För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet

På den här sidan hittar du viktig information om dina studier på läkarprogrammet, när det nuvarande 5,5-åriga programmet ska avvecklas.

Aktuell information

  • Det går inte att ”gå över/byta” från det 5,5-åriga till det 6-åriga programmet. 
  • Kurserna i programmen är olika och konsekvenser för den som halkar efter eller gör uppehåll beror på var i programmet det sker: 
    • För termin 1-4 måste man följa studietakten för att kunna fortsätta sina studier. Beslut fattades i september 2020, januari 2021 och augusti 2021. 
    • Därefter vet vi ännu inte hur lösningen bäst görs. Beslut om termin 5 kommer tidigast under VT22. 
  • Studenter som har beviljade studieuppehåll (t ex sjukdom, graviditet mm) i det 5,5-åriga programmet får göra återupptag i det 6-åriga programmet när det 5,5-åriga lagts ner. Kompletteringar kommer då att krävas men vi har ännu inte svar på hur mycket. 
  • Denna sida uppdateras efterhand att nya beslut har fattats

Ett sexårigt läkarprogram startar höstterminen 2021 och kommer att ersätta det 5,5-åriga läkarprogrammet. Det nya läkarprogrammet omfattar 360 högskolepoäng, leder till en läkarexamen och är legitimationsgrundande. (Läs gärna mer: Svar på vanliga frågor om sexåriga läkarprogrammet)

Med anledning av detta kommer kurserna i det nuvarande 5,5-åriga läkarprogrammet att läggas ner och gå för sista gången enligt tabellen nedan.

Om du vill anmäla studieavbrott eller anmäla återupptag av studier, se information längre ner på sidan.

Om du följer din ordinarie studietakt kommer avvecklingen inte att påverka din studiesituation. Om du har uppehåll i studierna eller hamnar efter din ordinarie studietakt (blir spärrad) kan det påverka din situation. Beroende av var du befinner dig i programmet kommer avvecklingen påverka dig på olika sätt under olika tidsperioder. Om du vill fortsätta studierna inom programmet är det viktigt att du så fort som möjligt börjar planera för att ta igen eventuella rester eftersom det finns en tidsbegränsning att göra omexaminationer och obligatorier.

Beslut för avveckling av termin 1, 2 och 3

Beslut om avveckling av det 5,5 åriga läkarprogrammets kommer att tas i flera steg. Nu har beslut fattats för nedläggning av kurser på termin 1, 2 och 3. Varje kurs kommer då att ha sex examinationstillfällen (ett ordinarie och fem omexaminationer) för skriftliga salstentamina. Ett av dessa kommer dock att ligga efter den period som medger att student blir behörig för uppflyttning i programmet. Det gör ändå att man kan få ett slutbetyg på den aktuella kursen, vilket kan vara viktigt för både CSN och för om man behöver den för ansökan om tillgodoräknande i ett annat program. För obligatorier och för resurskrävande praktiska examinationer erbjuds ett ordinarie och två ersättningstillfällen. Till obligatorier räknas också till exempel inlämningsuppgifter.

Student som inte blir behörig under de fem examinationstillfällen som erbjuds för kurserna på termin 1, 2 och 3 samt genom fullgjorda obligatorier innan sista angivet datum, eller som ett beviljat studieuppehåll med platsgaranti, kan inte längre slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet. Studenten har dock möjlighet att söka till det sexåriga läkarprogrammet. Vid antagning kan studenten ansöka om tillgodoräknande för sina tidigare studier.

Beslut för avveckling av termin 4

Beslut har fattats om examinationstillfällen för momentet ”Medicinsk diagnostik” i kursen Den sjuka människan 2 och momentet ”Kliniskt körkort” i kursen Integrerad deltentamen. Kurserna på termin 4 ges sista gången HT22 och studenten måste vara klar med dessa två moment i januari 2023 för att bli behörig att börja kursen Klinisk medicin VT23 och fullfölja sina studier på det 5,5-åriga programmet. Varje moment har totalt tre examinationstillfällen under december 2022-januari 2023.

Programnämnden för läkarprogrammet har också fattat ett principbeslut att öppna för ansökan till ”enstaka kursplats” till kurserna på termin 4 i det sexåriga programmet HT23 för studenter som läser det 5,5-åriga programmet och inte uppnått behörighet till termin 5 VT23. Enstaka kursplats innebär att studenten enbart är antagen till de två kurserna på termin 4 i det sexåriga programmet ungefär som vid fristående kurser. Studenten har då ingen programplats i det sexåriga programmet men antas till senare del av det sexåriga programmet om hen genomför enstaka kursplats med godkänt resultat under ordinarie studietid.

Enstaka kursplats under termin 4 i det sexåriga programmet medges endast i mån av plats och då till studenter som har hunnit göra sig behöriga enligt kraven i detta program, företrädesvis de som antogs VT21. Hur processen kring enstaka kursplats ska gå till i praktiken förväntas bli klart under senare delen av VT22.

 

Sista kurstillfälle

Kurserna inom programmet avvecklas successivt efter vårterminen 2021.

Tidsplan avveckling 2LK13.
Termin Sista kurstillfälle enligt plan
T1 VT 2021
T2 HT 2021
T3 VT 2022
T4 HT 2022
T5 VT 2023
T6 HT 2023
T7 VT 2024
T8 HT 2024
T9 VT 2025
T10 HT 2025
T11 VT 2026

Datum för omexaminationstillfällen hittar du på kurswebben för respektive kurs.
Glöm inte att anmäla dig till omexamination hos respektive utbildningsadministratör.

 

Länkar till kurswebbar

Upptakt – introduktion till läkaryrket

Den friska människan I 

Den friska människan II

Den friska människan III

Den sjuka människan I

 

Här hittar du en översikt till alla kurswebbar

Plan för termin 5-11


Former för nedläggning av kurser på terminerna 5-11 kommer att beslutas i ett senare skede.

Om du inte har för avsikt att återuppta studier vid läkarprogrammet

Du ombeds att anmäla studieavbrott så fort som möjligt. Skicka ifylld blankett med epost till studievägledningen.
På denna sida hittar du blanketten för anmälan av studieavbrott

Epost till studievägledningen

Om du vill återuppta studier efter uppehåll

Anmälan om återupptag av studier ska göras senast 15 oktober inför vårtermin och senast 15 april inför hösttermin. Observera att kursplatserna på läkarprogrammet är begränsade. Endast studenter som följer sin kull från antagningsdatum och student som haft studieuppehåll med platsgaranti, är garanterade studieplats.  Du måste uppfylla behörighetsvillkoren för att få påbörja en kurs.
Behörighetsvillkoren står i varje kursplan och finns även samlade på programwebben.

Blanketter för anmälan av återupptag hittar du här

Blanketten skickas till:

För återupptag på termin 1-3

För återupptag på termin 4-11

Regelverket runt studieuppehåll och återupptag

 

Kontakta studievägledningen

Du är välkommen att ställa frågor om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet och hur den kan komma att påverkar dig, genom att skicka epost till oss.

 

Övriga kontaktuppgifter:

Karin Söderström, studievägledare för termin 1-3
epost: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se 
tel: 08-52486450

Liselott Salomonsson, studievägledare för termin 4-7
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486584

Isabel Johnson, studievägledare för termin 8-11
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486453

AF
Admin för Läka…
2022-02-24
Marie Dahlin