För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Avveckling av 5,5-åriga läkarprogrammet

På den här sidan hittar du viktig information om dina studier på läkarprogrammet, när det nuvarande 5,5-åriga programmet ska avvecklas. Sidan uppdateras när nya beslut fattas.

Kurserna i det 5,5-åriga läkarprogrammet kommer att läggas ner och gå för sista gången enligt tabellen längre ned på denna sida.

Läs mer om det sexåriga programmet på sidan Programöversikt.

Grundförutsättningar

Det 5,5-åriga och det sexåriga programmet är två olika program med olika examensmål. Du kan bara studera i det program du är antagen till, och det går alltså inte att bara ”gå över/byta” från det 5,5-åriga till det sexåriga programmet.

Det 5,5-åriga programmet leder till en läkarexamen, men du måste också göra AT för att få läkarlegitimation. Det sexåriga programmet leder både till examen, är legitimationsgrundande och lärandemålen är högre satta redan från termin 1 i det sexåriga programmet. Om du följer din ordinarie studietakt kommer avvecklingen inte att påverka din studiesituation alls.

Om du har uppehåll i studierna eller hamnar efter din ordinarie studietakt (blir spärrad) kan det påverka din situation. Det är viktigt att du planerar hur du ska ta igen eventuella rester, eftersom antal tillfällen för omexaminationer och rester för obligatorier är begränsade och det finns ett definitivt sista datum (framgår av kurswebb). Beroende på var du befinner dig i programmet kommer avvecklingen påverka dig på olika sätt under olika tidsperioder.

Aktuell information

  • Kurserna på T1-T2 har gått för sista gången och det finns inte längre möjlighet till omexamination.
  • Kurserna på T3 har gått för sista gången - endast en möjlighet återstår att göra omexamination (se kurswebb/Canvas).
  • Kurserna på termin 4 gick sista gången ht 22 och här nedan framgår vad som gäller för student som ej blivit behörig att påbörja kurserna på termin 5 VT23 i det 5,5-åriga programmet
  • Student som har beviljats studieuppehåll pga. särskilt skäl (t ex sjukdom, graviditet, militärtjänst) i det 5,5-åriga programmet får göra återupptag i det sexåriga programmet om det inte finns kurser i det 5,5-åriga programmet att återuppta till. Man behöver då ansöka om tillgodoräknande av sina tidigare godkända studier från det 5,5-åriga programmet. Återupptag kommer sannolikt ske på en tidigare termin i det sexåriga programmet för att kompletteringar kommer att krävas för att uppnå lärandemålen i det sexåriga programmet
  • Power point från informationsmöte om avveckling i november 2022
  • Nästa informationsmöte är den 16 maj kl 16.30 via Zoom. Inbjudan kommer via Canvas.

Avveckling av kurser på termin 4

Kurserna på termin 4 gavs sista gången HT22.
Hela DSM2 och hela IDT ska vara godkända för att uppfylla behörighetsvillkoren till kurserna på termin 7 VT24. Totalt erbjuds fyra examinationstillfällen för DSM2.1 under perioden oktober 2022 till september 2023 och det erbjuds totalt fyra examinationstillfällen för den skriftliga delen av IDT under perioden januari 2023 – november 2023. Totalt erbjuds fyra examinationstillfällen för DSM2.2 under perioden december 2022 – oktober 2023. Datum examinationer finns på respektive kurswebb och i Canvas.

Ansökan om enstaka kursplats i sexårigt program - möjlighet för studenter som inte blev behöriga till termin 5 VT 23

För studenter som inte blev behöriga i tid för att fortsätta sina studier på termin 5 VT23 i det 5,5-åriga programmet, finns ytterligare examinationstillfällen på DSM2 och IDT under VT23 och HT23. Det ger möjlighet att avsluta DSM2 och IDT med godkänt resultat.

Studenter som ej gjort sig behöriga till kurserna på termin 5 VT23, men efter terminsstart fått godkänt resultat på alla kurser på termin 1-4, får möjlighet att ansöka om så kallad enstaka kursplats till kursen Medicinsk diagnostik med basvetenskaplig integrering (MDBI) på termin 4 i det sexåriga programmet (se länk till frågor och svar om enstaka kursplats här nedan). Den som antas till enstaka kursplats kommer att behöva ”backa” en termin och genomföra flera kursavsnitt för att uppnå behörighet att fortsätta studier i det sexåriga programmet.

Möjligheten att ansöka om enstaka kursplats på MDBI finns även tillgänglig för studenter som väljer att göra uppehåll i studierna efter termin 4, under VT23, utan särskilt skäl, dvs ej beviljad platsgaranti att komma tillbaka.

