För dig som är student på Läkarprogrammet, 5,5-årigt Två olika läkarprogram HT21-VT26

Nedanstående information rör övergripande organisation av övergången mellan det 5,5-åriga (330 hp) och det sexåriga (360 hp) läkarprogrammet. Mer detaljerad information om de två programmen och studentnära frågor relaterade till dem, kommer att uppdateras löpande på respektive programs programwebb.

Det sexåriga läkarprogrammet startade höstterminen 2021 och ersätter det 5,5-åriga läkarprogrammet. Det nya läkarprogrammet omfattar 360 högskolepoäng, leder till en läkarexamen och är legitimationsgrundande. (Läs gärna mer: Svar på vanliga frågor om sexåriga läkarprogrammet)

Successivt från och med VT21 läggs det 5,5 år långa läkarprogrammet därför ned, och det sexåriga legitimationsgrundande programmet fasas in, se Bild 1. Programmen ger olika examen, med olika examensmål, vilka dock båda kallas läkarexamen (se faktarutor nedan). Det sexåriga programmet har examensmål med större fokus på professionalism, vetenskaplighet, etik, globalisering mm. Mot bakgrund av att programmet är legitimationsgrundande är även kraven högre på självständighet i kliniska färdigheter, förhållningssätt och värderingsförmåga. Även om mycket är likt så innehåller det andra inslag och kursernas lärandemål är högre satta i flera avseenden.

Förarbetena och framtagandet av det sexåriga programmet har gjorts av en projektgrupp, som arbetat parallellt med Läkarprogrammets programnämnd under Kommittén för utbildning, under perioden 190315-200630. För införandet av det nya programmet ansvarar nu Programnämnden, med start 200701. Samtidigt startar planering för det 5,5-åriga programmets avveckling. Under de närmaste åren finns därför utöver ordinarie programdirektor (PD) för läkarprogrammet ytterligare en programdirektor för implementering av det nya sexåriga programmet (PDI).

PDI ansvarar för det förberedande arbetet med utveckling inför genomförande av kurs inom det sexåriga programmet. När studenter registrerats på kurs inom det sexåriga programmet ses implementeringen för den kursen som avslutad och ansvaret för kursen överlämnas från PD implementering till PD Läkarprogram.

Bild 1. Översikt avveckling av 5,5-årigt och införande av 6-årigt program

Viktig information för dig som läser det 5,5-åriga programmet 

Sista antagningen till detta program var inför vårterminen 2021. Kurserna fasas ut successivt enligt bild 1. Den som är antagen till det 5,5-åriga programmet tar i normalfallet sin examen enligt den examensordningen, för villkor se "Avveckling av det 5,5-åriga programmet" .

Det finns dock alltid möjlighet att söka till det nya programmet och vid en eventuell antagning få sina tidigare studier prövade för tillgodoräknanden. Under hela uppbyggnaden av det sexåriga programmet kommer det dock bara vara möjligt att tillträda kurser som startat vid varje given tidpunkt.

Faktarutor

Schematisk bild av 5,5-åriga läkarprogrammet.

5,5-årigt program – sista terminen går VT26

Programmet omfattar 11 terminer och leder till läkarexamen. Efter det krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT, 18-21 månader) för legitimation. För den som erhållit legitimation finns möjlighet till specialistutbildning (ST, cirka 5 år). 
Under både AT och ST arbetar man och får lön.
Socialstyrelsen utfärdar legitimation och specialistbevis, baserat på bedömningen av handledare och chefer inom sjukvården där läkaren arbetat. Totalt tar utbildningen till specialist minst ca 12 år.

Schematisk bild av 6-åriga läkarprogrammet.

Sexårigt program – första terminen går HT21

Programmet omfattar 12 terminer och leder till en läkarexamen som utgör bas för läkarlegitimation Efter läkarlegitimation finns möjlighet till specialistutbildning (ST) som inleds med bastjänstgöring (BT). Socialstyrelsen utfärdar legitimation och specialistbevis.

Mer information:

MD
Innehållsgranskare:
Admin för Läka…
2023-08-10