För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Programöversikt

Programmet ges varje år på halvfart under 2 år. Undervisningen i kurserna är främst distansbaserade men det kan även förekomma campusdagar (främst måndagar och tisdagar). Nästa gång utbildningen startar är hösten 2024.

I programmet ingår både inriktningsövergripande kurser och inriktningsspecifika kurser. Programmet avslutas med att du som student genomför ett självständigt examensarbete. 

Arbetsmiljöstrateg - Ny inriktning

Från och med hösten 2023 startar programmet varje år. Dessutom ersätts inriktningen Beteendevetare med inriktningen Arbetsmiljöstrateg. Arbetsmiljöstrategen arbetar strategiskt med arbetsmiljösatsningar kopplade till hälsa och välbefinnande hos anställda inom företag och offentlig verksamhet. I denna funktion behövs långtgående kunskaper om sambanden mellan arbetsmiljörisker och hälsoeffekter; samtidigt som kunskap om utvärdering och interventioner är av största vikt.

Specifikt innebär förändringen att, utöver namnet på inriktningen och en bredare behörighet, de två inriktningsspecifika kurserna utgår och ersätts med två nya inriktningsspecifika kurser. De gemensamma fem kurserna (för alla inriktningar) i programmet kvarstår oförändrade. Se det nya upplägget under Program och kursöversikt

De kurser som kommer att läggas ner är Arbetsrelaterade psykiska besvär (3AH020) och Utredning och intervention (3AH025). 

Student som av någon anledning inte följer sitt ordinarie programtillfälle, som saknar beviljat återupptag efter studieuppehåll och som vill återuppta sina studier vid ett senare tillfälle kan enligt punkt 2.2. i KI:s antagningsordning antas till senare del av program eller enstaka kursplats inom program i mån av plats.

Innehåll och upplägg

Denna utbildning går med 50 % -arbetstakt och därför rekommenderas starkt att inte yrkesarbeta mer än 50% under studietiden. Annars är risken stor att studierna inte orkas med. 
Exempel på olika arbetstakt:
Arbete 100% + 50% studier = 150% d.v.s. arbete alla dagar och alla kvällar samt alla helger i två år. 
Arbete 75% + 50% studier = 125% .d.v.s  6 dagars arbetsvecka samt någon kväll varje vecka i två år. 
Arbete 50% + 50% studier = 100% d.v.s. arbete 5 dagar i veckan. 

Undervisningen på programmets kurser utgörs mestadels av distansutbildning och bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs. Obligatoriska moment förläggs till måndagar och/eller tisdagar.

Termin 1

Programmet inleds med en gemensam kurs; Arbetsliv och hälsa (7,5hp) samt en inriktningsspecifik kurs (Exponering risker och riskhantering i arbetsmiljön, Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, eller Yrkesmedicin). Du kan läsa mer om de kurser som är aktuella för dig längre ner. Kursen Arbetsliv och hälsa ger en gemensam bas inom huvudområdet arbete och hälsa oavsett utbildningsbakgrund och vald inriktning på programmet.

Termin 2

Under termin 2 läser du Vetenskaplig metod (7,5hp) och en inriktningsspecifik kurs (Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet) om vardera 7,5hp. Målet med kursen Vetenskaplig metod är att du som student skall förvärva fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ, som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt hur dessa metoder tillämpas i forskning och utvecklingsarbete inom huvudområdet arbete och hälsa. 

Termin 3

Termin 3 inleds med den inriktningsövergripande kursen Arbetsorganisation (7,5 hp) Kursen innehåller grundläggande organisationsteori. Organisatoriska faktorer i dagens arbetsliv som påverkar arbetsmiljö och hälsa behandlas, liksom organisations- och grupputveckling. Instrument och metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer, främst psykosociala faktorer på grupp- och organisationsnivå, tas upp.

Andra halvan av termin 3 läser du kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp). I den kursen ingår både inriktningsspecifika moment och interprofessionella moment. De interprofessionella momenten syftar till att öka studenternas förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroll inom ett ämne där det kliniska/praktiska arbetet ofta sker i interprofessionella team.

Termin 4

Den sista terminen ägnas åt kursen Examensarbete i arbete och hälsa (15 hp), som exempelvis kan göras som en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie. Examensarbetet skall vara en fördjupning inom huvudområdet arbete och hälsa och vara relaterat till din inriktning inom magisterprogrammet i arbete och hälsa

Utbildningsplan

Utbildningsplan - Magisterprogrammet i arbete och hälsa fr om HT23

Program och kursöversikt

Översikt Magisterprogrammet i Arbete och hälsa
Översikt Magisterprogrammet i Arbete och hälsa Foto: N/A

Inriktningar

Inriktning Beteendevetenskap - gavs sista gången HT21-VT23

Böcker.

Ramtider för kurser hösten 2023

Arbetsliv och hälsa (28 aug 2023 - 5 nov 2023)

Exponering, risker och riskhantering i arbetsmiljön (6 nov 2023 - 14 jan 2024)

Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen (6 nov 2023 - 14 jan 2024)

Yrkesmedicin (6 nov 2023 - 14 jan 2024)

 

Ramtider för kurser Våren 2024

Vetenskaplig metod (15 jan 2024 - 24/3 2024)

Intervention och utvärdering i strategiskt arbetsmiljöarbete (25/3 2024 - 2/6 2024)

Exponering, riskbedömning och intervention (25/3 2024 - 2/6 2024)

Hälsofrämjande arbete i arbetslivet (25/3 2024 - 2/6 2024)

 

Terminstider

Terminstider för KI:s program på grund- och avancerad nivå

 

Medverkande institutioner

Institutet för miljömedicin - IMM

JS
Innehållsgranskare:
2024-02-29