Vanliga frågor och svar om att söka till enstaka kursplats i det sexåriga läkarprogrammet.
Kontakta studievägledare om du har frågor om hur du ansöker till enstaka kursplats.

Möjligheten att ansöka om enstaka kursplats i det sexåriga programmet gäller i första hand de som antagits till det 5,5-åriga programmet VT21 och medges endast i mån av plats (se beslutad prioriteringsordning nedan). Studievägledningen kommer att informera berörda studenter hur ansökningsprocessen går till. Förfarande med ansökan om kursplats gäller endast till T4 i sexårigt program och planeras inte gälla senare i programmet.

Behörighetsvillkoret för antagning till enstaka kursplats på termin 4 i det sexåriga läkarprogrammet är godkänt resultat på alla kurser på termin 1-4 (inkl IDT) i det 5,5-åriga programmet.

Allmänt om möjligheter och konsekvenser av att ansöka om enstaka kursplats

Generellt kommer möjligheten att fortsätta studierna i det sexåriga programmet genom att ansöka om enstaka kursplats att vara begränsad genom att:

  • tillfällena då det är möjligt att ansöka om enstaka kursplats begränsas till fastställda tillfällen
  • enstaka kursplats endast kan erbjudas i mån av plats, så man kan behöva vänta
  • man kommer att behöva backa och komplettera
  • man måste bli godkänd på hela kursen man antagits till för att sedan kunna få en programplats

Prioriteringsordning vid ansökan om enstaka kursplats på MDBI i sexåriga programmet

Grupp med prioritet 1-4 (se KI’s beslutade prioriteringsordning vid återupptag av studier)

Grupp med prioritet 5 - Prioritetsordning för läkarprogrammets studenter 2LK13 vid ansökan om enstaka kursplats i 2LA21  

Enstaka kursplatser kan beviljas i mån av plats efter att tillgängliga platser har fördelats till ovanstående grupper. De som söker enstaka kursplats prioriteras enligt nedan  

Grupp med prioritet 5.1  

Student som antagits till sista programtillfället VT21 i 2LK13 och inte varit behörig att fortsätta i programmet när kurser upphört. Om en student från programtillfälle VT21 tvingas stå över ytterligare ett kurstillfälle på grund av platsbrist ska studenten prioriteras inom prioritetsgrupp 1, till nästa kurstillfälle, så att student med längst väntetid prioriteras högst.  

Grupp med prioritet 5.2  

Student som tillhör andra programtillfällen i 2LK13.

Grupp med prioritet 5.3 

Student som antagits till sista programtillfället VT21 i 2LK13 och som varit behörig att fortsätta i detta men har haft uppehåll i sina studier utan beviljat studieuppehåll.

Avveckling av kurser på termin 5-6 (exklusive SVK)

Kurserna på termin 5 startade sista gången VT23 och läggs sedan ner. För att kunna slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet måste studenten vara behörig att börja kurserna Klinisk medicin – inriktning Kirurgi samt SVK på termin 7 VT24. För detta krävs godkänt resultat på allt från termin 1-4 samt kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi (MVM) och minst 40 hp från Klinisk medicin i januari 2024.

Examinationstillfällen T5-T6
Klinisk medicin har totalt tre omexaminationstillfällen efter sista ordinarie examinations, för skriftliga salstentamina. För obligatorier och för resurskrävande praktiska examinationer (t ex OSCE) erbjuds ett ordinarie och två ersättningstillfällen. Till obligatorier räknas också till exempel inlämningsuppgifter. VFU ska vara godkänd i god tid innan kursstart av Klinisk medicin – inriktning kirurgi.
MVM har totalt tre omexaminationstillfällen efter sista ordinarie examination, för skriftlig salstentamina. För obligatorier erbjuds två ersättningstillfällen.

Hela Klinisk medicin ska vara genomförd med godkänt betyg (48 hp) för att uppfylla behörighetsvillkoren till kursen på termin 8 HT24.
Datum för omexaminationer och resttillfällen kommer att finnas på respektive kurswebb och i kursrummet i Canvas.

Studenter med beviljade studieuppehåll pga särskilda skäl, inför eller under termin 5 och 6 kommer att återuppta studierna i det sexåriga programmet.

Vad händer om man inte hinner bli behörig att gå vidare till termin 7 VT24?
Det beror på vad som saknas.

Ej godkänd på DSM2 och/eller IDT inför vt24:
Student som inte är godkänd på hela DSM2 och/eller IDT inför vt24 då kurserna på T7 startar för sista gången, kan inte längre slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet. Studenten har dock möjlighet att söka till det sexåriga läkarprogrammet från början via antagning.se. Vid antagning kan studenten ansöka om tillgodoräknande för sina tidigare studier.

