Bra att veta om uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet

Här finns viktig information för dig som ska gå en uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet (KI).

Vad är uppdragsutbildning?

Uppdragsutbildning är utbildning som sker på uppdrag av en arbetsgivare och mot en avgift. Den som köper utbildningen är uppdragsgivare och utser vilka som ska delta.

Du går alltså en uppdragsutbildning som en del av ditt arbete. Som deltagare på uppdragsutbildning räknas du inte som student. Det betyder att du inte har tillgång till studenthälsa, studievägledning eller studiemedel.

Akademiska poäng

Många kurser ger akademiska poäng efter godkänd examination. Vid examinationen ställs samma krav som i den ordinarie utbildningen. Av kursbeviset kommer det framgå att kursen är en uppdragsutbildning. Uppdragsutbildning är inte utbildning på grund- eller avancerad nivå men kan tillgodoräknas som sådan.

Examinationer

I utbildningen ingår en ordinarie tentamen. En omtentamen eller komplettering av uppgifter ska genomföras senast 6 månader efter utbildningens slutdatum om tillfälle erbjuds och om inte annat överenskoms. När det gäller poänggivande kurser, finns information i kursplanen om examinationen och vad som krävs för att bli godkänd.

Fusk

Precis som för studenter på KI är det inte tillåtet att fuska på en examination.

Exempel på vad KI bedömt kan ses som fusk är:

  • att kopiera text från internet eller andra källor utan att källhänvisa
  • att otillåtet samarbeta med medstudent (till exempel att studiekamraters svar är identiska trots att uppgiften är individuell)
  • att kopiera en annan students uppsats eller annat skriftligt arbete
  • att vid salsskrivning ta med andra hjälpmedel/saker till skrivplatsen än vad som enligt KI:s regler för tentamensskrivning är tillåtet

Om fusk har konstaterats kommer deltagaren att bli underkänd på kursen och KI har också rätt att besluta att deltagaren inte får återgå till utbildningen under en beslutad tidsperiod.

Frånvaro

Vissa kurser kräver närvaro på obligatoriska moment för godkänt. Om du måste vara frånvarande från obligatoriska moment i kursen, hör av dig så fort som möjligt till kursledningen eller till ansvarig projektkoordinator.

Kursintyg

När en deltagare har avslutat och fått godkänt på en kurs finns det möjlighet att skriva ut ett kursintyg. Om det gäller en poänggivande kurs kan deltagaren själv skriva ut ett resultatintyg via det studieadministrativa systemet Ladok, men i de flesta fall skriver institutionens kursadministratör ut resultatintyget. Om det gäller en icke-poänggivande kurs kan i vissa fall intyg skrivas ut av KI-uppdragsutbildning. Kontakta uppdragsutbildning@ki.se vid frågor om intyg för icke/och poänggivande kurser.

Studentkonto

Alla som går på en poänggivande utbildning vid Karolinska Institutet får ett studentkonto. Kontot ger dig tillgång till ett flertal tjänster som lärplattformen Canvas, e-post, KI:s trådlösa nätverk, det webbaserade systemet för studiedokumentation (Ladok), och distansåtkomst till bibliotekets resurser. Läs mer här.  

Verksamhetsförlagd utbildning - hälsointyg

Om utbildningen innehåller verksamhetsförlagd utbildning som ska genomföras inom Region Stockholms verksamhet kräver Region Stockholm att deltagare kan uppvisa ett hälsointyg. KI tillhandahåller hälsodeklaration och utfärdar intyg. Uppdragsgivaren ansvarar för deltagarens eventuella behov av uppföljning av läkare och kompletteringar innan intyg kan utfärdas. Läs mer här.