För dig som är student på Magisterprogrammet i arbete och hälsa Programöversikt

Programmet ges vartannat år på halvfart under 2 år. Undervisningen i kurserna är till stora delar distansbaserade med eventuellt några dagar i månaden på campus (främst måndagar och tisdagar). Nästa gång utbildningen startar är hösten 2023.

I programmet ingår både inriktningsövergripande kurser och inriktningsspecifika kurser. Programmet avslutas med att du som student genomför ett självständigt examensarbete. 

Innehåll och upplägg

Denna utbildning går med 50 % -arbetstakt och att vi därför starkt rekommenderar att ni inte yrkesarbetar mer än 50% under studietiden. Annars är risken stor att ni som studenter inte orkar med studierna. 
Exempel på olika arbetstakt:
Arbete 100% + 50% studier = 150% d.v.s. arbete alla dagar och alla kvällar samt alla helger i två år. 
Arbete 75% + 50% studier = 125% .d.v.s  6 dagars arbetsvecka samt någon kväll varje vecka i två år. 
Arbete 50% + 50% studier = 100% d.v.s. arbete 5 dagar i veckan. 

Termin 1

Programmet inleds med en gemensam kurs; Arbetsliv och hälsa (7,5hp) samt en inriktningsspecifik kurs (Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen, Arbetsrelaterade psykiska besvär eller Yrkesmedicin). Du kan läsa mer om de kurser som är aktuella för dig längre ner. Kursen Arbetsliv och hälsa ger en gemensam bas inom huvudområdet arbete och hälsa oavsett utbildningsbakgrund och vald inriktning på programmet.

Termin 2

Under termin 2 läser du Vetenskaplig metod (7,5hp) och en inriktningsspecifik kurs (Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention eller Hälsofrämjande arbete i arbetslivet) om vardera 7,5hp. Målet med kursen Vetenskaplig metod är att du som student skall förvärva fördjupade kunskaper i såväl kvalitativ, som kvantitativ forskningsmetod och forskningsetik, samt hur dessa metoder tillämpas i forskning och utvecklingsarbete inom huvudområdet arbete och hälsa. 

Termin 3

Termin 3 inleds med den inriktningsövergripande kursen Arbetsorganisation (7,5 hp) Kursen innehåller grundläggande organisationsteori. Organisatoriska faktorer i dagens arbetsliv som påverkar arbetsmiljö och hälsa behandlas, liksom organisations- och grupputveckling. Instrument och metoder för kartläggning av arbetsmiljöfaktorer, främst psykosociala faktorer på grupp- och organisationsnivå, tas upp.

Andra halvan av termin 3 läser du kursen Arbetslivsinriktad rehabilitering (7,5 hp). I den kursen ingår både inriktningsspecifika moment och interprofessionella moment. De interprofessionella momenten syftar till att öka studenternas förståelse för andra professioners kompetens och yrkesroll inom ett ämne där det kliniska/praktiska arbetet ofta sker i interprofessionella team.

Termin 4

Den sista terminen ägnas åt kursen Examensarbete i arbete och hälsa (15 hp), som exempelvis kan göras som en mindre empirisk studie, en metodstudie eller en fallstudie. Examensarbetet skall vara en fördjupning inom huvudområdet arbete och hälsa och vara relaterat till din inriktning inom magisterprogrammet i arbete och hälsa

Utbildningsplan

Utbildningsplan - Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Program och kursöversikt

Översikt Magisterprogrammet i Arbete och hälsa HT21-HT23.
Översikt Magisterprogrammet i Arbete och hälsa HT21-VT23. Foto: N/A

Inriktningar

Böcker.

Ramtider för kurser våren 2022

Vetenskaplig metod (17 jan 2022 - 27 mars 2022)

Utredning och intervention, Exponering, riskbedömning och intervention, Hälsofrämjande arbete i arbetslivet (28 mars 2022 - 5 jun 2022)

Ramtider för kurser hösten 2022

Arbetsorganisation (29 aug 2022 - 6 nov 2022)

Arbetslivsinriktad rehabilitering (7 nov 2022 - 15 jan 2023)

 

Terminstider

Terminstider för KI:s program på grund- och avancerad nivå

Medverkande institutioner

Institutet för miljömedicin - IMM