Ej godkänd MVM:
Student som inte är godkänd på MVM inför vt24 då kurserna på T7 startar för sista gången kommer att hamna i ”spärr” under våren 24. Under vt24 finns det ytterligare ett examinationstillfälle som möjliggör att man kan bli godkänd på kursen.

Det är ej helt klart vilka möjligheter som finns sen.  
Vi undersöker möjligheten att få komplettera ej godkända moment i MVM genom att resta motsvarande moment i kursen ”Medicinsk vetenskaplig teori och metod” som ingår i det sexåriga programmet. Därefter planerar vi för möjlighet att fortsätta utbildningen för en examen i 5,5-årigt program genom att delta i kurserna som ingår i det sexåriga programmet.*  Detta är ännu ej beslutat, men kommer i så fall att gälla oavsett skäl för uppehåll (dvs lika för den som spärrats och för den som har ett beviljat studieuppehåll).

Ej klarat minst 40 hp av Klinisk medicin:
Student som inte har uppnått minst 40 hp från Klinisk Medicin hamnar i ”spärr” fr.o.m våren 24. Under vt24 finns det möjlighet att komplettera VFU (t.o.m augusti 24) det finns även en begränsad möjlighet till omexamination av delexaminationer. Se kursweb och Canvas för detaljerad information.

Det är ej helt klart vilka möjligheter som finns sen. 
Vi planerar för möjlighet att fortsätta utbildningen för en examen i 5,5-årigt program genom att delta i kurserna som ingår i det sexåriga programmet.*  Detta är ännu ej beslutat, men kommer i så fall att gälla oavsett skäl för uppehåll (dvs lika för den som spärrats och för den som har ett beviljat studieuppehåll).

Plan för SVK på termin 6 och kurser på termin 7-11

Former för nedläggning av SVK på termin 6 och kurser på 7-11 är inte klara. Vi planerar för att det ska bli möjligt att fortsätta utbildningen för en examen i 5,5-årigt program genom att delta i kurserna som ingår i det sexåriga programmet.* Detta är ännu ej beslutat, men kommer i så fall att gälla oavsett skäl för uppehåll (dvs lika för den som spärrats och för den som har ett beviljat studieuppehåll).

* Sista möjlighet att ta ut en examen i 5,5-årigt programmet är 2029, enligt Regeringsbeslut. Det innebär att man kommer att behöva läsa T7 senast vt27 för att hinna ta examen och därefter följa studietakten t o m T11.

Sista kurstillfälle

Tidsplan avveckling 2LK13. Kurserna inom programmet avvecklas successivt efter vårterminen 2021.
Programtermin Läsårstermin
T5 VT 2023
T6 HT 2023
T7 VT 2024
T8 HT 2024
T9 VT 2025
T10 HT 2025
T11 VT 2026

 

Datum för omexaminationstillfällen hittar du på kurswebben för respektive kurs.
Glöm inte att anmäla dig till omexamination hos respektive utbildningsadministratör.

Här hittar du en översikt till alla kurswebbar

Information om tidigare programavveckling

Termin 1, 2 och 3

Kurser läggs ned när de gått sista gången. Varje kurs har sex examinationstillfällen (ett ordinarie och fem omexaminationer) för skriftliga salstentamina. Ett av dessa kommer dock att ligga efter den period som ger möjlighet för student att bli behörig för uppflyttning i programmet. För obligatorier och för resurskrävande praktiska examinationer erbjuds ett ordinarie och två ersättningstillfällen. Till obligatorier räknas också till exempel inlämningsuppgifter.

Student som inte blir behörig i tid, genom fullgjorda obligatorier innan sista angivet datum och godkänt resultat vid något av de fem första examinationstillfällena, kan inte längre slutföra sin utbildning i det 5,5-åriga programmet. Studenten har dock möjlighet att söka till det sexåriga läkarprogrammet från början via antagning.se. Vid antagning kan studenten ansöka om tillgodoräknande för sina tidigare studier.

Kontakta studievägledningen

Du är välkommen att ställa frågor om avvecklingen av det 5,5-åriga programmet och hur den kan komma att påverkar dig.

Studievägledare för termin 1-3
epost: vagledning-lakare-t1-t3@uf.ki.se 
tel: 08-52486450

Studievägledare för termin 4-7
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486584

Studievägledare för termin 8-11
epost: vagledning-lakare-t4-t11@uf.ki.se
tel: 08-52486453

AF
Admin för Läka…
2023-04-04
Marie Dahlin