För studenter på kursen Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv SVK (7.5 Hp) kurskod 2LK099

Kursen fokuserar på mänskliga rättigheter och dess koppling till hälsa globalt, inklusive frågor som humanitär rätt, flyktingrätt, barns rättigheter, sexuella och reproduktiva rättigheter, samt hur olika internationella organisationer arbetar för att säkerställa ett rättighetsbaserat perspektiv inom exempelvis hälso- och sjukvård.

Kursplan

Välkommen att lära dig mer om vad Mänskliga Rättigheter är och hur olika Internationella Organisationer arbetar för att säkerställa rätten till hälsa.

Kursen erbjuds läkarstudenter i termin 11 och består av två delar med uppehåll under examinationsperioden.

Del 1  ger en introduktion till ämnet Mänskliga Rättigheter och dess koppling till hälsa. Denna del består av 5 kvällsföreläsningar/seminarier på onsdagar kl. 17.30-20.00 med en paus vid ca 18.30

Del 2 fokuserar på tematiska områden där representanter från internationella organisationer och andra experter berättar om sitt arbete och hur detta kan kopplas till mänskliga rättigheter och hälsa. Denna del går dagtid under SVK-period 1 mellan kl. 09.00-16.00 (ca).

 

Preliminära datum inför HT 24:

Del 1 kvällstid - tisdagar 3/9-1/10 (11/9 onsdag)

Del 1: 3/9, 11/9, 17/9, 24/9, 1/10. 
Del 2: ca 4-5 heldagar 4/11-3/12 samt examinationsseminarium 3 december.

Upplägget bygger på aktivt deltagande i samtliga seminarier samt tid för självstudier och inlämningsuppgifter under båda delarna av terminen.

Undervisningen sker på helt på campus Solna i Widerströmska Huset.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok https://www.student.ladok.se/student/loggain

Registreringsperioden är en vecka före kursstart och tre dagar in i kursen;

https://utbildning.ki.se/webbregistrering

Information om kursen

Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv 

 

Övergripande mål

Kursens syfte är att studenten ska tillägna sig en fördjupad och breddad insikt i, och förståelse för, arbetet för en ökad respekt för mänskliga rättigheter, den humanitära rätten samt ”Rätten till bästa uppnåeliga hälsa”. Mer information om lärandemål finns i Kursplanen.

Examination

  • En inlämningsuppgift i samband med kursens första del
  • En examinationsuppsats på ett ämne som relaterar till något av seminarierna
  • Aktivt deltagande i seminarier, varav två är examinerande seminarier.

 

Har du frågor? Kontakta kursansvarig anna.kagesten@ki.se 

 

Schema

  • Detaljerat schema med information om inlämningsuppgifter och kurslitteratur kommer att finnas på Canvas inför kursstarten.

Schema

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Kågesten

Kursledare och examinator
Profile image

Elin Larsson

Senior Forskare

Utbildningsadministratör

AK
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2024-07-01