 VT 2023
T6 HT 2023
T7 VT 2024
T8 HT 2024
T9 VT 2025
T10 HT 2025
T11 VT 2026

Datum för omexaminationstillfällen hittar du på kurswebben för respektive kurs.
Glöm inte att anmäla dig till omexamination hos respektive utbildningsadministratör.

Länkar till kurswebbar

Den friska människan II

Den friska människan III

Den sjuka människan I

Här hittar du en översikt till alla kurswebbar

Plan för termin 5-11


Former för nedläggning av kurser på terminerna 5-11 kommer att beslutas i ett senare skede.

Kontakta studievägledningen

Du är välkommen att ställa frågor om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet och hur den kan komma att påverkar dig.

Studievägledare för termin 1-3
epost: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se 
tel: 08-52486450

Studievägledare för termin 4-7
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486584

Studievägledare för termin 8-11
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486453

AF
Admin för Läka…
2022-11-24
Marie Dahlin