För studenter på kursen Vård och omvårdnad inom akutsjukvård, 19,5 hp kurskod 7KS015

Syftet med kursen är att du som student ska utifrån ett akutvårdsperspektiv tillägna dig kunskaper om ohälso- och sjukdomstillstånd och kunna föra ett kliniskt resonemang där ett etiskt förhållningssätt finns. Utifrån omvårdnadsprocessen och personcentrerat förhållningssätt tillämpa omvårdnad inom akutsjukvård samt kunna planera, organisera och leda det dagliga arbetet i vårdteam

På kurswebben för 7KS015 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Arbetsformer

I denna kurs förekommer föreläsningar, seminarier, grupparbeten, litteraturstudier, färdighetsträning och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Deltagande i seminarier, grupparbeten, färdighetsträning och VFU är obligatoriskt. Vid frånvaro från obligatoriska delar sker kompensation i samråd med examinator.

Den verksamhetsförlagda utbildningen är förlagd till vårdavdelningar inom akutsjukvård. Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 timmar/vecka (heltidsstudier) varav 32 timmar/vecka är schemalagd och förlagt vid aktuell vårdcentral där handledning och reflektion individuellt och/eller i grupp ingår. Dag, kvälls och nattpass förekommer. Student har ej rätt att komprimera den verksamhetsförlagda utbildningen.


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger på kursstartsdagen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Schema

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen 

besvaras av kursansvarig.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt 

de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering(kommer inom kort).

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle / Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Carina Georg

Examinator
852483693

Elisabeth Asplund

Kursansvarig

Carina Söderman

Adjunkt/kursansvarig
852483689

Camilla Kristina Persson

Utbildningsadministratör
852483600

Christine Carlstedt

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

CS
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2024-01-19